German lâng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

German (lâng)[N 1] ("Jió-bān-lâng" 德語 (Tek-gí): Germanen) () (tùi)歐洲 (Au-chiu)北部 (pak-pō͘) (kiam)中部 (tiong-pō͘)興起 (heng-khí) (ê)民族 (bîn-cho̍k) (In)印歐 (Ìn-Au)語族 (gí-cho̍k) (chi̍t)份子 (hūn-chú)

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. German 本身有一个翻譯是 "日耳曼"[1]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "日耳曼 日耳曼". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 1. p. 746. 

相關 (Siong-koan)[edit]