Tńg-se̍h chhiat-siah kang-kū (khí-kho)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
齒科的轉踅切削家詩
Mounted stone.jpg
安裝好勢的磨石
Diamond burs.jpg
Siong-kuan
ke-si
 • 璇石磨石
 • 超薄的分離切片
 • 樹奶研磨粒,金屬用
 • 樹奶研磨輪仔佮研磨粒,幼瓷仔用

齒科 (Khí-kho) (ê)轉踅 (tńg-se̍h)切削 (chhiat-siah)工具 (kang-kū) (dental instruments) 主要 (chú-iàu) ()包括 (pau-koah)磨針 (bôa-chiam) (bur),研磨 (géng-bôa)家私 (ke-si) (abrading tool), (kap)梯金材 (thui-kim-châi) (polishing agent) (chit)3 (lūi)包含 (Pau-hâm)範圍 (hōan-ûi)誠闊 (chiâⁿ-khoah) (ùi) (tan)刀鋩 (to-mê)lak (chǹg) (twist drill) (kàu) (to)刀鋩的切削的磨針,甚至 (sīm-chì) (kúi)10 (ê)刀鋩變成 (piàn-sêng)磨幼 (bôa-iù)功能 (kong-lêng)的磨針; 對碳鋼 (thoàⁿ-kǹg)鎢鋼 (o͘-kǹg) (chia)上濟 (siāng-chē)數十 (sò͘-cha̍p)的刀鋩到渲石 (soān-chio̍h)磨針 (ū)算未清 (sǹg-bē-chheng)的渲石顆拉 (khò-lia̍p)等於 (téng-î)是算未清的刀鋩,切削的能力 (lêng-le̍k)大大 (tōa-tōa)增加 (cheng-ka); 等到 (tán-kàu)梯金材,顆拉素目 (sò͘-bo̍k)更膠 (kèng-ka)不可選 (put-khó-soàn)毋過 (m̄-koh) (soah)因為 (in-ūi)顆拉的性質 (sèng-chit)干焦 (kan-taⁿ)拋光 (phau-kng)的功能。雖罔 (Sui-bóng)遮的濟濟 (chē-chē)家私的外表 (gōa-piáu)各樣 (koh-iūⁿ),切削功能差別 (chha-pia̍t)真大 (chin-tōa) (in) (lóng)仝款 (kāng-khoán) (ài)透過 (thàu-kòe)轉踅, (pháng)動作 (tōng-chok) (chiah)會使 (ē-sái)發揮 (hoat-hui)告別 (kò-pia̍t)的功能。

磨針有幾若種 (kúi-nā-chióng)形式 (hêng-sek)的切削刀鋩,對孤一个 (ko͘-chi̍t-ê)多碎 (to-chhùi)的lak鑽仔 (chǹg-á)到2个, 3个, 6个, 12的甚至40个多碎的列高 (lia̍t-kau)磨針 (fissured bur)。磨針因為製造 (chè-chō)關係 (koan-hē)反時計 (hoán-sî-kè)轉踅才有 (chiah-ū)切削的功能。 (Bôa) (chiam)一般 (it-poaⁿ) (iōng)碳鋼 (thòaⁿ-kǹg) (he̍k)鎢鋼製造。

研磨家私 (kah)磨針無仝 (bô-kâng) (i)會使雙的 (siang-ê)方向 (hong-hiòng)轉踅,攏有 (lóng-ū)切削的能力。 ()伊的切削部為 (pō͘-ūi) (liâm)研磨的材料 (châi-liāu)好比 (hó-pí)是渲石,garnet,或 (soa)遮的 (Chia-ê)研磨顆拉寸尺 (chhùn-chhioh)會使 (tōa)會使 (sió),會使𠕇 (tēng)會使 (nńg) (khòaⁿ) (beh) (ia̍h) (si)欲拋光堅硬 (kian-ngē)幼瓷仔 (iù-hûi-á) (porcelain),陶瓷 (tô-chû) (ceramic),齒釉質 (khí-iū-chit)金屬 (kim-sio̍k),或 (khah)軟的複合 (ho̍k-ha̍p)樹指 (chhiū-chí)齒本質 (khí-pún-chit)樹指渲石磨石 (bôa-chio̍h)carborundum磨石樹奶 (chhiū-ni)研磨輪仔 (lián-á),佮sandpaper disk這類 (chit-lūi)家私上捷 (siāng-chia̍p)khoàiⁿ的 ()

推金材 (Thui-kim-châi)較少 (khah-chió)用著 (iōng--tio̍h),是 () (seng)黏佇 (pèⁿ)權等 (koân-téng)的切削材料。怹欲用的時陣 (sî-chūn)搵澹 (ùn-tâm)變成 (pìⁿ-chiâⁿ)塗糜漿 (thô͘-moâi-chiuⁿ)然後 (jiân-āu) (boah)佇拋光的播輪 (pò͘-lián)筅仔 (chhéng-á),或樹奶杯歐仔 (chhiū-ni-poe-au-á) (rubber cup) (lâi)使用 (sú-iōng)


磨針[edit]

磨針獨立 (to̍k-li̍p)1 (phiⁿ)

Bôa-chiam ê ki-pún tô͘-iūⁿ

磨針一般提來 (the̍h-lâi) (chhia)喙齒 (chhùi-khí),金屬。

對切削 (hit) (thâu)看,磨針的刀鋩是欲反時計方向來切削物件 (mi̍h-kiāⁿ) (Tiāⁿ)khoàiⁿ的磨針款式 (khoán-sek)下跤 (ē-kha)幾項 (kúi-hāng) (後面 (āu-bīn)數字 (sò͘-jī)是怹的編號 (pian-hō),數字愈大 (jú-tōa)頭的直徑 (ti̍t-kèng)愈大):

 1. 圓形 (îⁿ-hêng)磨針 (round burr) (1/4-10)
 2. (hoan)liàn-tńg圓錐體 (îⁿ-chui-thé)磨針 (inverted cone burr) (31 1/4-44)
 3. 平面 (pêⁿ-bīn)直行 (ti̍t-hêng)裂溝 (lia̍t-kau)磨針 (plain straight fissure burr) (551/2-62)
 4. 橫切 (hoâiⁿ-chhiat)直行裂溝磨針 (crosscut straight fissure burr) (556-563)
 5. 平面圓錐體裂溝磨針 (plain tapered fissure burr) (69-73)
 6. 橫切圓錐體裂溝磨針 (crosscut tapered fissure burr) (699-703)
 7. 車輪形 (chhia-lián-hêng)磨針 (wheel burr) (111/2-16)
 8. 穎形 (íⁿ-hêng)磨chaim (bud burr) (441/2-51)
 9. 萊仔珩 (lâi-á-hêng)磨針 (pear burr) (230-232)
 10. 長篙圓 (tn̂g-ko-îⁿ)磨針 (oval burr) (218-221)
 11. 圓錐體磨針 (cone burr) (221/2-33)
 12. 火焰形 (hóe-iām-hêng)磨針 (flame burr) (242-246)

渲石磨石[edit]

Soān-chio̍h bôa-chio̍h

渲石磨石一般提來車喙齒,幼瓷仔,陶瓷,佮複合樹指,上好 (siāng-hó) (mài)用來 (ēng-lâi)車金屬,佮a-khuh-lih樹指。

渲石磨石 (diamond stone) 是 ()工業 (kang-gia̍p)渲石黏佇磨針的頭,通常 (thong-siông) (tàu)高速 (ko-sok)手機 (chhiú-ki) (leh)使用,有各種 (kok-chióng)大細 (tōa-sè)形狀 (hêng-chōng) (só͘)黏的渲石有 (hun)粗幼 (chho͘-iù)。一般來講 (lâi-kóng)無應該 (bô-èng-kai) (ēng) (chhiat)金屬或無填料 (thiân-liāu)ā-khú-lih樹指 (unfilled acrylic resin); 應該 (èng-kai)用佇切削喙齒起質 (khí-chit)瓷仔 (hûi-á) (porcelain),佮複合樹指

安裝 (An-chong)好勢 (hó-sè)的磨石[edit]

An-chong hó-sè ê bôa-chio̍h

安裝好勢的磨石 (mounted stone) 已經 (í-keng)共磨石鬥死 (tàu-sí)佇柄頂頭 (téng-thâu)。磨石的成份 (sêng-hūn)上捷用的是silicon carbide (SiC) 佮aluminum oxide (Al2O3), (ah)共怹結合 (kiat-ha̍p)做伙 (chò-hóe)結合祭 (kiat-ha̍p-chè) (bonding agent) 是玻璃 (po-lê) (vitreous)或陶瓷 (ceramic)。 Silicon carbide (chò)的磨石通常是青色 (chheⁿ-sek)烏色 (o͘-sek), (商品名 (siang-phín-miâ)Carborundum stone (tio̍h)是silicon carbide做的 (chò--ê))。 Aluminum oxide做的磨石定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)白色 (pe̍h-sek)的。按照 (Àn-chiàu)材質 (châi-chit)的無仝,磨石使用佇無仝情形 (chêng-hêng)親像 (chhin-chhiūⁿ)機工室 (ki-kang-sek)使用來磨chromium-cobalt alloy的磨石就袂使 (bē-sái)提來用佇喙內 (chhùi-lāi)

怹的分類 (hun-lūi)標準 (piau-chún)攏是 (lóng-sī) (ta̍k) (keng)廠商 (chhiúⁿ-siong)有怹家己 (ka-tī)的分類方式 (hong-sek)

用渲石磨石共磨,這種 (chit-chióng)磨石的形狀會使改變 (kái-piàn); 或是 (he̍k-sī)鈍去 (tun--khì)鋩角 (mê-kak) ()會使磨 (hō͘) (lāi)

無鬥柄的磨石[edit]

無鬥柄的磨石 (unmouted stone) 佇中心 (tiong-sim)有1 (khang),欲用的時陣才用螺絲 (lô͘-si) ()車心肝 (chhia-sim-koaⁿ) (mandrel) 等權 (téng-koân)

()發燒 (hoat-sio)的磨石[edit]

(Che) (heatless stone)是非常 (hui-siông) (chho͘)的磨石,切削速度 (sok-tō͘) (chiâⁿ) (kín),通常提來磨金屬佮瓷仔。伊的厚度 (kāu-tō͘)3/ 32" 到 3/ 16"; 直徑 () 1/ 2" 到1"。磨的時陣 (ē)產生 (sán-seng)屬濟 (chiok-chē)坱埃 (eng-ia),攏愛佇封閉 (hong-pì)空間 (khong-kan)使用。

Carborundum disk[edit]

會當 (ē-tàng)技工室 (kī-kang-sek)診所 (chín-só͘)使用,會使磨,會使切。伊通常是薄薄 (po̍h-po̍h)一片 (chi̍t-phìⁿ),直徑7/8 inch, (kāu)0.5-0.6 mm (0.022 inch)。有一个 (chi̍t-ê)款式是1 (bīn)粗, 1面 (),誠好用 (hó-ēng)。雖罔伊誠 (chhè) (gâu) (phòa),毋過未季 (bē-kùi)

超薄 (Chhiau-po̍h)分離 (hun-lî)切片 (chhiat-phìⁿ)[edit]

Chhiau-po̍h ê hun-lî chhiat-phìⁿ

嘛是 (mā-sī)carborundum disk,毋過閣較 (koh-khah) (po̍h),干焦0.25 mm (0.01 inch),直徑仝款7/8 inch。

瓷仔研磨輪仔[edit]

瓷仔研磨輪仔 (porcelain grinding wheel) 是非常幼的磨石,專門 (choan-bûn)磨瓷仔的。直徑16 mm (5/8 inch),厚2 mm。

樹奶研磨輪仔佮研磨粒 (géng-bôa-lia̍p)[edit]

Chhiū-ni géng-bôa-lia̍p, kim-sio̍k ēng
Chhiū-ni géng-bôa lián-á kap géng-bôa-lia̍p, iù-hûi-á ēng

樹奶研磨輪仔佮研磨粒 (rubber wheel and point) 的結閤祭 (kiat-ha̍p-chè)樹呢 (chhiū-ni),一般內面 (lāi-bīn)所結合的研磨成份是各樣大細的aluminum oxide或silica顆拉。怹主要的功能是去除 (khì-tû)進前 (chìn-chêng)較粗 (khah-chho͘)的磨石或磨針切錫 (chhiat-siah)造成 (chō-sêng)較深 (khah-chhim)痕跡 (hûn-jiah),予較平順 (pêⁿ-sūn)幼茈 (iù-chíⁿ)紲落來 (sòa--lo̍h-lâi)通好 (thang-hó)拋光推金 (thui-kim)。怹的厚度大約 (tāi-iok)1/16 inch到1/8 inch (1.6 mm到3.2 mm),直徑大約佇3/8 inch佮1 inch (9.5 mm佮25.4 mm) 之間 (chi-kan)。輪仔是用來磨平面或託面 (thok-bīn)。佇較狹細 (e̍h-sè)所在 (só͘-chāi) (chhiūⁿ)發育溝 (hoat-io̍k-kau)其他 (kî-thaⁿ)塌窩面 (lap-o-bīn)就用研磨粒或較細粒 (sè-lia̍p)邊仔 (piⁿ-á)較薄的細粒輪仔 (khì)磨。嘛有 (chham)渲石幼仔 (soān-chio̍h-ìu-á)的樹奶輪仔佮磨粒仔 (bôa-lia̍p-á)

研磨片 (Géng-bôa-phìⁿ)[edit]

這是一種 (chi̍t-chióng) ()上年 (chhiūⁿ-nî)輪仔閣較柔軟 (jiû-nńg)的研磨片,通常是紙頭 (chóa-thâu)布料 (pò͘-liāu)樹指皮革 (phôe-kek)這幾種 (chit-kúi-chióng)訓合 (hùn-ha̍p)的材質,佇頂面 (téng-bīn)黏研磨顆拉來做成 (chò-sêng)。伊的中心有空,欲用 (beh-ēng) (chiah)鬥或鎖佇車心杆 (chhia-sim-koaⁿ)頂頭。車心肝有用螺絲鎖的 (só--ê),嘛有用直接 (ti̍t-chiap)揤予絚的 (chhi̍h-hō͘-ân--ê) (snap-on-type); 螺絲鎖的干焦會使一个方向轉踅。研磨片所 (chham)的研磨顆拉有aluminum oxide,渲石,佮silicon carbide; 若是 (nā-sī)參emery, garnet, flint, cuttle, crocus,或rouge就較適合 (sek-ha̍p)做拋光的使用。

推金材[edit]

推金是假喙齒 (ké-chhùi-khí)基本 (ki-pún)要求 (iau-kiû)粗耙耙 (chho͘-pê-pê)表面 (piáu-bīn)會造成無爽快 (bô-sóng-khòai)傷害 (siong-hāi)自頭到尾 (Chū-thâu-kàu-bóe)按照粗幼,對粗絲 (chho͘-si)的磨石到幼絲 (iù-si)的推金材順序 (sūn-sī)來研磨是得著 (tit-tio̍h)金滑 (kim-ku̍t)光焱 (kng-iāⁿ)表面的鋩角。推金材通常是粉粒 (hún-lia̍p)結做 (kiat-chò)規角 (kui-kak),欲用的時陣才搵水 (ùn-chúi) (tâm),抹佇布疋頭 (pò͘-phit-thâu)做的連仔 (lián-á),鬥佇車床 (chhia-chhn̂g)來拋光。

延伸 (Iân-sin)閱讀 (ua̍t-tho̍k)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Pang-bô͘:Ill Pang-bô͘:Ill