Thâu-ia̍h

From Lohankhapedia
(Redirected from 頭頁)
Jump to navigation Jump to search
媠氣的文章 新聞紀事
Maxillary central incisor.jpg
頂𦜆 (Téng-ham)永久 (éng-kiú)正門齒 (chiàⁿ-mn̂g-khí)正爿 (chiàⁿ-pêng) (chi̍t) (khí)倒爿 (tò-pêng) ()一起, ()頂𦜆永久赤門齒 (chhek-mn̂g-khí) (ê)近心策 (kīn-sim-chhek) ( (khah) (óa) (bīn)中線 (tiong-soàⁿ)), (khiā)喙腔 (chhùi-khiuⁿ)權等 (koân-téng)頭前 (thâu-chêng)正中央 (chiàⁿ-tiong-ng) () (siāng)明顯 (bêng-hián)喙齒 (chhùi-khí) (Kah)其他 (kî-thaⁿ)門齒 (mn̂g-khí)共管 (kāng-koán) (i)功能 (kong-lêng)切斷 (chhiat-tn̄g) (ia̍h)鉸斷 (ka-tn̄g)食物 (chia̍h-mi̍h)。伊 ()共論 (kā-lûn) (leh) ()食物的部位 (pō͘-ūi)叫做 (kiò-chò)切端 (chhiat-toan)雖罔 (Sui-bóng)奶齒 (ni-khí) (kap)永久齒 (éng-kiú-khí) (sio)siâng易有 (ia̍h-ū)門齒頂𦜆 (ni)正門齒佮伊 (ū)一寡 (chi̍t-koá)各樣 (koh-iūⁿ)所在 (só͘-chāi)。 (讀全篇...)
高雄市長 韓國瑜.jpg
你敢知影..。 當年的7月6日
Doty.jpg
特色寫真 熟似Wikipedia佮Holopedia
Commons等的高品質相片
Wikipedia-logo-v2-bw.svg

Wikipedia是1个自由內容網路百科全書。伊的目的是欲建立1套 "自由",免錢,都語的百科全書。 Wikipedia是網路頂上濟人使用的1个參考性質的網站; 伊的資源平均1日予人掠5千萬擺 [1]。除了傳統的百科全書詞條以外,又閣有包括著主要的新聞事件,農民力等等的內容。

Wikimedia基金會這个無致意欲趁錢的單位佇後壁支援一般性的管理佮操作。內容方面完全開放予眾人合作發展。內容大部分是世界濟濟國的人士鬥陣撨出來的結果。參加的人自願無定時開家己的時間寫作,製圖,修改,整理,討論,宣傳這个事工。

姊妹工事
Wikipedia的存在是因為有Wikimedia基金會,一个咧管理各種言語佮免費內容項目的非盈利組織:
其他版本

szy: