Wikipedia

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Wikipedia的標仔頭。

Wikipedia (Ing-bûn tho̍k-im: Ûi-ki̍h-phí-dī-ià漢字 (Hàn-jī): 維基百科 (tha̍k)Ûi-ki Pah-kho/Pek-kho) ()1 (ê)自由 (chū-iû)內容 (lōe-iông) (ê)網路 (bāng-lō͘)百科全書 (pek-kho-choân-su) (I)目的 (bo̍k-tek) (beh)建立 (kiàn-li̍p)1 (thò) "自由",免錢 (bián-chîⁿ)多語 (to-gí)的百科全書。 Wikipedia是網路 (téng) (siāng) (chē) (lâng)使用 (sú-iōng)的1个參考 (chham-khó)性質 (sèng-chit)網站 (bāng-chām); 伊的資源 (chu-goân)平均 (pêng-kin)1 (ji̍t)予人 (lia̍h)5千萬 (chheng-bān) (pái) [1]除了 (Tû-liáu)傳統 (thoân-thóng)的百科全書詞條 (sû-tiâu)以外 (í-gōa)又閣 (iū-koh) (ū)包括 (pau-koah) (tio̍h)主要 (chú-iàu)新聞 (sin-bûn)事件 (sū-kiāⁿ)農民力 (lông-bîn-le̍k)等等 (téng-téng)的內容。

Wikimedia基金會 (Ki-kim-hōe)質的 (chit-ê)無致意欲趁錢 (bô-tì-ì-beh-thàn-chîⁿ)單位 (tan-ūi) ()後壁 (āu-piah)支援 (chi-oān)一般性 (it-poaⁿ-sèng)管理 (koán-lí) (kap)操作 (chhau-chok)。內容方面 (hong-bīn)完全 (oân-choân)開放 (khai-hòng) (hō͘)眾人 (chèng-lâng)合作 (ha̍p-chok)發展 (hoat-tián)。內容大部分 (tōa-pō͘-hūn)世界 (sè-kài)濟濟 (chē-chē) (kok)人士 (jîn-sū)鬥陣 (tàu-tīn)撨出來 (chhiâu--chhut-lâi)結果 (kiat-kó)參加 (Chham-ka)的人自願 (chū-goān) ()定時 (tēng-sî) (khai)家己 (ka-kī)時間 (sî-kan)寫作 (siá-chok)製圖 (chè-tô͘)修改 (siu-kái)整理 (chéng-lí)討論 (thó-lūn)宣傳 (soan-thoân)質的事工 (sū-kang)

Wikipedia (chū)2001 ()1 (go̍eh)15開始 (khai-sí)運作 (ūn-chok) ()開始單純 (tan-sûn)是1个英語 (Eng-gí)的事工。後來 (Aū--lâi)沓沓仔 (ta̍uh-ta̍uh-á)增加 (cheng-ka)其他 (kî-thaⁿ)語言 (gí-giân)目前 (Bo̍k-chêng)百外種 (pah-gōa-chióng)語言版本 (pán-pún)

Wikipedia慣勢 (koàn-sì) (iōng)文章 (bûn-chiuⁿ)數量 (sò͘-liōng) (無論 (bô-lūn)長短 (tn̂g-té) ()bái) (chò)成長 (sêng-tióng)指數 (chí-sò͘) (Tùi)質的角度 (kak-tō͘) (lâi) (khoàⁿ)會使 (ē-sái) (kóng)成長 (chiâⁿ) (kín) (Kàu)2004年2 (goe̍h)25為止 (ûi-chí)有50 (bān) (phiⁿ)。到 (kah) (hit)7月 (chhiau) (kòe)31萬篇的英文 (Eng-bûn)文章,另外 (lēng-gōa)有53萬篇 (siá)其他語言。 9月20彼日 (chhèng)到100萬篇。

Wiki技術 (ki-su̍t)文化 (bûn-hòa)是鬥陣編輯 (pian-chi̍p)重要 (tiōng-iàu)基礎 (ki-chhó͘)。 Wikimedia基金會 (chio)程式 (thêng-sek)設計師 (siat-kè-su)義務 (gī-bū)開發 (khai-hoat)MediaWiki (chit)套wiki軟體 (nńg-thé)

姊妹 (Chí-mōe)事工[edit]

The Wikipedia is governed by the impartiality。

相關 (Siong-koan)的文章[edit]

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Pang-bô͘:Wikimedia Foundation