Chō͘-ia̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

助役 (Chō͘-ia̍h)[1] (助役) ()日本 (Ji̍t-pún)行政 (hêng-chèng)系統 (hē-thóng)內面 (lāi-bīn)市町村 (chhī-teng-chhun)特別區 (te̍k-pia̍t-khu) (kap)政令 (chèng-lēng)指定 (chí-tēng)都市 (to͘-chhī)內面 (ê) (khu) (tiúⁿ)輔佐 (hù-chò) (ia̍h)職務 (chit-bū)大女 (tāi-lí)專門 (choan-bûn)公務員 (kong-bū-oân)相當 (siong-tong)副手 (hù-chhiú)意思 (ì-sù)

2007 () (āu),日本的地方 (tē-hng)自治法 (chū-tī-hoat)改正 (kái-chèng)廢止 (hòe-chí) (kái) (ēng)赴市 (hù-chhī)/ (teng)/村長 (chhoan-tiúⁿ)制度 (chè-tō͘)

()日本的鐵路 (thih-lō͘)職業 (chit-gia̍p)制度, ()用助役 (chheng)驛長 (ia̍h-tiúⁿ) (驛長) 的副手。

台灣 (Tâi-oân)[edit]

台灣佇日本時代 (sî-tāi) (ū) (kâng) (khoán)官職 (koaⁿ-chit)比論 (pí-lūn) ()甲仙庄 (Kah-sian-chng)助役,相當戰後 (chiàn-āu)甲仙鄉 (Kah-sian-hiong)富鄉長 (hù-hiong-tiúⁿ)

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  • "助役". Kotobank. 2017-09-19 khòaⁿ--ê. 
  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "助役". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).