Kū-le̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Lông-bîn-le̍k)
Jump to navigation Jump to search

有關 (Iú-koan)漢人 (Hàn-jîn)些會 (sia-hōe) (gōa) (ê)舊曆 (kū-le̍k)請看 (chhiáⁿ-khòaⁿ)舊曆 (駒別易 (khu-pia̍t-ia̍h))

台灣 (Tâi-oân)改用 (kái-ēng)西曆 (se-le̍k)進前 (chìn-chêng) (teh)用的 (ēng-ê)曆法 (le̍k-hoat)號做 (hō-chò)舊曆 () (kiò)農曆 (lông-le̍k) (農曆) 抑是 (ia̍h-sī)農民曆 (lông-bîn-le̍k) (農民曆)。舊曆毋是 (m̄-sī)日頭錄 (jı̍t-thâu-le̍k)嘛毋是月量力 (goe̍h-niû-le̍k) () ()2 (chióng)透濫 (thàu-lām)做伙 (chò-hóe)的曆法。 (Lán) ()講著 (kóng-tio̍h)舊曆的日子 (jı̍t-chí)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (lóng) (kóng) '"咱人 (lán-lâng)'",比論講 (pí-lūn-kóng), "咱人 (chiaⁿ)͘ (goe̍h) (chhoe)9是天公生 (thiⁿ-kong-siⁿ)"。

舊曆的曆法[edit]

  • 1kang地球 (tē-kiû)踅玲龍 (se̍h-lin-long) (se̍h)1 (liàn)時間 (sî-kan)
  • 1個月 (kò-goe̍h)新月 (sin-goe̍h) (kàu) (āu)1 (kài)新月的時間,讓大約 (liōng-tāi-iok)是29.53 kang。新月 (hit)kang號做初1。有時 (Ū-sî)1個月 (ū)29 kang,有時是30 kang。
  • 1 ()是地球踅日頭 (Ji̍t-thâu)1輾的時間,平均 (pêng-kun)是365.2425 kang,總是 (chóng-sī)逐年 (ta̍k-nî) (ōe)真大 (chin-tōa)精差 (cheng-chha)
  • 1年 (lāi)月數 (goe̍h-sò͘) ()定著 (tiāⁿ-tio̍h)。咱共地球踅日頭 (jı̍t-thâu)軌道 (kúi-tō)分做 (hun-chò)24 (hūn) (ùi) (jı̍t)͘ ()上短 (siōng-té)的彼kang開始 (khai-sí) (sǹg),號做冬節 (tang-cheh)。地球見若 (kiàn-nā) (koh)踅會 (se̍h-kòe)24 (hun)1的軌道的彼kang ()號做1 (ê)節氣 (cheh-khùi)一個月 (Chı̍t-kò-goe̍h)內底 (lāi-tóe)應該 (èng-kai)有2个節氣,若干焦 (kan-taⁿ)有1个,後壁 (āu-piah)彼個月 (hit-kò-goe̍h)就號做閏月 (lūn-goe̍h),嘛干焦有1个節氣。
  • 冬節的彼個月號做11-͘月。後果月 (Aū-kó-goe̍h)若無閏月就是 (tō-sī)12-͘月,閣來 (koh-lâi)就是正͘月。
  • (Koâⁿ)͘ (lâng)罕得 (hán-tit)閏月。
  • 新正 (Sin-chiaⁿ)是冬節了後 (liáu-āu) ()2个新月彼kang。