Tek-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
德語
Deutsch
發音 [dɔʏtʃ]
源自國家 德語國家
母語 使用者 95百萬
語系
官方地位
官方語言

 奧地利
 白耳義
 德國
 Liechtenstein
 Luxembourg
 瑞西


 以大利 Bolzano自治省
承認的
少數語言
語言代碼
ISO 639-1 de
ISO 639-2 ger (B)
deu (T)
ISO 639-3 各種代碼:
deu – German
gmh – Middle High German
goh – Old High German
gct – Colonia Tovar German
bar – Bavarian
cim – Cimbrian
geh – Hutterite German
ksh – Kölsch
nds – Low German
sli – Lower Silesian
ltz – Luxembourgish
vmf – Mainfränkisch
mhn – Mòcheno
pfl – Palatinate German
pdc – Pennsylvania German
pdt – Plautdietsch
swg – Swabian German
gsw – Swiss German
uln – Unserdeutsch
sxu – Upper Saxon
wae – Walser German
wep – Westphalian
hrx – Riograndenser Hunsrückisch
yec – Yenish
Glottolog high1289  High German
fran1268  Middle German
high1286  Upper German
Linguasphere 52-ACB–dl (Standard German)
52-AC (Continental West Germanic)
52-ACB (Deutsch & Dutch)
52-ACB-d (Central German)
52-ACB-e & -f (Upper and Swiss German)
52-ACB-h (émigré German varieties, including 52-ACB-hc (Hutterite German) & 52-ACB彼 (Pennsylvania German etc.)
52-ACB-i (Yenish)
Totalling 285 varieties: 52-ACB-daa都52-ACB-i
Legal status of German in the world.svg
Legal status of German in Europe.svg
  Co-official and majority language
  Co-official, but not majority language
  Statutory minority/cultural language
  Non-statutory minority language

德語 (Tek-gí) (德語; 德文 (Tek-bûn): Deutsch),抑叫 (ia̍h-kiò)德意志語 (Tek-ì-chì-gí) (德意志語),獨乙語 (To̍k-it-gí) (獨乙語),獨逸語 (To̍k-e̍k-gí) (獨逸語),獨語 (To̍k-gí) (獨語), ()通行 (thong-hêng) ()德國 (Tek-kok)奧地利 (Ò-tē-lī)瑞西 (Sūi-se)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)Liechtenstein (kap)Luxembourg (ê)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)屬於 (sio̍k-î)西 (Se)German語族 (gí-cho̍k)Deutsch這个 (chit-ê) ()來自 (lâi-chū)中世紀 (Tiong-sè-kí)德語系 (Tek-gí-hē)言語 (giân-gú)人民 (jîn-bîn) (thioda形容詞 (hêng-iông-sû): thiodisk),意思 (ì-sù) (tio̍h)是 "百姓 (peh-sèⁿ) (kóng)的言語"。

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia
Wikipedia Tek-gí的版本.
Wiktionary
Wiktionary Tek-gí的版本.
Wikibooks-logo.svg
Wikibooks有關係德語的教材佮說明書.