ISBN

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

ISBN ()國際 (Kok-chè)標準 (Phiau-chún)書籍 (Su-che̍k)號碼 (Hō-bé) (ê)英語 (Eng-gí) (International Standard Book Number) 錄寫 (lio̍k-siá),是國際通用 (thong-ēng)冊本 (chheh-pún)番號 (hoan-hō)