Thâu-ia̍h

From Lohankhapedia
(Redirected from 頭頁)
Jump to navigation Jump to search
Incubator-logo.svg趕緊來去Wikimedia Incubator邦忙寫閩南語版本的Wikinews。Wikinews-logo.svg
媠氣的文章 新聞紀事
CoconutCrabDictionnaireDHistoireNaturelle1849.jpg
八卦 (Pat-kòa)學名 (ha̍k-miâ)Birgus latro () (siāng) (tōa) (chéng) (ê)陸地 (lio̍k-tē)系類 (hē-lūi) (kiam)節祝 (chiat-chiok)動物 (tōng-bu̍t)文獻 (Bûn-hiàn)記載 (kì-chài)大細 (tōa-sè) ()一定 (it-tēng)根據 (Kin-kù)部分 (pō͘-hūn)資料 (chu-liāu),上 (tāng) (kàu)4.1公斤 (kong-kin) (tn̂g)40公分 (kong-hun) (kha) () (chhun)會當 (ē-tàng)到91公分。江的 (Kang--ê)一般 (it-poaⁿ) ()母的 (bó--ê) (khah) (chiah)。八卦基本上 (ki-pún-siōng)是1 (khoán)寄生仔 (kià-seⁿ-á)。八卦主要 (chú-iàu) (chia̍h) (kok) (chióng)果指 (kóe-chí)包括 (pau-koah)椰子 (iâ-chí) (kap)無花果 (bû-hoa-kó) (In)與法度 (Ū-hoat-tō͘) (iōng) (i)粗勇 (chho͘-ióng)的 "鉗仔 (khîⁿ-á)" (chiong)椰子 (khak) (kòng) (phòa) (thang)內面 (lāi-bīn)揶揄 (iâ-iû)。 (讀全篇...)
總統李登輝先生玉照 (國民大會實錄).jpg
你敢知影..。 當年的12月5日
Doty.jpg
特色寫真 熟似Wikipedia佮Holopedia
Commons等的高品質相片
Wikipedia-logo-v2-bw.svg

Wikipedia是1个自由內容網路百科全書。伊的目的是欲建立1套 "自由",免錢,都語的百科全書。 Wikipedia是網路頂上濟人使用的1个參考性質的網站; 伊的資源平均1日予人掠5千萬擺 [1]。除了傳統的百科全書詞條以外,又閣有包括著主要的新聞事件,農民力等等的內容。

Wikimedia基金會這个無致意欲趁錢的單位佇後壁支援一般性的管理佮操作。內容方面完全開放予眾人合作發展。內容大部分是世界濟濟國的人士鬥陣撨出來的結果。參加的人自願無定時開家己的時間寫作,製圖,修改,整理,討論,宣傳這个事工。

姊妹工事
Wikipedia的存在是因為有Wikimedia基金會,一个咧管理各種言語佮免費內容項目的非盈利組織:
其他版本

szy: