Tek-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

德國語 (Tek-kok-gí) (德國語; 德文 (Tek-bûn): Deutsch), (he̍k)德語 (Tek-gí) (德語), ()通行 (thong-hêng) ()德國 (Tek-kok)奧地利 (Ò-tē-lī)瑞西 (Sūi-se)白耳義 (Pe̍k-ní-gī)Liechtenstein (kap)Luxembourg (ê)官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)屬於 (sio̍k-î)西 (Se)德語系 (Tek-gí-hē)Deutsch這个 (chit-ê) ()來自 (lâi-chū)中世紀 (Tiong-sè-kí)德語系言語 (giân-gú)人民 (jîn-bîn) (thioda形容詞 (hêng-iông-sû): thiodisk),意思 (ì-sù) (tio̍h)百姓 (peh-sèⁿ) (kóng)的言語

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia
Wikipedia Tek-gí的版本.
Wiktionary
Wiktionary Tek-gí的版本.
Wikibooks-logo.svg
Wikibooks有關係德語的教材佮說明書.