Tēng Siáu-pêng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
鄧小平

(Tēng)小平 (Siáu-pêng) (鄧小平,1904年 8月22日 – 1997年 2月19日), (chêng)中共 (Tiong-kiōng)中央 (Tiong-iong)軍委 (kun-úi)主席 (chú-se̍k)國務院 (Kok-bū-īⁿ) ()總理 (chóng-lí)。鄧小平在生 (chāi-siⁿ) (ê)時陣 (sî-chūn) (kóng)家己 (ka-kī) ()中國 (Tiong-kok)共產黨 (Kiōng-sán-tóng) (kah) (中國大陸 (Tāi-lio̍k)) 國家 (kok-ka)第二 (tē-jī) (tāi)領導人 (léng-tō-lâng)織的 (chit-ê)講法 (kóng-hoat)予人 (hō͘-lâng)廣泛 (kóng-hōan)運用 (ūn-iōng)。鄧小平是中國改革 (kái-kek)開放 (khai-hòng)一國 (it-kok)兩制 (lióng-chè)提議 (thê-gī) (chiá),是中國 (àn)1978 () (kàu)1997年中間 (tiong-kan)政府 (chèng-hú)實際 (si̍t-chè)上權 (siōng-kôan)領導人 (léng-tō-jîn)。鄧小平的政策 (chèng-chhek)差不多 (chha-put-to)已經 (í-keng)影響 (éng-hiáng) (tio̍h)織的時期 (sî-kî) (múi)1 (ê)蹛佇 (tòa-tī)中國大陸的 (lâng) () (i)領導 (léng-tō)之下 (chi-hā)千千 (chhian-chhian)萬萬 (bān-bān)中國人 (Tiong-kok-lâng)生活 (seng-o̍ah)水平 (chúi-pêⁿ)得著 (tit-tio̍h)真大 (chin-tōa)改善 (kái-siān)

早年 (Chá-nî)生活 (seng-oa̍h)[edit]

鄧小平原名 (gôan-miâ) (kiò)希賢 (Hi-hiân) (邓希贤),出世 (chhut-sì)四川省 (Sù-chhoan-séng)東部 (tang-pō͘)廣安 (Kóng-an) (kōan)彼當時 (hit-tong-sî)伊的家境 (ka-kéng)宛若 (ôan-ná)算是 (sǹg-sī) (bōe)bái。 1919年,鄧小平離開 (lī-khui)家鄉 (ka-hiong),佇重慶 (Tiōng-khèng)1 (keng)留學 (liû-o̍h)預備 (ū-pī)學校 (ha̍k-hāu)讀冊 (tha̍k-chheh), 1920年9 (go̍eh)正式 (chèng-sek) (khì)法國 (Hoat-kok)留學。佇法國期間 (kî-kan),伊加入 (ka-ji̍p)中國共產黨從事 (chiông-sū)共產 (kiōng-sán)主義 (chú-gī)運動 (ūn-tōng)。 1925年年尾 (nî-bóe),鄧小平離開法國,前往 (chêng-óng)蘇聯 (So͘-liân)。佇莫斯科 (Bo̍k-su-kho)生活得欲 (tit-beh)1年的時間 (sî-kan)了後 (liáu-āu)倒轉去 (tò-tńg-khì)中國。回國 (Hôe-kok) (āu),鄧小平 (bat) (tiàm)西安 (Se-an)參加 (chham-ka)工作 (kong-chok)大約 (Tāi-iok)佇咧 (tī-leh)第一 (tē-it) (chhù)國共 (Kok-Kiōng)合作 (ha̍p-chok)破裂 (phò-lia̍t)了後,鄧先 (Tēng--sian)工作 (kang-chok)轉到 (chóan-kàu)武漢 (Bú-hàn), " 鄧小平 " 織的 (miâ)就是 (to̍h-sī)彼个 (hit-ê)時陣解過來的 (ké--kòe-lâi-ê)。 1928年,鄧小平擔任 (tam-jīm)中共中央秘書長 (pì-su-tiúⁿ)發當 (hoat-tòng) (kòe)幾若擺 (kúi-nā-pái)起義 (khí-gī)

1931年,鄧小平來到 (lâi-kàu)江西 (Kang-sai)彼時 (hit-sî)伊是 (Mô͘)澤東 (Te̍k-tong)支持者 (chi-chhî-chiá)之一 (chi-it)所以 (só͘-í) ()受着 (siū-tioh)左派 (chó-phài)勢力 (sè-le̍k)壓迫 (ap-pek)。 1934年10月,紅軍 (Âng-kun)長征 (tiông-cheng)開始 (khai-sí),佇遵義 (Chun-gī)會議 (hōe-gī)了後,毛澤東成做 (chiâⁿ-chòe)共產凍 (Kiōng-sán-tòng)的領導人,決定 (koat-tēng)恢復 (hoe-ho̍k)鄧小平原底 (gôan-té)職務 (chit-bū)抗日 (Khòng-Ji̍t)戰爭 (chiàn-cheng)爆發 (po̍k-hoat)了後,鄧小平成做八路軍 (Pat-lō͘-kun)政治部 (chèng-tī-pō͘)主任 (chú-jīm)。 1945年,佇中共 ()7次代表 (tāi-piáu)大會 (tāi-hōe) (siōng),伊當選 (tòng-sóan)中央委員 (úi-ôan)國共萊戰 (lâi-chiàn)的時期,伊參與 (chham-ú)真濟 (chin-chōe) (pái)重大 (tiōng-tāi)戰役 (chiàn-e̍k),是伊 (hām) (Lâu)伯承 (Pek-sêng)做伙 (chò-hóe)攻漸 (kong-chiām)西南 (sai-lâm)地區 (tē-khu)雲南 (Hûn-lâm)貴州 (Kùi-chiu)四川 (Sù-chhoan)藉的 (chià-ê)省份 (séng-hūn)

中國建國 (kiàn-kok)初期 (chho͘-kî)[edit]

中華 (Tiong-hôa)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)建國的初期,鄧小平一直 (it-ti̍t)踮佇 (tiàm-tī)西南省份工作 ( (jīm)西南腳 (sai-lâm-kiok)書記 (su-kì)),主要 (chú-iàu)推捒 (thui-sak)土地 (thó͘-tē)改革政策。 1952年,鄧小平調去 (tiāu-khì)北京 (Pak-kiaⁿ),擔任國務院 (彼時叫政務院 (Chèng-bū-īⁿ)) 副總理,隔年 (keh-nî)又閣 (iū-koh)接任 (chiap-jīm)財政 (Châi-chèng)部長 (pō͘-tiúⁿ)。 1954年的4月,出任 (chhut-jīm)中共中央秘書長,工作重心 (tāng-sim) (ùi)政府轉移 (chóan-î)黨內 (tóng-lāi)。 1955年4月,又閣入選 (ji̍p-sóan)政治局 (Chèng-tī-kio̍k)進入 (chìn-ji̍p)共產黨的核心 (hu̍t-sim)機構 (ki-kò͘)中共第8 (kài)一中 (it-tiong)全會 (chôan-hōe)了後,當選 (chò)中央委員會 (úi-ôan-hōe)總書記 (chóng-su-kì),佮少奇 (Siàu-kî)做伙負責 (hū-chek)日常 (ji̍t-siông)事務 (sū-bū)

本然 (Pún-jiân)毛澤東 (Chiu)恩來 (Un-lâi)一直算是貼心 (tah-sim)朋友 (pêng-iú)進前 (chìn-chêng) (in)私人 (su-jîn)關係 (koan-hē)真覓 (chin-bā)大耀進 (Tāi-iāu-chìn) (大耀進) 了後,毛澤東佇共產黨內部 (lāi-pō͘)權威 (kôan-ui)地位 (tē-ūi)受到 (siū-kàu)挑戰 (thiáu-chiàn)劉少奇鄧小平的地位開始上升 (siōng-seng),怹2人推行 (thui-hêng)的改革佇全國 (chôan-kok)受著 (siū-tio̍h)真大的支持 (chi-chhî) (Che)真大的刺激 (chhì-kek)著毛澤 (tong) (Mô͘)女來愈 (lú-lâi-lú)煩惱 (hôan-ló) (ē)失去 (sit-khì)權力 (kôan-le̍k) (Mô͘)開始利用 (lī-iōng)伊的政治 (chèng-tī)影響,佇全國範圍內 (hōan-ûi-lāi)發動 (hoat-tōng)1 (tiûⁿ)的政治運動,企圖 (khì-tô͘)硨倒 (chhia-tó)伊的政的 (chèng-te̍k)

文化 (Bûn-hòa) (tāi)革命 (kek-bēng)[edit]

1966年,中國文化大革命爆發,鄧小平予人認定 (jīn-tiāⁿ)是 " 第二 ()走資派 (cháu-chu-phài) " ( (kiâⁿ)資本 (chu-pún)主義路線 (lō͘-sòaⁿ)歹別 (phái-pia̍t) ),自按呢 (chū-án-ne) (chêng)1967年了後, (to̍h)罕得 (hán-tit)公開 (kong-khai)路面 (lō͘-bīn) (lo͘h)處去 (chhú-khì)閣較 (koh-khah)是受著紅衛兵 (âng-ōe-peng)巖崖 (giâm-gâi)批鬥 (phoe-tò͘)軟禁 (nńg-kìm),伊的大漢 (tōa-hàn)後生 (hāu-seⁿ)樸方 (Phok-hong) (hō͘)紅衛兵凌治 (lêng-tī)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)半親不隨 (pòan-sin-put-sûi), 1四人 (sì-lâng)拖骿 (thoa-phiaⁿ) ( 殘廢 (chân-hùi) )。 1968年10月,予人撤銷 (thiat-siau)佇黨內一切 (it-chhè)的職務。

1969年10月,鄧小平湖人 (hô͘-lâng)送去 (sàng-khì)江西一个 (chi̍t-ê)工場 (kang-tiûⁿ)接受 (chiap-siū)羅蓋 (lô-kài)到甲 (Kàu-kah)1971年,政治局勢 (kio̍k-sè)改變 (kái-piàn) (siāng)主要的政的 (Lîm) (Piu)發當政變 (chèng-piàn)失敗 (sit-pāi)而且 (jî-chhiáⁿ)佇咧逃亡 (tô-bông)的時陣因為 (in-ūi)飛機 (hui-ki)失事 (sit-sū)摔死 (siak--sí)寫批 (siá-phoe) (hō͘)毛澤東要求 (iau-kiû)恢復 (hoe-hok)工作。 1973年2月,離開江西,倒轉去北京,恢復國務院副總理的職務。猶毋過 (Ah-m̄-koh)無偌久 (bô-lōa-kú)了後, " 4人幫 (lâng-pang) " 發動暗中 (àm-tiong)佔堆 (chiam-tui)周恩來的 " (phoe)林批 (khóng)運動 " ,導致 (tō-tì)的地位 (ū)可能 (khó-lêng)隨時 (sûi-sî)反盤 (péng-pôaⁿ)好佳哉 (Hó-ka-chài)這場 (chit-tiûⁿ)的批鬥 (pēng) ()偃倒 (ián-tó)周恩來。 1974年年頭 (nî-thâu),周恩來建康 (kiàn-khong)狀況 (chōng-hóng)惡化 (ok-hòa)出面 (chhut-bīn)主持 (chú-chhî)政府日常的工課 (khang-khoè)。 1974年4月,佇咧Niú (iok)出席 (chhut-se̍k)聯合國 (Liân-ha̍p-kok)會議的時陣,提出 (thê-chhut) (chiong)郭這 (kok-che)分做 (pun-chòe) " 3个世界 (sè-kài) " 的觀點 (koan-tiám)。 1975年,佇毛澤東的提議 (chi) ()出任國務院第一 ()總理,略仔 (lio̍h-á)取代 (chhú-tāi) (Ông)洪文 (Âng-bûn)接班 (chiap-pan)款勢 (khóan-sè)地使 (tī-sú)4人幫的地位開始振重器來 (tín-tāng--khì-lâi)。 1975年年頭的形勢 (hêng-sè) (tùi)和伊的支持者來管 (lâi-kóng)簡焦 (kán-na) (khah)有利 (iú-lī),毛澤東 (koh)1擺佇黨內批評 (phoe-phêng)4人幫,王洪文嘛予人調 (tiāu)轉去 (tńg-khì)上海 (Siōng-hái)不利告 (Put-lī-kò)到甲年底 (nî-té),局勢雄雄 (hiông-hiông)又閣轉變 (chóan-piàn)蹌議 (chhiáng-gī)並且 (pēng-chhiáⁿ)推捒經濟 (keng-chè)建設 (kiàn-siat)的政策引去 (ín-khì)毛澤東的反感 (hóan-kám),彼時,人為 (jîn-ûi)政治工作猶原 (iu-gôan) (ài)康佇 (khng-tī)第一位 (tē-it-ūi)。 1976年年頭,周恩來過身 (kòe-sin) (koh)1擺遭受 (cho-siū)批鬥。雖然 (Sui-jiân)4人幫趁著 (thàn-tio̍h)機會 (ki-hōe)放肆 (hòng-sù)khau ()抹烏 (boah-o͘)鄧小平,毋過 (m̄-koh)卻是 (khiok-sī)袂當 (bōe-tàng)佇著 (tī-tio̍h)群眾 (kûn-chiòng)響應 (hiáng-èng)顛島 (tian-tó),佇4月份 (go̍eh-hūn)天安門 (thian-an-bûn)事件 (sū-kiāⁿ) (lih),真濟人貼出 (tah-chhut)大字報 (tōa-jī-pò)表示 (piáu-sī)出來 (chhut-lâi)接班。過後 (Kòe-āu)毛澤東閣1擺批准 (phoe-chún)解除 (kái-tû)乙初 (it-chhe)職務,指示 (chí-sī)保留 (pó-liû)伊的黨積 (tóng-chek)

成做共產黨的領導人[edit]

1977年3月, (Hôa)國鋒 (Kok-hong)調開 (tiāu-khui)工作會議,有人 (ū-lâng)提議會復 (hōe-hok)鄧小平的頭路 (thâu-lō͘)。 4月10號,寫批予華國鋒,表示支持,後來 (āu--lâi) ,佇7 (ge̍h)調開的中共10屆3 (tiong)全會,決定恢復進前佇 (Tóng) (chèng) (kun)的一切職務。嘛佇這次 (chit-chhù)會等 (hōe-téng)發表 (hoat-piáu)講話 (káng-ōe),表示一定 (it-tēng)堅持 (kian-chhî) " 實事 (si̍t-sū)求是 (kiû-sī) " ,不過 (put-kò),卻是無講著 (kóng-tio̍h)華國鋒的 " 2个凡是 (hōan-sī) " (两個凡是) 。

1978年5月,光明 (Kong-bêng)日報 (ji̍t-pò)發表1 (phiⁿ) ()親信 (chhin-sìn) (Ô͘)耀邦 (Iāu-pang)親筆 (chhin-pit)所寫 (só͘-siá)文章 (bûn-chiuⁿ)題目 (tê-bo̍k)號做 (hō-choè)實戰 (Si̍t-chiàn)檢驗 (kiám-giām)真理 (chin-lí)唯一 (ûi-it)標準 (piau-chún)。文章明縣 (bêng-hiān) (teh)批評擁護 (iòng-hō͘) " 2个凡是 " 的華國鋒 (Ong)東興 (Tong-heng),文章的發表,佇全國成做焦點 (chiau-tiám),得著真濟 (chin-chē)正面 (chiàⁿ-bīn)評價 (phêng-kè)。這嘛 (ûi)上大 (chiūⁿ-tāi) (phah) (lo̍h)真好 (chin-hó)魚論 (gû-lūn)基礎 (ki-chhó͘)。佇這以後 (í-āu)當年 (tng-nî)12月的中共11屆3中全會當中 (tang-tiong)成做像權 (siōng-kôan)領導者 (léng-tō-chiá),伊佇會議 (téng)再度 (chài-tō͘)強調 (kiông-tiāu)實事求是,改奉 (kái-hōng)思想 (su-sióng),提出 (beh)佇中國建設 " 4个現代化 (hiān-tāi-hòa) " (kah)徹底 (thiat-té)糾正 (kiú-chèng)進前錯誤 (chhò͘-gō͘)的政治路線。佇這擺 (chit-pái)的會議了後,胡耀邦成做政治局委員,無偌久了後又閣出任中央秘書長 (kiam)宣傳 (Soan-thôan)部長。

1980年,另外 (lēng-gōa)1名支持者 (Tiō)紫陽 (Chí-iông)取代華國鋒,出任國務院總理。 1981年,胡耀邦又閣取代華國鋒黨主席 (tóng-chú-se̍k)職務。到甲織的坎站 (khám-chām)雖然名義 (miâ-gī)上指示黨中央 (Tóng-tiong-iong)軍事 (kun-sū)委員會主席,毋過實際上已經是中國上權的領導人。

改革開放: 中國特色 (te̍k-sek)社會 (siā-hōe)主義[edit]

鄧小平改革的目標 (bo̍k-phiau) ()中國建設成做伊的 (i-ê)農業 (lông-gia̍p)工業 (kang-gia̍p)科技 (kho-ki)國防 (kok-hông)全面 (chôan-bīn)現代化的國家,原則 (gôan-chek)就是社會主義市場 (chhī-tiûⁿ)經濟

鄧小平提出著名 (tù-miâ)社會主義初級 (chho͘-kip)階段 (kai-tōaⁿ)理論 (lí-lūn),伊認為 (jīn-ûi)這就是中國目前 (bo̍k-chiân)的社會主義,共產黨的職責 (chit-chek)就是完善 (ôan-siān)中國特色的社會主義這種 (Chit-chióng)解釋 (kái-sek)降低 (kàng-kē)經濟問題 (būn-tê)當中意識 (ì-sek)形態 (hêng-thāi)重要性 (tiōng-iàu-sèng),閣較注重 (chù-tiōng)政策的實際效能 (hāu-lêng)指出 (chí-chhut),社會主義毋是 (m̄-sī)意味 (ì-bī)共同 (kiōng-tông)散赤 (sàn-chhiah),這和毛澤東的觀點完全 (ôan-chôan)無仝 (bô-kâng)其他 (kî-thaⁿ)的共產黨人無仝款 (kāng-khóan),伊是1个充滿 (chhiong-bóan)改革思想的領導人。

鄧小平 (ūi)中國的改革提出 (sin)的理論基礎,伊佇咧制定 (chè-tēng)政策的 ()毋但 (m̄-nā) (seng)地方 (tē-hng)政府實施 (si̍t-si)試驗 (chhì-giām),嘛會參考 (chham-khó) (chiok)chōe外國人 (gōa-kok-lâng)經驗 (keng-giām)

一國兩制[edit]

鄧小平佇咧外交 (gōa-kau)方面 (hong-bīn)作風 (chok-hong),嘛和毛澤東無仝,伊罕得 (tâm)革命,烴加 (kēng-ka)強調通過 (thong-kòe)和平 (hô-pêng)手段 (chhiú-tōaⁿ)解決 (kái-koat)國家之間 (chi-kan)爭端 (cheng-toan)。另外的外交政策嘛 ()伊的前輩 (chiân-pòe)閣較務實 (bū-si̍t),伊認為外交就是國家增強 (cheng-kiông)實力 (si̍t-la̍t)國際 (kok-chè)影響的手段之一。中國佇咧加強 (ka-kiông)美國 (Bí-kok)關係的同時 (tông-sî),嘛沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)咧改善 (chham)蘇聯的關係。上根本的 (kin-pún--ê),中國的外交政策是奉行 (hōng-hêng)獨立 (To̍k-li̍p)自主 (chū-chú)的原則。

佮其他的中國領導人仝款,鄧小平真正 (chin-chiàⁿ)重視 (tiōng-sī)國家的統一 (thóng-it),伊上早 (siōng-chá)考慮 (khó-lū)著的是台灣 (Tâi-ôan)。 1981年,對1个美國代表團 (tāi-piáu-thôan)表示講,統一了後台灣會當 (ē-tàng)保持 (pó-chhî)家己 (ka-tī)政治制度 (chè-tō͘),政府軍隊 (kun-tūi),台灣領導人甚紫 (sīm-chí)會得 (ē-tit)擔任全國性 (chôan-kok-sèng)的領導職務。這就是一國兩制上早的提議。一國兩制 (chá)針隊 (chiam-tūi)台灣問題 (būn-tôe) (lâi)設計的 (siat-kè--ê)最後 (chòe-āu)先攻 (seng-kong)的運用佇香港 (Hiong-káng)澳門 (Ò-mn̂g) (iah)台灣卻是一再 (it-chài)拒絕 (kū-cho̍at)織的提案 (thê-àn)。 1984年12月,中英 (Tiong-Eng)2 (kok)簽署 (chhiam-sú)聯合 (liân-ha̍p)聲明 (seng-bêng),決定將香港 (hêng)予中國; 1986年 ,中葡 (Tiong-Phû)2國嘛仝款簽署規行 (kui-hêng)澳門的聲明。香港佮澳門分別 (hun-pia̍t)佇1997佮1999年迴歸 (hôe-kui)中國。

影響佮評價[edit]

參考[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

前任 (chêng-jīm)

華國鋒

中共中央軍事委員會主席

1981-1989

下任 (ē-jīm)

(Kang)澤民 (Te̍k-bîn)

前任 :

--

中華人民共和國中央軍事委員會主席

1983-1990

下任 :

江澤民