Tē-it-chhù sán-gia̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
農業生產基鮭

第一次 (Tē-it-chhù)產業 (sán-gia̍p) (第一次產業) ()直接 (ti̍t-chiap) (ùi)自然界 (chū-jiân-kài)獲此 (he̍k-chhú)產品 (sán-phín) (ê)產業包含 (pau-hâm)農業 (lông-gia̍p)礦業 (khòng-gia̍p)鹽業 (iâm-gia̍p) (kap)林業 (lîm-gia̍p)等等 (téng-téng)早期 (Chá-kî)經濟 (keng-chè)活動 (oa̍h-tāng)大半 (toā-poàⁿ)是第一次產業,綴着 (tòe-tio̍h)經濟的發展 (hoat-tián)目前 (bo̍k-chiân)已經 (í-keng) (í)第二次 (tē-jī-chhù)第三次 (tē-saⁿ-chhù)產業為主 (ûi-chú)

相關 (Siong-koan)[edit]