Kim-chheⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
金星 ♀
PIA23791-Venus-NewlyProcessedView-20200608.jpg
軌道性質
原其 J2000
壓helion
  • Pang-bô͘:Val
  • Pang-bô͘:Val
近日點
離心率 0.006772
583.92 days
35.02 km/s
50.115°
敧平
76.680°
54.884°
衛星 None
物理sèn質
平均半景
扁平率 0
體積
質量
平均 密度
Pang-bô͘:Val
10.36 km/s (6.44 mi/s)[1]
Pang-bô͘:Val (retrograde)
赤道自轉 速度
6.52 km/h (1.81 m/s)
2.64° (for retrograde rotation)
177.36° (to orbit)
北極 赤經
  • 18h 11m 2s
  • 272.76°
北極 赤緯
67.16°
反射率
表面溫度 上低 平均 上權
Kelvin 737 K
Celsius 464 °C
Fahrenheit 867 °F
−4.92到 −2.98
9.7″–66.0″
大氣圈
表面 哈勒
92 bar (9.2 MPa)
91 atm
體積組成

金星 (Kim-chheⁿ) (漢字: 金星Choân: {{{專}}}; 英語: Venus), () ()日頭 (Ji̍t-thâu) ()2 (hn̄g) (ê)惑星 (he̍k-chheⁿ) (I)地球還 (tē-kiû-hêng)或生 (he̍k-chheⁿ)大細 (toā-sè) (kap)結構 (kiat-kò͘) (lóng) (chin)親像 (chhan-chhiūⁿ)地球 (tē-kiû) (ū) (lâng) (kóng)伊是地球的 "姊妹 (chí-moē)惑星"。惑星的軌道 (kúi-tō)攏是長篙圓 (tn̂g-ko-îⁿ)毋過 (m̄-koh)金星的 (Kim-chheⁿ--ê) (siōng)îⁿ,伊的離心率 (lī-sim-lu̍t) () (kaù)1%。

金星 (phēng)地球 (khah) ()日頭, (kiàn) (khoàⁿ) ()佮日頭 (kāng)方向 (hong-hiòng) (tio̍h)暗頭仔 (àm-thaû-á) (iah) (beh)天光 (thiⁿ-kng) (hit) (kúi)點鐘 (tiám-cheng) (chiah)會著 (ē-tio̍h)。金星的看長角 (khan-tn̂g-kak) (elongation) 極加 (ke̍k-ke)是47.8°。金星 (kng) () (ji̍t)͘時 () (ē) (tio̍h); (chit) (chióng)日͘時看會得 (ē-tit)著的 (tio̍h--ê)總仔強仔 (chóng-á-kiōng-á)月娘 (Goe̍h-niû)佮金星 (niâ)

名稱 (Miâ-chheng)[edit]

金星 ()中國 (Tiong-kok)號做 (hō-chò)啟明星 (Khé-bêng-chheⁿ) (啓明星),太白星 (Thài-pe̍k-chheⁿ) (太白星),佇西洋 (se-iûⁿ)嘛號做透早星 (Thàu-chá-chheⁿ) (Morning Star),猶是暗頭生 (Àm-thâu-chheⁿ) (Evening Star)。暗時 (Àm-sî)準若 (chún-nā)看著金星,伊決定 (koat-tēng)是月娘掠外 (lia̍h-goā)天頂 (thiⁿ-téng)上蓋 (siōng-kài)光 ͘的。

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "Planets and Pluto: Physical Characteristics". NASA. 5 November 2008. 26 August 2015 khòaⁿ--ê. 
太陽系
Eight Planets.png
: 日頭
惑星: 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星
矮惑星: Ceres | 明王星 | Haumea | Makemake | Eris
小物體: 小惑星 | 海王星外星體 | 長尾青
衛星: 月娘 | 火星的 | 木星的 | 土星的 | 天王星的 | 海王星的
陳: 小惑星帶 | Kuiper帶 | 散亂圓盤 | Oort雲
請參考天文物體太陽系星體列單,照半徑排猶是照質量