Hêng-chheⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Chheⁿ)
Jump to navigation Jump to search
惑星 (He̍k-chheⁿ) (ê)中國式 (Tiong-kok-sek)號名 (hō-miâ) (kap) (pún)題目 (tê-bo̍k) (kâng) (im).

恆星 (Hêng-chheⁿ)[1] ( (eng)star; (ji̍t)恒星) (ia̍h)行星 (hêng-chhiⁿ)一般 (it-poaⁿ)簡單 (kán-tan) (kóng) (chheⁿ) (chhiⁿ) ()1 (chióng) (ēng)核子 (hu̍t-chú)融合 (iông-ha̍p) (lâi)產生 (sán-seng)能量 (lêng-liōng)質量 (chit-liōng) (chin) (tōa)電漿 (tiān-chiuⁿ)組成 (cho͘-sêng)星體 (chhiⁿ-thé) ()地球 (Tē-kiû) (siāng) (kīn)的生 ()日頭 (Ji̍t-thaû)惑星 (kng) (lóng)反射 (hoán-siā)發出來 (hoat--chhut-lâi)的光。生本身 (pún-sin) (ē)透過 (thaù-kòe)於體 (o͘-thé) (black body) 輻射 (hok-siā)作用 (chok-iōng)發光 (hoat-kng)

專門 (Choan-bûn)用語 (iōng-gí) () (in)行星,照字 (chiàu-jī)意思 (ì-sù)表示 (piáu-sī) (chit) (khoán)永久 (éng-kiú) ()變動 (piàn-tōng)總是 (chóng--sī) (lán)這馬 (chit-má)知影 (chai-iáⁿ) (ū) (sin) (chhiⁿ)來產生,星 (sio) (kàu)尾仔 (bóe-á) ()滅亡 (bia̍t-bông)

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "恆星". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).