Tn̂g-bóe-chhiⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Tn̂g-boé-chheⁿ)
Jump to navigation Jump to search
Comet Tempel collides with Deep Impact's impactor
Comet 67P/Churyumov–Gerasimenko orbited by Rosetta
Comet 17P/Holmes and its blue ionized tail
Comet Wild 2 visited by Stardust probe
Hale–Bopp seen from Croatia怹1997
Comet Lovejoy seen from orbit
長尾青 – nucleuscomatail:

長尾星 (Tn̂g-bóe-chhiⁿ) (tn̂g-bóe-chheⁿ, comet) () (leh) (se̍h) (chheⁿ) (ê)1 (chióng)星體 (chhiⁿ-thé) (i) () (khah) () (chhiⁿ) (),星的輻射 (hok-siā) (ē)影響 (éng-hióng) (tio̍h)長尾星佛 (tn̂g-bóe-chhiⁿ-hu̍t) (comet nucleus),造成 (chō-chiâⁿ)長尾星毛 (tn̂g-bóe-chhiⁿ-mo͘) (coma) (ham)尾溜 (boé-liu)。長尾星佛本身 (pún-sin)石頭 (chio̍h-thaû) (peng)坱埃 (eng-ia)組成 (cho͘-sêng) () (lia̍p)惑星 (he̍k-chhiⁿ)。長尾星若較 (óa) (tōa)粒的星體 (chheⁿ-thé),伊的軌道 (kúi-tō) (siū)干擾 (kan-jiáu) (lâi)變化 (piàn-hòa)甚至 (sīm-chì) (chaú)入去 (ji̍p-khì)星呢 (chhiⁿ--nih)choăⁿ區有氣 (o͘-iú--khì) (iah)永久 (éng-kiú)離開 (lī-khui) () (koh)轉頭 (tńg-thâu)。長尾星又閣 (iū-koh) () (chò)掃帚青 (sàu-chhiú-chhiⁿ) (青),彗星 (hūi-chhiⁿ) (青),等等 (téng-téng)

圖片 (Tô͘-phìⁿ)[edit]

Videos

參考 (Chham-khó) (bûn)hèn[edit]

延伸 (Iân-sin)閱讀 (oa̍t-tho̍k)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

  1. "NASA's Hubble Sees Asteroid Spout Six Comet-like Tails". Hubblesite.org. NASA. 7 November 2013. 21 November 2019 khòaⁿ--ê.