To̍k-li̍p Kok-ka Cho͘-ha̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
To̍k-li̍p Kok-ka Cho͘-ha̍p
To̍k-li̍p Kok-ka Cho͘-ha̍p 的旗仔
CIS Map.png
  會員
  準會員

獨立 (To̍k-li̍p)國家 (Kok-ka)組合 (Cho͘-ha̍p) (To̍k-li̍p Kok-ka Kok-hia̍p,露西亞語 (Lō͘-se-a-gú): Содружество Независимых Государств = Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv) () (chêng)Soviet社會主義 (Siā-hōe-chú-gī)共和國 (Kiōng-hô-kok)聯合 (Liân-ha̍p) (ê)國家做伙 (chò-hóe)組成 (cho͘-sêng)國際 (kok-chè)組織 (cho͘-chit)