Tiong Au

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
中歐

中歐 (Tiong-au) ()歐洲 (Au-chiu) (ê)中捕 (tiong-pó͘)範圍 (hōan-ûi) (ū)真濟 (chin-chōe)模仝款 (bô͘-kâng-khoán)講法 (kóng-hoat)

中歐毋是 (m̄-sī)聯合國 (Liân-ha̍p-kok)認定 (jīn-tēng)的歐洲 ()區域 (khu-he̍k)內面 (lāi-bīn) (chi̍t) (khu)

國家 (Kok-ka)[edit]

另外 (Lēng-gōa)下跤 (ē-kha)的國家嘛有 (mā-ū) (koá)所在 (só͘-chāi) (sǹg)中歐。