Transnistria

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Transnistria正式 (chèng-sek)名字 (miâ-jī) (kiò) (chò)Pridnestrovia Moldova共和國 (Kiōng-hô-kok) ()歐洲 (Au-chiu) (ê) (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka) (I)原來 (goân-lâi)Moldova的一部分 (pō͘-hūn), 1983 ()蘇聯 (So͘-liân)崩壞 (pang-hoāi)以後 (í-āu)獨立 (to̍k-li̍p)