Tē-kiû

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
地球 Astronomical symbol of Earth
The Earth seen from Apollo 17.jpg
對Apollo 17看地球
軌道性質
原其 J2000
壓helion 152100000 km (94500000 mi)
近日點 147095000 km (91401000 mi)
149598023 km (92955902 mi)
離心率 Pang-bô͘:Val
365.256363004 d
(31558.1497635 ks)
29.78 km/s
(107200 km/h; 66600 mph)
Pang-bô͘:Val
敧平 Pang-bô͘:Ublist
距離J2000黃道 Pang-bô͘:Val
2021-Jan-02 13:59
Pang-bô͘:Val
衛星 月娘
物理sèn質
平均半景
6371.0 km (3958.8 mi)
赤道 半景
6378.1 km (3963.2 mi)
極地 半景
6356.8 km (3949.9 mi)
扁平率 Pang-bô͘:Val
1/Pang-bô͘:Val (ETRS89)
ÎNN州
  • 40075.017 km 赤道 (24901.461 mi)
  • 40007.86 km 子午線 (24859.73 mi)
  • 510072000 km2 (196940000 sq mi)
  • 148940000 km2 land (57510000 sq mi)
  • 361132000 km2 water (139434000 sq mi)
體積 [[Volume of the Earth|Pang-bô͘:Val]] (Pang-bô͘:Val)
質量 Pang-bô͘:Val (Pang-bô͘:Val)
(Pang-bô͘:Val)
平均 密度
5.514 g/cm3 (0.1992 lb/cu in)
9.80665 m/s2 ([[Gravity of Earth|Pang-bô͘:Val]]; 32.1740 ft/s2)
0.3307
11.186 km/s
(40270 km/h; 25020 mph)
Pang-bô͘:Val
(23h 56m 4.100s)
赤道自轉 速度
1674.4 km/h
(0.4651 km/s; 1674.4 km/h; 1040.4 mph)
Pang-bô͘:Val
反射率 Pang-bô͘:Ublist
表面溫度 上低 平均 上權
Kelvin 184 K 287.16 K (1961–90) 330 K
Celsius −89.2 °C 14.0 °C (1961–90) 56.7 °C
Fahrenheit −128.5 °F 57.2 °F (1961–90) 134.0 °F
大氣圈
表面 哈勒
Pang-bô͘:Val (atMSL)
體積組成

地球 (Tē-kiû) (地球) ()太陽系 (Thài-iông-hē)9 (tōa)恆星 (hêng-chheⁿ)之一 (chi-it)若欲 (nā-beh)比較 (pí-kàu)蔗的 (chià-ê)行星 (hêng-chhiⁿ) ()日頭 (Ji̍t-thâu) (ê)遠近 (hn̄g-kīn),地球算是 (sǹg-sī) (pâi) () ()3 (ūi)。地球是 (leh)圍繞 (ûi-jiâu)日頭 (chò)公轉 (kong-choán), siâng ()又閣 (iū-koh)自轉 (chū-choán)運棟 (ūn-tòng)。地球公轉 (kong-chóan)運行 (ūn-hêng)軌道 (kúi-tō)量其約 (liōng-kî-iok)是 "鴨卵形 (ah-nn̄g-hêng)"--的。地球 (se̍h)日頭1 (khôan)是1 ()自轉 (chū-chóan)1圈是1-ji̍t (1 (kang))。地球是太陽系 (siōng)大的陸地 (lio̍k-tē)行星 (hêng-seng) (terrestrial planet),是目前 (bo̍k-chêng)為止 (ûi-chí)人類 (jîn-lūi)知影的 (chai-iáⁿ--ê)唯一 (î-it) (ū) (chúi) (kah)性命 (sèⁿ-miā)佇咧 (tī-leh)的行星。

地球孤孤 (ko͘-ko͘)有1 (lia̍p)天然 (thian-jiân)衛星 (oē-chheⁿ)就是 (tō-sī)月量 (go̍eh-niû)月娘 (Ge̍h-niû)圍繞地球踅1圈是1月日 (go̍eh-ji̍t)

神祇 (Sîn-kî)的行星[edit]

太陽系9大行星是 : 水生 (Chúi-chheⁿ)金星 (Kim-chheⁿ),地球,火星 (Hóe-chheⁿ)木星 (Bo̍k-chheⁿ)頭生 (Thô͘-chheⁿ)天王星 (Thian-ông-chheⁿ)孩王星 (Hâi-ông-chheⁿ) (kah)冥王星 (Bêng-ông-chheⁿ)。佇咧宇宙 (Ú-tiū)當中 (tang-tiong),地球是唯一 (ûi-it)存在 (chûn-chāi)氧氣 (ióng-khì)星球 (chhiⁿ-kiû) (che)就是 (to̍h-sī)地球上蓋 (siāng-kài)特別 (te̍k-pia̍t)所在 (só͘-chāi)。地球二Jit (thâu)大約 (tāi-iok)1 (ek)5000 (bān)公里 (kong-lí) (hn̄g)光線 (kng-sòaⁿ) (ùi)日頭行到 (kiâⁿ-kàu)地球表面 (piáu-bīn)需要 (su-iàu)8 (hun)20 (bió)時間 (sî-kan)。地球公轉的速度 (sok-tō͘)是1點鐘 (tiám-cheng)1600公里, (lán) (lâng) (soah) (lóng)感覺 (kám-kak)未出來 (bōe--chhut-lâi)。月娘 (kah)地球之間 (chi-kan)距離 (kū-lî)是38萬4400公里。

地球是佇時 (tī-sî)形成的 (hêng-sêng--ê)[edit]

到甲 (Kàu-kah)目前 (bo̍k-chiân)為止,科學家 (kho-ha̍k-ka)發現 (hoat-hiān) (kóng)地球 (téng)上蓋古早 (kó͘-chá)岩石 (giâm-chio̍h)差不多 (chha-put-to)形成 (hêng-sêng)佇45~46億年以前 (í-chêng)彼當時 (hit-tong-sî)太空 (Thài-khong) (tiong)存在真正 (chin-chiàⁿ) (chōe)坱埃 (eng-ia)塗粉 (thô͘-hún)因為 (In-ūi)坱埃佮塗粉若萊娜濟 (ná-lâi-ná-chōe)林卡那厚 (ná-kha̍h-ná-kāu),時間一下 (chi̍t-ē)久長 (kú-tn̂g),煞 (lâi)形成現此時 (hiān-chú-sî)的太陽系佮 (chiòng)恆星,地球嘛是 (mā-sī)這款 (chit-khóan)情形 (chêng-hêng)之下 (chi-hā)生成的 (seⁿ-chiâⁿ--ê)

地球是人類生物 (seng-bu̍t)生存 (seng-chûn)的所在, (i)外表 (gōa-piáu)圓輾輾 (îⁿ-lìn-lìn)親像 (chhin-chhiūⁿ)1廿 (lia̍p) (kiû)。咱人 ()這粒 (chit-lia̍p)看做 (khòaⁿ-chòe) ()2部分 (pō͘-hūn)組成的 (chó͘-sêng--ê),就是 "地心 (tē-sim)" (地心) 佮 "地函 (tē-hâm)" (地函)。 (Ah)地函的表面是 "地殼 (tē-khak)" (地殼)。

(Hái)佮陸地的球體 (kiû-thé)[edit]

地球的外型 (gōa-hêng)頂下 (téng-ē)略仔 (lio̍h-á) (khah) (píⁿ)中央 (tiong-ng)略仔 (khah) (phòng)會使 (ē-sái)講是鴨卵形的球體。地球有2 (tiâu)主要 (chú-iàu)半徑 (pòan-kèng),較長的 (tn̂g--ê)彼條 (hit-tiâu)經過 (keng-kòe)赤道 (Chhiah-tō),大約6378公里 (tn̂g); 較底的 (té--ê)彼條經過南北極 (Lâm-Pak-ke̍k),大約6356公里長。

地球的表面積 (piáu-bīn-chek)大約5億1000 (ban)km²,其中 (kî-tiong)71% 是海洋 (hái-iûⁿ),陸地面積 (bīn-chek)干焦 (kan-na) (chiàm)29%--爾爾 (niā-niā)

地球外表面 (gōa-piáu-bīn)離離 (li-li)落落 (lak-lak)物物 (mi̍h-mi̍h)卯卯 (mauh-mauh) (bōe)平坦 (pêⁿ-tháⁿ)。陸地的平均 (pêng-kin)懸度 (kôan-tō͘) (kan)nā 875公尺 (kong-chhioh) (put)jī-kò,世界 (sè-kài)上權 (siāng-kôan) (soaⁿ)Chomolangma (Hong) (佇西藏 (Se-chōng)Himalaya山能 (Soaⁿ-lêng)),伊的海拔 (hái-po̍at)有8848公尺。海洋的平均 (pêng-kun)深度 (chhim-tō͘)大約是3800公尺,上深 (siōng-chhim)Mariana海溝 (hái-kau)有10,911公尺。

站外 (Chām-gōa)連結 (liân-kiat)[edit]

太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量