Eng-gí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
英語
English
發音 [ˈɪŋɡlɪʃ]
源自國家 澳洲Canada愛爾蘭New Zealand英國美國南非國菲律賓新加坡等等100幾隻國家佮地區
使用地區 主要佇西歐洲北歐洲北美洲大洋洲
母語 使用者 360–400百萬 (2006)
語系
早期形式
文字系統 羅馬字
官方地位
官方語言 73隻國家佮地區; Europa聯盟,聯合國佮真濟的國際組織
語言代碼
ISO 639-1 en
ISO 639-2
ISO 639-3
Anglospeak (subnational version).svg
  用做人民母語的國家
  用做官方語言抑是主要的行政語言的國家

英語 (Eng-gú) (英語) 抑是 (ia̍h-sī)英語 (Eng-gí)英吉利語 (Eng-kiat-lī-gí) (英吉利語), ()1 (chióng)西 (Se)德語系 (Tek-gí-hē) (ê)語言 (gí-giân) (i)源頭 (goân-thâu) ()英國 (Eng-kok)。英語的母語 (bó-gí)人口 (jîn-kháu)超過 (chhiau-kòe)4 (ek) (2002 ()數據 (sò͘-kì))。聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (kap)後來 (āu--lâi)美國 (Bí-kok)軍事 (kun-sū)經濟 (keng-chè)科學 (kho-ha̍k)政治 (chèng-tī)文化 (bûn-hòa)影響 (éng-hióng)致使 (tì-sú)英語成做 (chiâⁿ-chò)世界 (sè-kài)主要 (chú-iàu)通行語 (thong-hêng-gí) (chi) (it)

簡史 (Kán-sú)[edit]

詳細請看: 英語的歷史

(Kóng)德語系語言的AngleSaxonJute等等 (téng-téng)部落 (pō͘-lo̍k)西元 (Se-goân)500年左右 (chó-iū)開始 (khai-sí)殖民 (si̍t-bîn)Britain () (In)支配 (chi-phoè)本底 (pún-té)已經 (í-keng)佇England地區 (tē-khu)Celt ()族群 (cho̍k-kûn)。怹的方言 (hong-giân)是英語的先祖 (sian-chó͘),後來稱呼 (chheng-ho͘) (Kó͘)英語 (Old English)。古英語宛若 (oan-nā) (siū)古Norse語 (Old Norse) (chit) (ê)德語系方言影響。現代 (Hiān-tāi)分類 (hun-lūi)認為 (jīn-ûi)古英語維持 (î-chhî) (kàu)1100年,Norman (lâng)侵略 (chhim-lio̍k)Britain島了後 (liáu-āu) () (joā) ()Beowulf是古英語的代表作 (tāi-piáu-chok)

Norman帶來 (toà--lâi)的古法語 (Hoat-gí) (Old French) 深深 (chhim-chhim)影響 (Tiong)英語 (Middle English),約略 (iok-lio̍k) (tùi)1100年 (Norman人佇1066年開始統治 (thóng-tī)) 到1500年 (印刷機 (ìn-soat-ki)發明 (hoat-bêng)了後)。中英語時期 (sî-kî)留落來 (lâu--lo̍h-lâi) (siōng) (ū)名聲 (miâ-siaⁿ)著作 (tù-chok)Geoffrey ChaucerThe Canterbury Tales。這 (toāⁿ)時期英語經過 (keng-koè)韻母 (Ūn-bó) (Toā)徙位 (Soá-ūi) (英語: Great Vowel Shift) 的音值 (im-ta̍t)變遷 (piàn-chhian),了後成做現代英語 (Modern English)。

現代英語對William Shakespeare時代 (sî-tāi)開始發展 (hoat-tián)。伊的語法 (gí-hoat)發音 (hoat-im) (chêng)彼陣 (hit-chūn) (taⁿ)原則上 (goân-chek-siōng)改變 (kái-piàn)極加 (ke̍k-ke)詞彙 (sû-lūi)有大增加 (cheng-ka)爾爾 (niā-niā)有的 (Ū-ê)學者 (ha̍k-chiá)區別 (khu-pia̍t)早期 (chá-kî)後期 (āu-kî) (1800年) 的現代英語。 1800年了後,呆英 (Tai-eng)帝國 (Tè-kok)佔領 (chiàm-niá)世界大部分 (pō͘-hūn), siâng () (ia̍h) (hia)的語言影響。

分類[edit]

英語 (sio̍k)印歐 (Ìn-Au)語系 (gí-hē)之下 (chi-hā)的德語系。

英語上 (chhin)的現代親情 (chhin-chiâⁿ)ScotsFrysk關係 (Koan-hē) (khah)遠淡薄仔 (hn̄g--tām-po̍h-á)的語言是低地 (Kē-tē)Saxon語 (佇荷蘭 (Hô-lân)東爿 (tang-pêng)德國 (Tek-kok)北部 (pak-pō͘))。其他 (Kî-thaⁿ)有關係的語言有荷蘭語 (Hô-lân-gí)Afrikaans德語 (Tek-gí) (Pak) (Au)的語言。因為 (In-ūi)英語對Norman人的法語吸收 (khip-siu)濟濟 (chē-chē)詞彙, (bat)英語的人 ()會得 (ē-tit)了解 (liáu-kái) (chin) (chē)法語的 (); 聘音 (phèng-im)意思 (ì-sù)相倚 (sio-oá)或者 (he̍k-chiá)仝款 (kāng-khoán)

聲音 (Siaⁿ-im)[edit]

韻母[edit]

聲母的IPA表
IPA SAMPA ()
[i(:) ] [i(:) ] bead
[ɪ ] [I ] bid
[e(ɪ) ] [e(I) ] bayed
[ɛ ] [E ] bed
[æ ] [{ ] bad
[ɒ ] [Q ] bod 1
[ɔ(:) ] [O(:) ] pawed 2
[o(ʊ) ] [o(U) ] bode
[ʊ ] [U ] good
[u(:) ] [u(:) ] b (oo)ed
[ʌ ] [V ] bud
[ɝ(:) ] [3(`)(:) ] bird 3
[aɪ ] [aI ] buy
[aʊ ] [aU ] bough
[ɔɪ ] [OI ] boy
[ə ] [@ ] Rosa's 4
[ɨ ] [1 ] roses 5

聲母 (Siaⁿ-bó)[edit]

  雙唇 (siang-tûn) 唇齒 (tûn-khí) 起間 (khí-kan) 舌尖 (chi̍h-chiam) palato-alveolar palatal 舌根 (chi̍h-kin) (âu)
殺音 (sat-im) p [p] b [b]     t [t] d [d]     k [k] g [g]  
鼻音 (phīⁿ-im) m [m]     n [n]     ŋ [N] 1  
flap       ɾ [4] 2        
察音 (chhat-im)   f [f] v [v] θ [T] ð [D] 3 s [s] z [z] ʃ [S] ʒ [Z]   x [x] 4 h [h]
(sat)chhat-im         tʃ [tS ]dʒ [dZ ]      
approximant ʍ [W] 5 w [w]     ɹ [r\]   j [j]    
lateral approximant       l [l]        

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Wikipedia
Wikipedia Eng-gí的版本.