Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大戰進前歐洲強國的 結盟 關係。

第一次 (Tē-it-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) ()全球性 (chôan-kiû-sèng) (ê)戰爭 (chiàn-cheng)主要 (chú-iàu)戰場 (chiàn-tiûⁿ) ()歐洲 (Au-chiu)發生 (hoat-seng)1914 () (kàu)1918年期間 (kî-kan)參與 (Chham-ú)戰爭的勢力 (sè-le̍k)主要是中央 (Tiong-iong)同盟國 (Tông-bêng-kok) (tông-bêng-kok) (kap)協約國 (Hia̍p-iok-kok)包含 (Pau-hâm)軍隊 (kun-tūi) (chham)平民 (pêng-bîn)攏總 (lóng-chóng) (ū)大約 (tāi-iok)2000 (bān) (lâng)死亡 (sí-bông), 2100萬人受傷 (siū-siong)

勢力[edit]

中央同盟國[edit]

主要國家 (kok-ka)有:

戰爭後期的同盟國 (甘仔塞) 參協約國 (綠色)。

協約國[edit]

主要國家有:

另外 (Lēng-gōa)有20外的 (gōa-ê)國家,其中 (kî-tiong)有一寡 (ū-chi̍t-kóa) (kan)宣戰 (soan-chiàn) (niâ)