Pe̍h-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
White
 
About these coordinates     色水座標
Hex三合 #FFFFFF
sRGBB  (rgb) (255, 255, 255)
CMYKH   (cmyk) (0, 0, 0, 0)
HSV       (hsv) (-°, 0%, 100%)
B: 基準化做 [0–255] (byte)
H: 基準化做 [0–100] (一百)

白色 (Pe̍h-sek) (白色) (ia̍h) (pe̍h) ()光學 (kng-ha̍k) (siōng) ()看有光 (khoàⁿ-ū-kng)全部 (choân-pō͘) (ê)波長 (pho-tn̂g) (lām)做伙 (chò-hoé),佇 (lâng)認知 (jīn-ti) ()當做 (tòng-chò) (chi̍t) (khoán) (sek)或者 (he̍k-chiá) ()色水 (sek-chúi)佇咧 (tī--leh)。佇 (kok) (chióng)文化 (bûn-hoà) (nih),白色 (koh)予人 (the̍h) (lâi)表示 (piáu-sī) (chin) (chē)奧妙 (ò-biāu)意思 (ì-sù)親像 (chhin-chhiūⁿ)良善 (liông-siān)純潔 (sûn-kiat)好的 (hó--ê)等等 (téng-téng)

色調 (Sek-tiāu)變化 (piàn-hòa)[edit]

詳細請看: 白色的塞調

有的 (Ū-ê)淺色 (chhián-sek)號名 (hō-miâ)上或者是ge̍ (su̍t)上,予人 (sǹg) (chò)是白色的變幻 (piàn-hoàn)色調。另外 (Lēng-gōa)實際 (si̍t-chè)平常 (pêng-siông) (khòaⁿ) (tio̍h)的 "白色" 是認識 (jīn-sek)理解 (lí-kái)上的白色, (in)實際波長上是 (thàu)白色的 (piàn)色緻 (sek-tī)

可能 (Khó-lêng)算做白色的色緻上無 (siōng-bô)包括 (pau-koat):

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 John Macgowan (1883). "Colours". English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. pp. 85—86. 
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 X11號名
  3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 燕Paterson (2003). "Appendix two: The colours in alphabetical order". A Dictionary of Colour: A Lexicon of the Language of Colour. Thorogood Publishing Ltd. pp. 455–504. ISBN 1-85418-375-3. 


Wi fi