Lūi-pia̍t:Choân-pō͘ phí-á-kiáⁿ bûn-chiuⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Pún)類別 (lūi-pia̍t) (thang) (ēng) (lâi)追入 (tui-ji̍p)全部 (choân-pō͘) (ê) phí-á-kiaⁿ bûn-chiuⁿ