Tiān-iáⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"活動寫真" choán koè chia. Chhōe 日語的用法, khòaⁿ 活動寫真 (日本).

電影 (Tiān-iáⁿ) (漢字 (hàn-jī): 電影) 就是 (tō-sī)活動影像 (o̍ah-tāng-iáⁿ-siōng) () (ū) (lâng)講做 (kóng-chò)映畫 (èng-oē) (映畫),影戲 (iáⁿ-hì) (影戲),影片 (iáⁿ-phìⁿ) (影片),抑是 (ia̍h-sī)活動寫真 (o̍ah-tāng-siá-chin) (Che) ()1 (chióng)影聲藝術 (iáⁿ-siaⁿ-gē-su̍t) (ēng)號做 (hō-chò)西 (se)lio-lo͘ (i) ( celluloid ) (ê)膠片 (ka-phìⁿ)錄影帶 (lio̍k-iáⁿ-tòa)或者是 (he̍k-chiá-sī)數位 (sò͘-ūi)媒體 (mûi-thé) ()影像 (iáⁿ-siōng) (hām)聲音 (siaⁿ-im)收起來 (siu--khí-lâi)經過 (keng-kòe)後來 (āu--lâi)編輯 (pian-chip)了後 (liáu-āu)完成的 (oân-sêng--ê)

電影內底 (lāi-té)相連紲 (sio-liân-sòa)畫面 (oē-bīn),是1 (tiuⁿ)1張相片 (siòng-phìⁿ)組成的 (cho͘-sêng--ê)因為 (in-ūi)遮的 (chiah-ê)相片情緊 (chiâⁿ-kín) (teh)擺換 (pái-oāⁿ),人的目睭 (ba̍k-chiu)無法度 (bô-hoat-tō͘)知覺就 (tì-kak-tio̍h) (in)其實 (kî-si̍t)互相 (hō͘-siong)獨立 (to̍k-li̍p)的影像。這就是視覺 (sī-kak)接一 (chiap-it) ( persistence of vision ) 的現象 (hiān-siōng)這款 (chit-khóan)現象 (hō͘)影像離開 (lī-khui)了後, (koh) (ē) ()目睭 (lâu)差不多 (chha-put-to)十分一 (cha̍p-hūn-it) (bió)所以 (Só͘-í) (lán)感覺 (kám-kak)遐的 (hiah-ê)圖像 (tô͘-siōng)是咧振動的 (tín-tāng--ê)

上早 (Siōng-chá)的電影是無聲的 (bô-siaⁿ--ê) (Taⁿ)的電影大份 (tōa-hūn) (lóng) (siaⁿ),有 (phòe)音樂 (im-ga̍k)

台灣 (Tâi-oân)較早 (khah-chá)戲園 (hì-hn̂g) (pàng)電影的 (),閣會有辯士 (piān-sū)觀眾 (koan-chiòng) ()果說 (kóe-soeh)戲文 (hì-bûn)