Wikipedia:Phí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Phí) (1000 jī-goân bô-kàu) (chí)1 (phiⁿ)傷過頭 (siuⁿ-kòe-thâu) () (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)通常 (thong-siông)1 (ê)段落 (toāⁿ-lo̍h) (niâ)有時 (ū-sî) (khah) ()大部分 (Tōa-pō͘-hūn)的疕無法度 (bô-hoat-tō͘)充分 (chhiong-hun)交代 (kau-tāi)題目 (tê-bo̍k)要點 (iàu-tiám)

()1个 (): "兩痛 (Niú-thòng) (lâng) (chin) (khiáu); (i)發現 (hoat-hiān)地心引力 (tē-sim-ín-le̍k)." (Chit) (khoán)文章有時 (ē) (hō͘)檢舉 (kiám-kí) () (lia̍t) (ji̍p) "考慮 (khó-lū) (thâi)調 (tiāu)" 的烏名單 (o͘-miâ-toaⁿ)總是 (Chóng--sī)親像 (chhin-chhiūⁿ)囡仔疕 (gín-á-phí) (ū)1 (ji̍t)大漢 (tōa-hàn)成人 (chiâⁿ-lâng) (lán) ()苦心 (khó͘-sim)養飼 (ióng-chhī),予伊得著 (tit-tio̍h)需要 (su-iàu)養分 (ióng-hun)終歸尾 (chiong-kui-bóe)1 (chōa)圓但 (oân-nā)會得 (ē-tit)成做 (chiâⁿ-chò)智識 (tì-sek)的文章。

Pang-bô͘:小作品