Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Chiàu)月份 (goe̍h-hūn) (lâi) (khòaⁿ):

1月 · 2月 · 3月 · 4月 · 5月 · 6月 · 7月 · 8月 · 9月 · 10月 · 11月 · 12月


7 (goe̍h)1 (ji̍t)[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7 (goe̍h)1 (ji̍t)|action=edit}} 修改]]

{{Wikipedia:Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ/7 (goe̍h)1 (ji̍t)}}

7月2日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月2日|action=edit}} 修改]]

ROCanthemBySunYatSen.jpg
今的 (Taⁿ--ê)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)國歌 (Kok-koa) () (Sun)中山 (Tiong-san) (kah) (in)幕僚 (bō͘-liâu)作詞 (chok-sû) (Thiâⁿ)懋筠 (Bō͘-ûn) (程懋筠) 作曲 (chok-khek)別名 (Pa̍t-miâ)三民 (Sam-bîn)主義 (Chú-gī) (Koa)嘛是 (mā-sī)中國 (Tiong-kok)國民黨 (Kok-bîn-tóng) (ê)黨歌 (tóng-koa) ()1937 ()正式 (chèng-sek) (kéng)國歌以前 (í-chêng), hőng看做 (khoàⁿ-choè)中華 (Tiong-hôa)民國國歌的 (kok-koa--ê) (ū)卿雲歌 (Kheng-hûn-koa) (卿雲歌),中華雄立 (Hiông-li̍p)宇宙 (Ú-tiū) (Kan) (中華雄立宇宙間) (téng)歌曲 (koa-khek)。 (讀全篇...)

7月3日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月3日|action=edit}} 修改]]

Emblem of Taipei City.svg
臺北市 (Tâi-pak-chhī)政府 (Chèng-hú) () ()台灣 (Tâi-oân) (ê)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)直核市 (ti̍t-ha̍t-chhī)臺北市上權 (siōng-koân)層級 (chân-kip)行政 (hêng-chèng)機關 (ki-koan); 佇中華民國政府架構 (kè-kò͘) (tiong),是直轄市 (ti̍t-hat-chhī)自治 (chū-tī)行政機關。臺北市政府同時 (tông-sî) ()負責 (hū-chek)執行 (chip-hêng)中央 (tiong-iong)機關委辦 (úi-pān)事項 (sū-hāng)伊的 (i-ê)自治監督 (kàm-tok)機關是行政院 (Hêng-chèng-īⁿ)。臺北市政府內部 (lāi-pō͘) (siat) (ū)32 (ê)乙級 (it-kip)機關, 112个字級 (jī-kip)機關, 12个區公所 (khu-kong-só͘), 236 (keng)各級 (kok-kip)學校 (ha̍k-hāu), 14間幼稚園 (iù-tī-hn̂g)另外 (lēng-gōa)猶有 (iáu-ū)經營 (keng-êng)3 (keng)市營 (chhī-êng)事業 (sū-gia̍p)機構 (ki-kò͘); 編制 (pian-chè) (lāi)員工 (oân-kang)人額 (lâng-gia̍h)攏總 (lóng-chóng)有7 (bān) (gōa) (lâng)。 (讀全篇...)

7月4日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月4日|action=edit}} 修改]]

Richard Clayderman.jpg
Richard Clayderman, 1953 ()12 (goe̍h)28 (ji̍t)出世 (chhut-sì) ()法國 (Hoat-kok) (ê)一个 (chi̍t-ê)鋼琴 (kǹg-khîm) (ka)。 Clayderman原來 (goân-lâi)名字 (miâ-jī) (kiò) (chò)Philippe Pagès ()法國巴里 (Pa-lí)出世, 6 (hoè)開始 (khai-sí) (o̍h)鋼琴, 12歲的時候 (sî-hāu) (hō͘)巴里音樂 (Im-ga̍k)學院 (Ha̍k-īⁿ) (Conservatoire de Paris) 錄取 (lo̍k-chhú)。 1976年,音樂製作人 (chè-chok-jîn)Olivier Toussaint (kap)Paul de Senneville (chhiáⁿ) (i)做音樂專輯 (choan-chi̍p)錄音 (lo̍k-im),伊 (toâⁿ)鋼琴曲 (kǹg-khîm-khek)Ballade pour Adeline (予Adeline的Ballad), (chia)專輯佇38 (ê)國家 (kok-ka) (boē) (chhut)2200 (bān) (tiuⁿ)今仔日 (Kin-á-ji̍t)Richard Clayderman是世界 (sè-kài)出名 (chhut-miâ)鋼琴家 (kǹg-khîm-ka) (ū)1,300 (khek)鋼琴曲。伊佇2010年佮Typhaine結婚 (kiat-hun)現在 (hiān-chāi)生活 (seng-oa̍h)佇法國Île-de-FranceSaint-Ouen。 (讀全篇...)

7月5日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月5日|action=edit}} 修改]]

Mounted stone.jpg
齒科 (Khí-kho) (ê)轉踅 (tńg-se̍h)切削 (chhiat-siah)工具 (kang-kū)主要 (chú-iàu) ()包括 (pau-koah)磨針 (bôa-chiam) (bur),研磨 (géng-bôa)家私 (ke-si) (abrading tool), (kap)梯金材 (thui-kim-châi) (polishing agent) (chit)3 (lūi)包含 (Pau-hâm)範圍 (hōan-ûi)誠闊 (chiâⁿ-khoah) (ùi) (tan)刀鋩 (to-mê)戮鑽 (lak-chǹg) (twist drill) (kàu) (to)刀鋩的切削的磨針,甚至 (sīm-chì)幾十的 (kúi-cha̍p-ê)刀鋩變成 (piàn-sêng)磨幼 (bôa-iù)功能 (kong-lêng)的磨針; 對碳鋼 (thoàⁿ-kǹg)鎢鋼 (o͘-kǹg) (chia)上濟 (siāng-chē)幾十的刀鋩到渲石 (soān-chio̍h)磨針 (ū)算未清 (sǹg-bē-chheng)的渲石粒仔 (lia̍p-á); 等到 (tán-kàu)梯金材,粒仔數揍 (sò͘-bok) (koh) (khah) (chē)雖罔 (Sui-bóng)遮的濟濟 (chē-chē)家私的外表 (gōa-piáu)各樣 (koh-iūⁿ),切削功能差別 (chha-pia̍t)真大 (chin-tōa) (in) (lóng)仝款 (kāng-khoán) (ài)經過 (keng-kòe)轉踅, (pháng)動作 (tōng-chok) (chiah)會使 (ē-sái)發揮 (hoat-hui)告別 (kò-pia̍t)的功能。 (讀全篇...)

7月6日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月6日|action=edit}} 修改]]

Maxillary central incisor.jpg
頂𦜆 (Téng-ham)永久 (éng-kiú)正門齒 (chiàⁿ-mn̂g-khí)正爿 (chiàⁿ-pêng) (chi̍t) (khí)倒爿 (tò-pêng) ()一起, ()頂𦜆永久赤門齒 (chhek-mn̂g-khí) (ê)近心策 (kīn-sim-chhek) ( (khah) (óa) (bīn)中線 (tiong-soàⁿ)), (khiā)喙腔 (chhùi-khiuⁿ)權等 (koân-téng)頭前 (thâu-chêng)正中央 (chiàⁿ-tiong-ng) () (siāng)明顯 (bêng-hián)喙齒 (chhùi-khí) (Kah)其他 (kî-thaⁿ)門齒 (mn̂g-khí)共管 (kāng-koán) (i)功能 (kong-lêng)切斷 (chhiat-tn̄g) (ia̍h)鉸斷 (ka-tn̄g)食物 (chia̍h-mi̍h)。伊 ()共論 (kā-lûn) (leh) ()食物的部位 (pō͘-ūi)叫做 (kiò-chò)切端 (chhiat-toan)雖罔 (Sui-bóng)奶齒 (ni-khí) (kap)永久齒 (éng-kiú-khí) (sio)siâng易有 (ia̍h-ū)門齒頂𦜆 (ni)正門齒佮伊 (ū)一寡 (chi̍t-koá)各樣 (koh-iūⁿ)所在 (só͘-chāi)。 (讀全篇...)

7月7日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月7日|action=edit}} 修改]]

Xingang Writing.jpg
新港 (Sin-káng)文書 (bûn-su) () (ùi)今仔日 (kin-á-ji̍t)台灣 (Tâi-oân)臺南 (Tâi-lâm) (hit) (tah) (ê)平埔族 (Pêⁿ-po͘-cho̍k)社里 (siā-lí)留落來 (lâu--lo̍h-lâi)土地 (thó͘-tē)稅人 (sòe--lâng)買賣 (bé-bē)借錢 (chioh-chîⁿ) (téng)方面 (hong-bīn)契約 (khè-iok)文書,較早 (khah-chá) ()台灣話 (Tâi-oân-ōe) (ū)予做 (hō͘-chò)番仔契 (hoan-á-khè) (Tùi)文書 (só͘)使用 (sú-iōng)言語 (giân-gí) (lâi) (khoàⁿ),有干焦 (kan-na) (iōng)羅馬字 (Lô-má-jī)平埔話 (Pêⁿ-po͘-oē)單言語 (tan-giân-gí)文書,原仔 (oân-ná)漢文 (Hàn-bûn),平埔話對照 (tùi-chiò)雙言語 (siang-giân-gí)文書。 (Taⁿ)約略 (iok-lio̍k)有140外件 (gōa-kiāⁿ)保存 (pó-chûn)雖然 (Sui-jiân)研究 (gián-kiù)平埔 (Pêⁿ-po͘)文化 (bûn-hòa),台灣早前 (chá-chêng)歷史 (le̍k-sú)珍貴 (tin-kùi)材料 (châi-liāu)不而過 (put-jî-kò)因為 (in-ūi)新港語 (Sin-káng-gí)失傳 (sit-thoân) (taⁿ)勉強 (bián-kióng)才調 (châi-tiāu)解讀 (kái-tha̍k)學者 (ha̍k-chiá) ()幾的仔 (kúi-ê-á)。 ([[新港文書 (Sin-káng-bûn-su)|讀全篇...]])

7月8日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月8日|action=edit}} 修改]]

Hidari mitsudomoe.svg
琉球國 (Liû-kiû-kok) (琉球國) () (Tang)亞州 (A-chiu)往時 (éng-sî) (ê)國家 (kok-ka) ()今仔日 (kin-á-ji̍t)琉球 (Liû-kiû)群島 (Kûn-tó)。琉球佇台灣 (Tâi-oân) (kap)日本 (Ji̍t-pún) (chi) (kan)古早 (kó͘-chá) (pat) (hiòng)中國 (Tiong-kok)朝貢 (tiâu-kòng)1609 ()日本Satuma (phoan)深略 (chhim-lio̍k)琉球了後 (liáu-aū)琉球 ()向日本朝貢。 1879年,琉球國 (hō͘)日本滅亡 (bia̍t-bông) (kái) (miâ) (kiò) (choè)Okinawa (koān)。琉球佮中國福建 (Hok-kiàn)福州 (Hok-chiu)關係 (koan-hē) (chin) (chhim),今仔日福州市 (Hok-chiu-chhī)臺江區 (Tâi-kang-khu) (iáu) (ū)琉球館 (Liû-kiû-koán) (柔遠驛 (Jiû-oán-ia̍h)),古早是 (iōng) (lâi) (toà)琉球人 (Liû-kiû-lâng)的。 (讀全篇...)

7月9日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月9日|action=edit}} 修改]]

Lim Bo-seng.jpg
(Lîm)茂生 (Bō͘-seng) (林茂生),1887 ()10 (goe̍h)30 (ji̍t)出世 (chhut-sì) ()台灣 (Tâi-oân)頭一 (thâu-chi̍t) (ūi)哲學 (thiat-ha̍k)博士 (phok-sū) (I) ()1929年得著 (tit-tio̍h)美國 (Bí-kok)Columbia大學 (Tāi-ha̍k)哲學 (tiat-ha̍k)博士學位 (ha̍k-ūi) (tńg)台灣了後 (liáu-āu) (khì)臺南 (Tâi-lâm)高等 (Ko-téng)工業 (Kang-gia̍p)學校 (Ha̍k-hāu)教冊 (kà-chheh),是英語 (Eng-gí) (Tek) (kho) (ê)主任 (chú-jīm) (kiam)圖書館 (tô͘-su-koán)館長 (koán-tiúⁿ)。 1945年,伊 (chiap) (chò)戰後 (chiàn-āu)台灣大學文學院 (Bûn-ha̍k-īⁿ)院長 (īⁿ-tiúⁿ)。 1947年,228事件 (Sū-kiāⁿ)發生 (hoat-seng)當中 (tang-tiong) (ū) (lâng) (chhiáⁿ)出面 (chhut-bīn)協商 (hia̍p-siong)事件的樞理 (chhu-lí)辦法 (pān-hoat)。伊認為 (jīn-ûi)學者 (ha̍k-chiá)不應該 (put-eng-kai) (chhap)政治 (chèng-tī)干焦 (kan-na)佇3月4日去處理 (Chhú-lí)委員會 (Úi-oân-hoē)發表 (hoat-piáu)演講 (ián-káng)希望 (hi-bōng) (ài)公平 (kong-pêng),愛有見識性 (kiàn-sek-sèng) (tio̍h) () (koh)出面。總是 (Chóng-sī) (kàu)3月10日, (poeh)的人去 (in) (tau) ()娶走 (chhoā-cháu) (Chū) (án)毋捌 (m̄-bat) (khoàⁿ) (tio̍h)伊的人。 (讀全篇...)

7月10日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月10日|action=edit}} 修改]]

Atlas Blaeu-Van der Hem - Taioan.jpg
熱蘭遮 (Ji̍at-lân-jia) (Siâⁿ)包圍 (Pau-ûi) (Chiàn) (chū)1661 ()5 (ge̍h)30 ()開始 (khai-sí) (kàu)1662年2月1號結束 (kiat-sok) () (Tēⁿ)成功 (Sêng-kong) (ê)部隊 (pō͘-tūi)包圍熱蘭遮城荷蘭 (Hô-lân) (lâng) (chi̍t) (kái)為成箭 (ûi-siâⁿ-chiàn) (Chit)戰事 (chiàn-sū)結束 (liáu)荷蘭東印度 (Tang-ìn-tō͘)公司 (Kong-si) ()台灣 (Tâi-oân)統佇 (thóng-tī)了後 (liáu-āu)開始東寧國 (Tang-lêng-kok)的統佇時代 (sî-tāi)戰敗 (Chiàn-pāi) (Tang)印度 (Ìn-tō͘)公司總督 (chóng-tok)Frederick Coyett佇1675年出版 (chhut-pán)了一 (pún) (kiò)遺失 (Ûi-sit)的台灣 (荷蘭語 (Hô-lân-gí): 't Verwaerloosde Formosa) 的 (chheh)。佇冊內 (chheh-lāi) (i) (ūi)家己 (ka-kī)佇台灣的行為 (hêng-ûi)辯護 (piān-hō͘)責備 (chek-pī)公司忽視 (hut-sī)需要 (su-iàu)援助 (oān-chō͘)請求 (chhéng-kiû)。 (讀全篇...)

7月11日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月11日|action=edit}} 修改]]

1937年入讀日本早稻田大學時的臺灣歷史學者和獨立運動先驅史明 Taiwanese Historian and Advocator for TAIWAN Independence Movement Su Beng as Student at Waseda University of Japan.jpg
史明 (Sú-bêng) (史明), 1918 ()11 (goe̍h)9 (ji̍t)出世 (chhut-sì)本名 (pún-miâ) (Si)朝暉 (Tiâu-hui) (施朝暉), ()左派 (chó-phài)台灣 (Tâi-oân)獨立 (to̍k-li̍p)運動 (ūn-tōng) (ê)重要 (tiōng-iàu)人物 (jîn-bu̍t) (I)獨立台灣 (Hōe)創始者 (chhòng-sí-chiá) (kap)台灣人 (Tâi-oân-lâng)400年使 () (台灣人四百年史) 這本 (chit-pún) (chheh)作者 (chok-chiá)。 1952年,伊 ()臺北 (Tâi-pak)市外 (chhī-gōa)準備 (chún-pī) (beh)刺殺 (chhì-sat) (Chiúⁿ)介石 (Kài-se̍k)總是 (chóng-sī)代誌 (tāi-chì)提前 (thê-chêng)piak (khang),使 (Bêng)看破 (khòaⁿ-phòa)趕緊 (kóaⁿ-kín)逃亡 (tô-bông) (khì)日本 (Ji̍t-pún)。伊 ()予人 (chheng) (chò)是 "最後 (chòe-āu)1 (ê)烏名單 (o͘-miâ-toaⁿ)" 人物,佇1993年再次 (chài-chhù)回到 (hôe-kàu)故鄉 (kò͘-hiong)台灣 (Tâi-ôan)了後 (Liáu-āu),伊組織 (cho͘-chit)成立 (sêng-li̍p)臺北愛鄉會 (Ài-hiong-hōe)高雄 (Ko-hiông)愛鄉會這款 (chit-khóan)基層 (ki-chân)組織。 (Che)以外 (í-gōa),嘛繼續 (kè-sio̍k) (teh)推捒 (thui-sak)獨立台灣會的政治 (chèng-tī)理念 (lí-liām)。 (讀全篇...)

7月12日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月12日|action=edit}} 修改]]

Cavities evolution 4.svg
蛀齒 (Chiù-khí) ()喙齒 (chhùi-khí) (pēⁿ) (ê)1 (khoán)過程 (koè-têng) (kap)結果 (kiat-kó)因為 (In-ūi)牙齒 (gê-khí)結構 (kiat-kò͘) (siū)傷害 (siong-hāi),喙齒 (seⁿ)蛀空 (chiù-khang)。蛀齒是不止仔 (put-chí-á)普遍 (phó͘-phiàn)的病, () (i) (koh) (khah)普遍的 (phó͘-phiàn--ê)干焦 (kan-na) (ū)感冒 (kám-mō͘)一般 (It-poaⁿ) (kóng) (khí)囡仔 (gín-á)年歲 (nî-hoè) (khah) (chió)成連人 (sêng-liân-lâng)發生 (hoat-seng)蛀齒的比例 (pí-lē) (koân)總是 (chóng--sī)任何 (jīm-hô) (lâng) (to̍h)可能 (khó-lêng)發生。蛀齒是少年人 (siàu-liân-lâng) (lak)喙齒 (siāng) (kài)主要 (chú-iàu)原因 (goân-in)。 (讀全篇...)

7月13日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月13日|action=edit}} 修改]]

Football iu 1996.jpg
跤球 (Kha-kiû) (chit) ()一魬 (it-póaⁿ) () (chí)協會 (hia̍p-hōe)跤球 (英語 (Eng-gí): association football), (che) (thong)世界 (sè-kài) (siōng) (chē) (lâng) (sńg),上濟人 (khoàⁿ) (ê)球隊 (kiû-tūi)體育 (thé-io̍k)運動 (ūn-tōng) (Chia) (só͘) (kóng)的協會跤球,是指 (ha̍h)FIFA (國際 (Kok-chè)跤球協會 (Hia̍p-hoē)聯盟 (Liân-bêng)) 國際標準 (phiau-chún)的跤球形式 (hêng-sek); ()別款 (pa̍t-khoán)跤球,比論 (pí-lūn)美國 (Bí-kok)跤球 (ia̍h)La-gú-bih (in)流行 (liû-hêng)地區 (tē-khu) (khah)有限 (iú-hān)。跤球比賽 (pí-sài)的人 (hun)2 (tūi), 1隊上濟 (ū)11 (ê)球員 (kiû-oân) (That) (kiû)入去 (ji̍p-khì)球門 (kiû-mn̂g)較濟 (kái) (hit) (sǹg) (iâⁿ)。跤球用的 (iōng--ê) ()號做 (hō-chò) "跤球主要 (chú-iàu) (khò) (kha) (lâi)振動 (tín-tāng); 總是 (chóng--sī)允准 (ún-chún) (chhiú)以外 (í-goā)新居 (sin-ku)部位 (pō͘-ūi) (khì) (sak) (Kò͘)球門的球員是唯一 (î-it)會當 (ē-tàng) ()比賽區 (pí-sài-khu)內短 (lāi-té) (iōng) (bōng)球的人。 (讀全篇...)

7月14日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月14日|action=edit}} 修改]]

CoconutCrabDictionnaireDHistoireNaturelle1849.jpg
八卦 (Pat-kòa)學名 (ha̍k-miâ)Birgus latro () (siāng) (tōa) (chéng) (ê)陸地 (lio̍k-tē)系類 (hē-lūi) (kiam)節祝 (chiat-chiok)動物 (tōng-bu̍t)文獻 (Bûn-hiàn)記載 (kì-chài)大細 (tōa-sè) ()一定 (it-tēng)根據 (Kin-kù)部分 (pō͘-hūn)資料 (chu-liāu),上 (tāng) (kàu)4.1公斤 (kong-kin) (tn̂g)40公分 (kong-hun) (kha) () (chhun)會當 (ē-tàng)到91公分。江的 (Kang--ê)一般 (it-poaⁿ) ()母的 (bó--ê) (khah) (chiah)。八卦基本上 (ki-pún-siōng)是1 (khoán)寄生仔 (kià-seⁿ-á)。八卦主要 (chú-iàu) (chia̍h) (kok) (chióng)果指 (kóe-chí)包括 (pau-koah)椰子 (iâ-chí) (kap)無花果 (bû-hoa-kó) (In)與法度 (Ū-hoat-tō͘) (iōng) (i)粗勇 (chho͘-ióng)的 "鉗仔 (khîⁿ-á)" (chiong)椰子 (khak) (kòng) (phòa) (thang)內面 (lāi-bīn)揶揄 (iâ-iû)。 (讀全篇...)

7月15日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月15日|action=edit}} 修改]]

Red Sea topographic map-en.jpg
紅海 (Âng-hái) ()印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ) (ê)1 (ê)海灣 (hái-oan)踮佇 (tiàm-tī)亞洲 (A-chiu) (kap)非洲 (Hui-chiu)交界 (kau-kài)所在 (só͘-chāi) (Thàng) (hái) (chhùi) () (siōng) (lâm) (kak)經過 (keng-kòe)Bab-el-Mandeb海峽 (Hái-kiap)相接 (sio-chiap)Aden (oan)以北 (Í-pak)Sinai半島 (Poàn-tó)Aqaba灣,佮Suez灣 (kiam)Suez運河 (Ūn-hô)。紅海是世界 (sè-kài) (pak)熱帶 (jia̍t-tài)海,南北 (lâm-pak)約略 (iok-lio̍k)1900 km (tn̂g),上 (khoah)300 km (khah) (ke)面積 (Bīn-chek)大約 (tāi-iok)450000 km²。海底 (Hái-té)平均 (pêng-kin) (ū)500 m (chhim),佇中央 (tiong-ng)海交 (hái-kau)彼貼仔 (hit-tah-á)上深2500 m。 ()北岸 (pak-hoāⁿ)國家 (kok-ka)埃及 (Ai-ki̍p)以色列 (Í-sek-lia̍t)約旦 (Iok-tàn); 西岸 (sai-hoāⁿ)Sudan佮埃及; 東岸 (tang-hoāⁿ)Saud的阿拉伯 (A-la-pek)Yemen; 南岸 (lâm-hoāⁿ)DjiboutiEritreaSomalia等國 (téng-kok)。 (讀全篇...)

7月16日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月16日|action=edit}} 修改]]

Il Postino ("郵差 (iû-chhe)") ()1994 ()Italia導演 (tō-ián)Michael Radfordkàn (tok) (ê)影戲 (iáⁿ-hì)這片 (Chit-phìⁿ)架空 (kè-khang)影片 (iáⁿ-phìⁿ)干涉 (kan-sia̍p) (tio̍h)一个 (chi̍t-ê)Chile詩人 (si-jîn)Pablo Neruda (kap)一个 (siū) (i)影響 (éng-hióng)開始 (khai-sí) (tha̍k) (si) (siá) (si)提批的 (the̍h-phoe-ê)成做 (chiâⁿ-chò)朋友 (pêng-iú)故事 (kò͘-sū)主要 (Chú-iàu)演員 (ián-oân) (ū)Philippe NoiretMassimo TroisiMaria Grazia Cucinotta戲文 (Hì-bûn)是Anna Pavignano, Michael Radford, Furio Scarpelli, Giacomo Scarpelli佮Massimo Troisi (chiū)Antonio Skármeta小說 (siáu-soat)Ardiente Paciencia會寫的 (koè-siá--ê)。 (讀全篇...)

7月17日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月17日|action=edit}} 修改]]

Molarsindevelopment11-24-05.jpg
喙齒 (Chhùi-khí) (ê)發育 (hoat-io̍k) (ùi)胚胎 (phoe-thai)細胞 (sè-pau)生長 (seng-tióng)開始 (khai-sí) (kàu)不起 (puh-khí) (ji̍p)口腔 (kháu-khiuⁿ) ()複雜 (ho̍k-cha̍p)過程 (kòe-têng)雖罔 (Sui-bóng)濟濟 (chē-chē)物種 (bu̍t-chióng) (ū)喙齒, (in)喙齒的發育 (kah)人類 (jîn-lūi)無啥物 (bô-siáⁿ-mi̍h)無像 (bô-siâng)若欲與 (Nā-beh-ū)康健 (khong-kiān)的口腔環境 (khoân-kéng) ()臺而 (thai-jî)發育的適當 (sek-tòng)階段 (kai-tōaⁿ)內短 (lāi-té)齒釉質 (khí-iū-chit)齒本質 (khí-pún-chit)齒骨質 (khí-kut-chit) (kap)起週 (khí-chiu)組織 (cho͘-chit)著愛 (tio̍h-ài)開始發育。囡仔起 (Gín-á-khí)生囝袋 (seⁿ-kiáⁿ-tē)內底 (lāi-té) ()6 (chì)第8禮拜 (lé-pài)開始形成 (hêng-sêng) (ah)大人齒 (tōa-lâng-khí)佇生囝袋的第20禮擺 (lé-pái)開始形成。假使 (Ká-sú)喙齒 ()這个 (chit-ê)時陣 (sî-chūn)開始發育,怹 (tio̍h) ()發育。 (讀全篇...)

7月18日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月18日|action=edit}} 修改]]

ROCanthemBySunYatSen.jpg
今的 (Taⁿ--ê)中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)國歌 (Kok-koa) () (Sun)中山 (Tiong-san) (kah) (in)幕僚 (bō͘-liâu)作詞 (chok-sû) (Thiâⁿ)懋筠 (Bō͘-ûn) (程懋筠) 作曲 (chok-khek)別名 (Pa̍t-miâ)三民 (Sam-bîn)主義 (Chú-gī) (Koa)嘛是 (mā-sī)中國 (Tiong-kok)國民黨 (Kok-bîn-tóng) (ê)黨歌 (tóng-koa) ()1937 ()正式 (chèng-sek) (kéng)國歌以前 (í-chêng), hőng看做 (khoàⁿ-choè)中華 (Tiong-hôa)民國國歌的 (kok-koa--ê) (ū)卿雲歌 (Kheng-hûn-koa) (卿雲歌),中華雄立 (Hiông-li̍p)宇宙 (Ú-tiū) (Kan) (中華雄立宇宙間) (téng)歌曲 (koa-khek)。 (讀全篇...)

7月19日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月19日|action=edit}} 修改]]

Emblem of Taipei City.svg
臺北市 (Tâi-pak-chhī)政府 (Chèng-hú) () ()台灣 (Tâi-oân) (ê)中華 (Tiong-hôa)民國 (Bîn-kok)直核市 (ti̍t-ha̍t-chhī)臺北市上權 (siōng-koân)層級 (chân-kip)行政 (hêng-chèng)機關 (ki-koan); 佇中華民國政府架構 (kè-kò͘) (tiong),是直轄市 (ti̍t-hat-chhī)自治 (chū-tī)行政機關。臺北市政府同時 (tông-sî) ()負責 (hū-chek)執行 (chip-hêng)中央 (tiong-iong)機關委辦 (úi-pān)事項 (sū-hāng)伊的 (i-ê)自治監督 (kàm-tok)機關是行政院 (Hêng-chèng-īⁿ)。臺北市政府內部 (lāi-pō͘) (siat) (ū)32 (ê)乙級 (it-kip)機關, 112个字級 (jī-kip)機關, 12个區公所 (khu-kong-só͘), 236 (keng)各級 (kok-kip)學校 (ha̍k-hāu), 14間幼稚園 (iù-tī-hn̂g)另外 (lēng-gōa)猶有 (iáu-ū)經營 (keng-êng)3 (keng)市營 (chhī-êng)事業 (sū-gia̍p)機構 (ki-kò͘); 編制 (pian-chè) (lāi)員工 (oân-kang)人額 (lâng-gia̍h)攏總 (lóng-chóng)有7 (bān) (gōa) (lâng)。 (讀全篇...)

7月20日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月20日|action=edit}} 修改]]

Richard Clayderman.jpg
Richard Clayderman, 1953 ()12 (goe̍h)28 (ji̍t)出世 (chhut-sì) ()法國 (Hoat-kok) (ê)一个 (chi̍t-ê)鋼琴 (kǹg-khîm) (ka)。 Clayderman原來 (goân-lâi)名字 (miâ-jī) (kiò) (chò)Philippe Pagès ()法國巴里 (Pa-lí)出世, 6 (hoè)開始 (khai-sí) (o̍h)鋼琴, 12歲的時候 (sî-hāu) (hō͘)巴里音樂 (Im-ga̍k)學院 (Ha̍k-īⁿ) (Conservatoire de Paris) 錄取 (lo̍k-chhú)。 1976年,音樂製作人 (chè-chok-jîn)Olivier Toussaint (kap)Paul de Senneville (chhiáⁿ) (i)做音樂專輯 (choan-chi̍p)錄音 (lo̍k-im),伊 (toâⁿ)鋼琴曲 (kǹg-khîm-khek)Ballade pour Adeline (予Adeline的Ballad), (chia)專輯佇38 (ê)國家 (kok-ka) (boē) (chhut)2200 (bān) (tiuⁿ)今仔日 (Kin-á-ji̍t)Richard Clayderman是世界 (sè-kài)出名 (chhut-miâ)鋼琴家 (kǹg-khîm-ka) (ū)1,300 (khek)鋼琴曲。伊佇2010年佮Typhaine結婚 (kiat-hun)現在 (hiān-chāi)生活 (seng-oa̍h)佇法國Île-de-FranceSaint-Ouen。 (讀全篇...)

7月21日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月21日|action=edit}} 修改]]

Mounted stone.jpg
齒科 (Khí-kho) (ê)轉踅 (tńg-se̍h)切削 (chhiat-siah)工具 (kang-kū)主要 (chú-iàu) ()包括 (pau-koah)磨針 (bôa-chiam) (bur),研磨 (géng-bôa)家私 (ke-si) (abrading tool), (kap)梯金材 (thui-kim-châi) (polishing agent) (chit)3 (lūi)包含 (Pau-hâm)範圍 (hōan-ûi)誠闊 (chiâⁿ-khoah) (ùi) (tan)刀鋩 (to-mê)戮鑽 (lak-chǹg) (twist drill) (kàu) (to)刀鋩的切削的磨針,甚至 (sīm-chì)幾十的 (kúi-cha̍p-ê)刀鋩變成 (piàn-sêng)磨幼 (bôa-iù)功能 (kong-lêng)的磨針; 對碳鋼 (thoàⁿ-kǹg)鎢鋼 (o͘-kǹg) (chia)上濟 (siāng-chē)幾十的刀鋩到渲石 (soān-chio̍h)磨針 (ū)算未清 (sǹg-bē-chheng)的渲石粒仔 (lia̍p-á); 等到 (tán-kàu)梯金材,粒仔數揍 (sò͘-bok) (koh) (khah) (chē)雖罔 (Sui-bóng)遮的濟濟 (chē-chē)家私的外表 (gōa-piáu)各樣 (koh-iūⁿ),切削功能差別 (chha-pia̍t)真大 (chin-tōa) (in) (lóng)仝款 (kāng-khoán) (ài)經過 (keng-kòe)轉踅, (pháng)動作 (tōng-chok) (chiah)會使 (ē-sái)發揮 (hoat-hui)告別 (kò-pia̍t)的功能。 (讀全篇...)

7月22日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月22日|action=edit}} 修改]]

Maxillary central incisor.jpg
頂𦜆 (Téng-ham)永久 (éng-kiú)正門齒 (chiàⁿ-mn̂g-khí)正爿 (chiàⁿ-pêng) (chi̍t) (khí)倒爿 (tò-pêng) ()一起, ()頂𦜆永久赤門齒 (chhek-mn̂g-khí) (ê)近心策 (kīn-sim-chhek) ( (khah) (óa) (bīn)中線 (tiong-soàⁿ)), (khiā)喙腔 (chhùi-khiuⁿ)權等 (koân-téng)頭前 (thâu-chêng)正中央 (chiàⁿ-tiong-ng) () (siāng)明顯 (bêng-hián)喙齒 (chhùi-khí) (Kah)其他 (kî-thaⁿ)門齒 (mn̂g-khí)共管 (kāng-koán) (i)功能 (kong-lêng)切斷 (chhiat-tn̄g) (ia̍h)鉸斷 (ka-tn̄g)食物 (chia̍h-mi̍h)。伊 ()共論 (kā-lûn) (leh) ()食物的部位 (pō͘-ūi)叫做 (kiò-chò)切端 (chhiat-toan)雖罔 (Sui-bóng)奶齒 (ni-khí) (kap)永久齒 (éng-kiú-khí) (sio)siâng易有 (ia̍h-ū)門齒頂𦜆 (ni)正門齒佮伊 (ū)一寡 (chi̍t-koá)各樣 (koh-iūⁿ)所在 (só͘-chāi)。 (讀全篇...)

7月23日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月23日|action=edit}} 修改]]

Xingang Writing.jpg
新港 (Sin-káng)文書 (bûn-su) () (ùi)今仔日 (kin-á-ji̍t)台灣 (Tâi-oân)臺南 (Tâi-lâm) (hit) (tah) (ê)平埔族 (Pêⁿ-po͘-cho̍k)社里 (siā-lí)留落來 (lâu--lo̍h-lâi)土地 (thó͘-tē)稅人 (sòe--lâng)買賣 (bé-bē)借錢 (chioh-chîⁿ) (téng)方面 (hong-bīn)契約 (khè-iok)文書,較早 (khah-chá) ()台灣話 (Tâi-oân-ōe) (ū)予做 (hō͘-chò)番仔契 (hoan-á-khè) (Tùi)文書 (só͘)使用 (sú-iōng)言語 (giân-gí) (lâi) (khoàⁿ),有干焦 (kan-na) (iōng)羅馬字 (Lô-má-jī)平埔話 (Pêⁿ-po͘-oē)單言語 (tan-giân-gí)文書,原仔 (oân-ná)漢文 (Hàn-bûn),平埔話對照 (tùi-chiò)雙言語 (siang-giân-gí)文書。 (Taⁿ)約略 (iok-lio̍k)有140外件 (gōa-kiāⁿ)保存 (pó-chûn)雖然 (Sui-jiân)研究 (gián-kiù)平埔 (Pêⁿ-po͘)文化 (bûn-hòa),台灣早前 (chá-chêng)歷史 (le̍k-sú)珍貴 (tin-kùi)材料 (châi-liāu)不而過 (put-jî-kò)因為 (in-ūi)新港語 (Sin-káng-gí)失傳 (sit-thoân) (taⁿ)勉強 (bián-kióng)才調 (châi-tiāu)解讀 (kái-tha̍k)學者 (ha̍k-chiá) ()幾的仔 (kúi-ê-á)。 ([[新港文書 (Sin-káng-bûn-su)|讀全篇...]])

7月24日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月24日|action=edit}} 修改]]

Hidari mitsudomoe.svg
琉球國 (Liû-kiû-kok) (琉球國) () (Tang)亞州 (A-chiu)往時 (éng-sî) (ê)國家 (kok-ka) ()今仔日 (kin-á-ji̍t)琉球 (Liû-kiû)群島 (Kûn-tó)。琉球佇台灣 (Tâi-oân) (kap)日本 (Ji̍t-pún) (chi) (kan)古早 (kó͘-chá) (pat) (hiòng)中國 (Tiong-kok)朝貢 (tiâu-kòng)1609 ()日本Satuma (phoan)深略 (chhim-lio̍k)琉球了後 (liáu-aū)琉球 ()向日本朝貢。 1879年,琉球國 (hō͘)日本滅亡 (bia̍t-bông) (kái) (miâ) (kiò) (choè)Okinawa (koān)。琉球佮中國福建 (Hok-kiàn)福州 (Hok-chiu)關係 (koan-hē) (chin) (chhim),今仔日福州市 (Hok-chiu-chhī)臺江區 (Tâi-kang-khu) (iáu) (ū)琉球館 (Liû-kiû-koán) (柔遠驛 (Jiû-oán-ia̍h)),古早是 (iōng) (lâi) (toà)琉球人 (Liû-kiû-lâng)的。 (讀全篇...)

7月25日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月25日|action=edit}} 修改]]

Lim Bo-seng.jpg
(Lîm)茂生 (Bō͘-seng) (林茂生),1887 ()10 (goe̍h)30 (ji̍t)出世 (chhut-sì) ()台灣 (Tâi-oân)頭一 (thâu-chi̍t) (ūi)哲學 (thiat-ha̍k)博士 (phok-sū) (I) ()1929年得著 (tit-tio̍h)美國 (Bí-kok)Columbia大學 (Tāi-ha̍k)哲學 (tiat-ha̍k)博士學位 (ha̍k-ūi) (tńg)台灣了後 (liáu-āu) (khì)臺南 (Tâi-lâm)高等 (Ko-téng)工業 (Kang-gia̍p)學校 (Ha̍k-hāu)教冊 (kà-chheh),是英語 (Eng-gí) (Tek) (kho) (ê)主任 (chú-jīm) (kiam)圖書館 (tô͘-su-koán)館長 (koán-tiúⁿ)。 1945年,伊 (chiap) (chò)戰後 (chiàn-āu)台灣大學文學院 (Bûn-ha̍k-īⁿ)院長 (īⁿ-tiúⁿ)。 1947年,228事件 (Sū-kiāⁿ)發生 (hoat-seng)當中 (tang-tiong) (ū) (lâng) (chhiáⁿ)出面 (chhut-bīn)協商 (hia̍p-siong)事件的樞理 (chhu-lí)辦法 (pān-hoat)。伊認為 (jīn-ûi)學者 (ha̍k-chiá)不應該 (put-eng-kai) (chhap)政治 (chèng-tī)干焦 (kan-na)佇3月4日去處理 (Chhú-lí)委員會 (Úi-oân-hoē)發表 (hoat-piáu)演講 (ián-káng)希望 (hi-bōng) (ài)公平 (kong-pêng),愛有見識性 (kiàn-sek-sèng) (tio̍h) () (koh)出面。總是 (Chóng-sī) (kàu)3月10日, (poeh)的人去 (in) (tau) ()娶走 (chhoā-cháu) (Chū) (án)毋捌 (m̄-bat) (khoàⁿ) (tio̍h)伊的人。 (讀全篇...)

7月26日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月26日|action=edit}} 修改]]

Atlas Blaeu-Van der Hem - Taioan.jpg
熱蘭遮 (Ji̍at-lân-jia) (Siâⁿ)包圍 (Pau-ûi) (Chiàn) (chū)1661 ()5 (ge̍h)30 ()開始 (khai-sí) (kàu)1662年2月1號結束 (kiat-sok) () (Tēⁿ)成功 (Sêng-kong) (ê)部隊 (pō͘-tūi)包圍熱蘭遮城荷蘭 (Hô-lân) (lâng) (chi̍t) (kái)為成箭 (ûi-siâⁿ-chiàn) (Chit)戰事 (chiàn-sū)結束 (liáu)荷蘭東印度 (Tang-ìn-tō͘)公司 (Kong-si) ()台灣 (Tâi-oân)統佇 (thóng-tī)了後 (liáu-āu)開始東寧國 (Tang-lêng-kok)的統佇時代 (sî-tāi)戰敗 (Chiàn-pāi) (Tang)印度 (Ìn-tō͘)公司總督 (chóng-tok)Frederick Coyett佇1675年出版 (chhut-pán)了一 (pún) (kiò)遺失 (Ûi-sit)的台灣 (荷蘭語 (Hô-lân-gí): 't Verwaerloosde Formosa) 的 (chheh)。佇冊內 (chheh-lāi) (i) (ūi)家己 (ka-kī)佇台灣的行為 (hêng-ûi)辯護 (piān-hō͘)責備 (chek-pī)公司忽視 (hut-sī)需要 (su-iàu)援助 (oān-chō͘)請求 (chhéng-kiû)。 (讀全篇...)

7月27日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月27日|action=edit}} 修改]]

1937年入讀日本早稻田大學時的臺灣歷史學者和獨立運動先驅史明 Taiwanese Historian and Advocator for TAIWAN Independence Movement Su Beng as Student at Waseda University of Japan.jpg
史明 (Sú-bêng) (史明), 1918 ()11 (goe̍h)9 (ji̍t)出世 (chhut-sì)本名 (pún-miâ) (Si)朝暉 (Tiâu-hui) (施朝暉), ()左派 (chó-phài)台灣 (Tâi-oân)獨立 (to̍k-li̍p)運動 (ūn-tōng) (ê)重要 (tiōng-iàu)人物 (jîn-bu̍t) (I)獨立台灣 (Hōe)創始者 (chhòng-sí-chiá) (kap)台灣人 (Tâi-oân-lâng)400年使 () (台灣人四百年史) 這本 (chit-pún) (chheh)作者 (chok-chiá)。 1952年,伊 ()臺北 (Tâi-pak)市外 (chhī-gōa)準備 (chún-pī) (beh)刺殺 (chhì-sat) (Chiúⁿ)介石 (Kài-se̍k)總是 (chóng-sī)代誌 (tāi-chì)提前 (thê-chêng)piak (khang),使 (Bêng)看破 (khòaⁿ-phòa)趕緊 (kóaⁿ-kín)逃亡 (tô-bông) (khì)日本 (Ji̍t-pún)。伊 ()予人 (chheng) (chò)是 "最後 (chòe-āu)1 (ê)烏名單 (o͘-miâ-toaⁿ)" 人物,佇1993年再次 (chài-chhù)回到 (hôe-kàu)故鄉 (kò͘-hiong)台灣 (Tâi-ôan)了後 (Liáu-āu),伊組織 (cho͘-chit)成立 (sêng-li̍p)臺北愛鄉會 (Ài-hiong-hōe)高雄 (Ko-hiông)愛鄉會這款 (chit-khóan)基層 (ki-chân)組織。 (Che)以外 (í-gōa),嘛繼續 (kè-sio̍k) (teh)推捒 (thui-sak)獨立台灣會的政治 (chèng-tī)理念 (lí-liām)。 (讀全篇...)

7月28日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月28日|action=edit}} 修改]]

Cavities evolution 4.svg
蛀齒 (Chiù-khí) ()喙齒 (chhùi-khí) (pēⁿ) (ê)1 (khoán)過程 (koè-têng) (kap)結果 (kiat-kó)因為 (In-ūi)牙齒 (gê-khí)結構 (kiat-kò͘) (siū)傷害 (siong-hāi),喙齒 (seⁿ)蛀空 (chiù-khang)。蛀齒是不止仔 (put-chí-á)普遍 (phó͘-phiàn)的病, () (i) (koh) (khah)普遍的 (phó͘-phiàn--ê)干焦 (kan-na) (ū)感冒 (kám-mō͘)一般 (It-poaⁿ) (kóng) (khí)囡仔 (gín-á)年歲 (nî-hoè) (khah) (chió)成連人 (sêng-liân-lâng)發生 (hoat-seng)蛀齒的比例 (pí-lē) (koân)總是 (chóng--sī)任何 (jīm-hô) (lâng) (to̍h)可能 (khó-lêng)發生。蛀齒是少年人 (siàu-liân-lâng) (lak)喙齒 (siāng) (kài)主要 (chú-iàu)原因 (goân-in)。 (讀全篇...)

7月29日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月29日|action=edit}} 修改]]

Football iu 1996.jpg
跤球 (Kha-kiû) (chit) ()一魬 (it-póaⁿ) () (chí)協會 (hia̍p-hōe)跤球 (英語 (Eng-gí): association football), (che) (thong)世界 (sè-kài) (siōng) (chē) (lâng) (sńg),上濟人 (khoàⁿ) (ê)球隊 (kiû-tūi)體育 (thé-io̍k)運動 (ūn-tōng) (Chia) (só͘) (kóng)的協會跤球,是指 (ha̍h)FIFA (國際 (Kok-chè)跤球協會 (Hia̍p-hoē)聯盟 (Liân-bêng)) 國際標準 (phiau-chún)的跤球形式 (hêng-sek); ()別款 (pa̍t-khoán)跤球,比論 (pí-lūn)美國 (Bí-kok)跤球 (ia̍h)La-gú-bih (in)流行 (liû-hêng)地區 (tē-khu) (khah)有限 (iú-hān)。跤球比賽 (pí-sài)的人 (hun)2 (tūi), 1隊上濟 (ū)11 (ê)球員 (kiû-oân) (That) (kiû)入去 (ji̍p-khì)球門 (kiû-mn̂g)較濟 (kái) (hit) (sǹg) (iâⁿ)。跤球用的 (iōng--ê) ()號做 (hō-chò) "跤球主要 (chú-iàu) (khò) (kha) (lâi)振動 (tín-tāng); 總是 (chóng--sī)允准 (ún-chún) (chhiú)以外 (í-goā)新居 (sin-ku)部位 (pō͘-ūi) (khì) (sak) (Kò͘)球門的球員是唯一 (î-it)會當 (ē-tàng) ()比賽區 (pí-sài-khu)內短 (lāi-té) (iōng) (bōng)球的人。 (讀全篇...)

7月30日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月30日|action=edit}} 修改]]

CoconutCrabDictionnaireDHistoireNaturelle1849.jpg
八卦 (Pat-kòa)學名 (ha̍k-miâ)Birgus latro () (siāng) (tōa) (chéng) (ê)陸地 (lio̍k-tē)系類 (hē-lūi) (kiam)節祝 (chiat-chiok)動物 (tōng-bu̍t)文獻 (Bûn-hiàn)記載 (kì-chài)大細 (tōa-sè) ()一定 (it-tēng)根據 (Kin-kù)部分 (pō͘-hūn)資料 (chu-liāu),上 (tāng) (kàu)4.1公斤 (kong-kin) (tn̂g)40公分 (kong-hun) (kha) () (chhun)會當 (ē-tàng)到91公分。江的 (Kang--ê)一般 (it-poaⁿ) ()母的 (bó--ê) (khah) (chiah)。八卦基本上 (ki-pún-siōng)是1 (khoán)寄生仔 (kià-seⁿ-á)。八卦主要 (chú-iàu) (chia̍h) (kok) (chióng)果指 (kóe-chí)包括 (pau-koah)椰子 (iâ-chí) (kap)無花果 (bû-hoa-kó) (In)與法度 (Ū-hoat-tō͘) (iōng) (i)粗勇 (chho͘-ióng)的 "鉗仔 (khîⁿ-á)" (chiong)椰子 (khak) (kòng) (phòa) (thang)內面 (lāi-bīn)揶揄 (iâ-iû)。 (讀全篇...)

7月31日[[{{fullurl:Wikipedia:媠氣 (Súi-khùi) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)/7月31日|action=edit}} 修改]]

Red Sea topographic map-en.jpg
紅海 (Âng-hái) ()印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ) (ê)1 (ê)海灣 (hái-oan)踮佇 (tiàm-tī)亞洲 (A-chiu) (kap)非洲 (Hui-chiu)交界 (kau-kài)所在 (só͘-chāi) (Thàng) (hái) (chhùi) () (siōng) (lâm) (kak)經過 (keng-kòe)Bab-el-Mandeb海峽 (Hái-kiap)相接 (sio-chiap)Aden (oan)以北 (Í-pak)Sinai半島 (Poàn-tó)Aqaba灣,佮Suez灣 (kiam)Suez運河 (Ūn-hô)。紅海是世界 (sè-kài) (pak)熱帶 (jia̍t-tài)海,南北 (lâm-pak)約略 (iok-lio̍k)1900 km (tn̂g),上 (khoah)300 km (khah) (ke)面積 (Bīn-chek)大約 (tāi-iok)450000 km²。海底 (Hái-té)平均 (pêng-kin) (ū)500 m (chhim),佇中央 (tiong-ng)海交 (hái-kau)彼貼仔 (hit-tah-á)上深2500 m。 ()北岸 (pak-hoāⁿ)國家 (kok-ka)埃及 (Ai-ki̍p)以色列 (Í-sek-lia̍t)約旦 (Iok-tàn); 西岸 (sai-hoāⁿ)Sudan佮埃及; 東岸 (tang-hoāⁿ)Saud的阿拉伯 (A-la-pek)Yemen; 南岸 (lâm-hoāⁿ)DjiboutiEritreaSomalia等國 (téng-kok)。 (讀全篇...)