Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
"中國" choán koè chia. Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ 中國 (khu-pia̍t-ia̍h).
(Chia)介紹 (kài-siāu)這馬 (chit-má)一般 (it-poaⁿ) (kóng) (ê)國家 (kok-ka)中國 (Tiong-kok) ()含糊 (hâm-hô͘)的 "中國" 概念 (khài-liām) (khòaⁿ)中國 (用語 (iōng-gí)).
中華人民共和國
中华人民共和国
Flag of the People's Republic of China.svg National Emblem of the People's Republic of China.svg
國旗 文章
國歌: 義勇軍進行曲
tóng-àn:March of the Volunteers instrumental.ogg
自然地理
(實際控制地區)
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok 的所在
Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok 的所在。
首都 北京
上大城市 上海
面積
  • 國土面積: 9,634,057 km² 排世界第4 名
人民生活
官方語言 漢語普通話
人口
  • 總人口: 13,6782萬 人 2014 年 普查,排世界第 1 名
  • 人口密度: 141 人/km2 2014 年 ,排世界第 81 名
政治文化
領導人
主要節日 國慶 (10月1日)
經濟實力
中央銀行 中國人民銀行
貨幣單位 人民幣 (¥) (CNY, RMB)
Gini係數 0.469(2014 年)
GDP (名義上的) 10.355萬億 (2014 年)
平均GDP (名義上的) 7,589 (2014 年)
HDI 0.719 (2013 年)
國家資料
國家代號 CHN
網域名稱縮寫 .cn
國際電話區號 +86

中華 (Tiong-hôa)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (中華人民共和國簡化字 (Kán-hòa-jī): 中华人民共和国),簡稱 (kán-chheng)中國 (中國簡化字: 中国), ()中國共產黨 (Kiōng-sán-tóng)領導 (léng-tō) ()社會主義 (Siā-hōe-chú-gī)國家 ()1949 ()10 (go̍eh)1 (ji̍t)成立 (sêng-li̍p)。中國佇亞洲 (A-chiu)東部 (tang-pō͘)土地 (thó͘-tē)面積 (bīn-chek)大約 (tāi-iok)是960 (bān)平方 (pêng-hong)公里 (kong-lí)人口 (jîn-kháu)超過 (chhiau-kòe)12 (ek)首都 (Siú-to͘)北京 (Pak-kiaⁿ),是亞洲土地上蓋 (siāng-kài) (tōa)的國家,佇世界 (sè-kài) (siōng)原仔 (ôan-á)排佇 (pâi-tī)前幾名 (chêng-kúi-miâ)。中國 (ū)56 (ê)民族 (bîn-cho̍k)其中 (kî-tiong)漢族 (Hàn-cho̍k)人口第一 (tē-it) (chōe)。中國 ()國語 (kok-gí)若有 (nā-ū)國家通用 (thong-iōng)語言 (gí-giân)正式 (chìng-sik)稱呼 (chhing-ho͘)漢語 (Hàn-gí)普通話 (Phó͘-thong-ōe) (Mandarin)。普通話 (í)中國北方話 (Pak-hng-oē) ()基礎 (ki-chhó͘)方言 (hong-giân),以北京語音 (gí-im)標準 (piau-chún) (im)