.io

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

. (io) ()英國 (Eng-kok) (léng)印度洋 (Ìn-tō͘-iûⁿ)領土 (léng-thó͘) (ê)國家馬 (kok-ka-bé)上等 (siōng-téng)domain (ccTLD)。