Liân-ha̍p-kok Hōe-kî

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
聯合國會旗
Flag of the United Nations.svg
比例 2:3抑是3:5
採用 1946年12月7日
設計 藍色的短佮白色的聯合國標誌。
設計者 Donal McLaughlin

聯合國 (Liân-ha̍p-kok)會旗 (Hōe-kî) (漢字 (Hàn-jī): 聯合國會旗) ()聯合國大會 (tāi-hōe) (ê)會期 (hōe-kî) (Chit) (bīn)會期 (chū)1946 ()12 (goe̍h)7 (ji̍t)開始 (khai-sí)使用 (sú-iōng) (kàu) (taⁿ) ()藍色 (nâ-sek)底色 (té-sek)旗仔 (kî-á)面頂 (bīn-téng) (ū)白色 (pe̍h-sek)的聯合國標誌 (piau-chì); 藍色 (kap)白色是聯合國的官方 (koaⁿ-hong)色彩 (sek-chhái)。佇這个 (chit-ê)聯合國標誌的中央 (tiong-ng),是一个 (chi̍t-ê)世界 (sè-kài)地圖 (tē-tô͘); (iōng)橄欖 (kan-ná)葉仔 (hio̍h-á) ()包圍 (pau-ûi)起來 (khí-lâi)。橄欖葉仔代表 (tāi-piáu)的是和平 (hô-pêng); 世界地圖代表通世界 (thong-sè-kài)所有 (só͘-ū) (lâng)目前 (Bo̍k-chêng)的會期佮當時 (tong-sî)第一 (tē-it) (pán) (chin)類似 (lūi-sū)干焦 (kan-na)世界地圖的位置 (ūi-tì)無仝 (bô-kāng)