Lūi-pia̍t:CS1 sú-iōng Ji̍t-pún-gí bûn-jī (ja)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Che) ()根據 (kun-kù)CS1 ín-iōng (ê) |script-title=參數 (chham-sò͘) (siu)頁面 (ia̍h-bīn) (tui)jip類別 (lūi-pia̍t)除了 (Tû-liáu) Module:Citation/CS1所有 (só͘-ū) () (pún)類別的 (ia̍h) (lóng)經過 (keng-kòe)CS1枋模 (pang-bô͘)嘉添的 (ka-thiam--ê)

  • 簡略 (Kán-lio̍k)解說 (ké-soeh): 引用 (Ín-iōng)予人調列 (tiâu-lia̍t) (比論 (pí-lūn) (chù)kha) 的 () (ēng) (tio̍h)日本語 (Ji̍t-pún-gí)文字 (bûn-jī)的頁。
  • 比較 (Pí-kàu) Category:CS1 Ji̍t-pún-gí chu-liāu (ja)(引用的對象 (tùi-siòng)是日本語的內容 (lōe-iông))

Pages in category "CS1 sú-iōng Ji̍t-pún-gí bûn-jī (ja)"

The following 139 pages are in this category, out of 139 total.