Poàn-kiám-kî

From Lohankhapedia
(Redirected from Half-life)
Jump to navigation Jump to search
半減期 (Poàn-kiám-kî)
(ê)次數 (chhù-sò͘)
(Chhun)悲例 (pi-lē) 春的
百分比 (pah-hun-pí)
0 1/1 100
1 1/2 50
2 1/4 25
3 1/8 12 .5
4 1/16 6 .25
5 1/32 3 .125
6 1/64 1 .563
7 1/128 0 .781
..。 ..。 ..。
n 1/2n 100/(2n)

半減期 (半減期; half-life) 或者 (he̍k-chiá)半衰期 (poàn-soe-kî) (半衰期) () (chi̍t) (chióng)物質 (bu̍t-chit) (ùi)原本 (goân-pún)數量 (sò͘-liōng)開始 (khai-sí)減少 (kiám-chió) (kàu) (chhun)原本數量的一半 (chi̍t-pòaⁿ) (chit) (tōaⁿ)期間 (kî-kan)時間 (sî-kan)長短 (tn̂g-té) ()運算 (ūn-sǹg) (siōng)一般 (it-poaⁿ) (lóng) ()半減期表示 (piáu-sī) (chò)t1⁄2。半減期佇反映 (hoán-èng)動力學 (tōng-le̍k-ha̍k)是一 (ê)容易 (iông-ī)測定 (chhek-tēng)重要 (tiōng-iàu)參數 (chham-sò͘)。半減期質的 (chit-ê)名詞 (bêng-sû)捷捷 (chia̍p-chia̍p)原子核 (goân-chú-hu̍t)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k) (tiong)用來 (iōng-lâi)表示無穩定 (bô-ún-tēng)原子 (goân-chú)放射性 (hòng-siā-sèng)緊慢 (kín-bān)程度 (thêng-tō͘)