Thâu-ia̍h

From Lohankhapedia
(Redirected from 頭頁)
Jump to navigation Jump to search
Incubator-logo.svg趕緊來去Wikimedia Incubator邦忙寫閩南語版本的Wikinews。Wikinews-logo.svg
媠氣的文章 新聞紀事
Molarsindevelopment11-24-05.jpg
喙齒 (Chhùi-khí) (ê)發育 (hoat-io̍k) (ùi)胚胎 (phoe-thai)細胞 (sè-pau)生長 (seng-tióng)開始 (khai-sí) (kàu)不起 (puh-khí) (ji̍p)口腔 (kháu-khiuⁿ) ()複雜 (ho̍k-cha̍p)過程 (kòe-têng)雖罔 (Sui-bóng)濟濟 (chē-chē)物種 (bu̍t-chióng) (ū)喙齒, (in)喙齒的發育 (kah)人類 (jîn-lūi)無啥物 (bô-siáⁿ-mi̍h)無像 (bô-siâng)若欲與 (Nā-beh-ū)康健 (khong-kiān)的口腔環境 (khoân-kéng) ()臺而 (thai-jî)發育的適當 (sek-tòng)階段 (kai-tōaⁿ)內短 (lāi-té)齒釉質 (khí-iū-chit)齒本質 (khí-pún-chit)齒骨質 (khí-kut-chit) (kap)起週 (khí-chiu)組織 (cho͘-chit)著愛 (tio̍h-ài)開始發育。囡仔起 (Gín-á-khí)生囝袋 (seⁿ-kiáⁿ-tē)內底 (lāi-té) ()6 (chì)第8禮拜 (lé-pài)開始形成 (hêng-sêng) (ah)大人齒 (tōa-lâng-khí)佇生囝袋的第20禮擺 (lé-pái)開始形成。假使 (Ká-sú)喙齒 ()這个 (chit-ê)時陣 (sî-chūn)開始發育,怹 (tio̍h) ()發育。 (讀全篇...)
總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg
你敢知影..。 當年的2月24日
Doty.jpg
特色寫真 熟似Wikipedia佮Holopedia
Commons等的高品質相片
Wikipedia-logo-v2-bw.svg

Wikipedia是1个自由內容網路百科全書。伊的目的是欲建立1套 "自由",免錢,都語的百科全書。 Wikipedia是網路頂上濟人使用的1个參考性質的網站; 伊的資源平均1日予人掠5千萬擺 [1]。除了傳統的百科全書詞條以外,又閣有包括著主要的新聞事件,農民力等等的內容。

Wikimedia基金會這个無致意欲趁錢的單位佇後壁支援一般性的管理佮操作。內容方面完全開放予眾人合作發展。內容大部分是世界濟濟國的人士鬥陣撨出來的結果。參加的人自願無定時開家己的時間寫作,製圖,修改,整理,討論,宣傳這个事工。

姊妹工事
Wikipedia的存在是因為有Wikimedia基金會,一个咧管理各種言語佮免費內容項目的非盈利組織:
其他版本

szy: