Belarus

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Belarus共和國
Рэспубліка Беларусь
Республика Беларусь
Belarus 旗仔
國旗
Belarus 國徽
國徽
國歌: Мы, беларусы
"咱, Belarus人"
Europe-Belarus.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Minsk
官方語言 滅拉慮sih話露西亞話
承認少數語言 波蘭語Ukraina語Yiddish語
政府 單一制議會制共和國
• 總統
Alexander Lukashenko
• 總理
Roman Golovchenko
立法機構 國民議會
• 上院
共和國院
• 下院
代表者院
面積
• Lóng-chóng
207,595 km2 (80,153 sq mi) (地 84 名)
• 水域 (%)
1.4
人口
• 2021 年估計
9,349,645 (地 96 名)
• 2019 年 普查
Neutral decrease9,413,446
• 密度
45.8/km2 (118.6/sq mi) (地 142 名)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
Decrease$185.889 cha̍p-ek (地 69 名)
• 平均
Decrease$19,758 (地 66 名)
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
Decrease$57.708 cha̍p-ek (地 75 名)
• 平均
Decrease$6,133 (地 84 名)
Gini (2019 年) Negative increase 25.3
HDI (2019 年) Increase 0.823
真高 ͘ 地 53 名
貨幣 Belarus ruble (BYN)
時區 UTC+3 (MSK)
時間格式 dd.mm.yyyy
開車方向
電話區號 +375
ISO 3166代號 BY
上等domain .by
.бел

Belarus共和國 (Kiōng-hô-kok) (倚音: "be-lá-luh-suh"; Belarus (): Белару́сь露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Белару́сь) () () (Tang) (Au) (ê)1 (ê)國家 (kok-ka)西風 (Sai-hong) (ū)波蘭 (Pho-lân)Lietuva; 東方 (tang-hong)露西亞 (Lō͘-se-a); 南方 (lâm-hong)Ukraina; 北方 (pak-hong)Latvia

(Í) (chá) (kiò) "Byelorussia" (Белору́ссия, (ì) ()是 "白色 (Pe̍h-sek)的露西亞"),總是 (chóng--sī) (che) (tùi)露西亞 (koan) (tiám) () (miâ) () (lâi) (chió) (lâng) (iōng)

地理 (Tē-lí)[edit]

Belarus的面積 (bīn-chek)是207,600 sq km。地形 (Tē-hêng)主要 (chú-iàu)平的 (pêⁿ--ê),有 (chin) (chē)湳地 (làm-tē) (Siōng) (koân)點佇Dzyarzhynskaya Hara (346 m),上 ()點佇Neman () (90 m)。有3 (tiâu)主要的 (): Neman (), Pripyat (), Dnepr號。

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

第一擺 (Tē-it-pái)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) ()德國 (Tek-kok)根據 (kin-kù)Brest-Litovsk條約 (Tiâu-iok)佔領 (chiàm-niá)Belarus。 Belarus民族 (Bîn-cho̍k)共和國佇1918 ()3 (goe̍h)25宣佈 (soan-pò͘)成立 (sêng-li̍p)紅軍 (Âng-kun)佇1919年1月5 (ji̍p) (khì)Minsk了後 (liáu-āu),共和國的政權 (chèng-koân)走路 (cháu-lō͘)

第二擺 (Tē-jī-pái)世界大戰的時,Nazi德國計畫 (kè-oē) (beh)用Belarus民族共和國的名義 (miâ-gī) (phô͘)1个傀儡 (ka-lé)政權。

蘇聯 (So͘-liân)內短 (lāi-té), Belarus的名稱 (miâ-chheng)Byelorussia Soviet社會主義 (Siā-hoē-chú-gī)共和國,佇1919年正月 (chiaⁿ-goe̍h)1宣佈成立。

蘇聯解散 (kái-soàⁿ)了後,白露西亞 (Pe̍h-Lō͘-se-a)佇1990年7月27宣佈獨立 (to̍k-li̍p)

行政 (Hêng-chèng)[edit]

Belarus的行政體 (hêng-chèng-thé)分做 (pun-chò)6个voblast (kap)1个horad ( (to͘))。下跤 (Ē-kha) (lia̍t) (chhut)voblast (in)的行政中心 (tiong-sim)

Voblast (koh) (pun) (chò)rayon

經濟 (Keng-chè)[edit]

社會 (Siā-hoē)[edit]

族群 (Cho̍k-kûn): Belarus人81.2%,露西亞人 (Lō͘-se-a-lâng)11.4%, Polska人 (~4.1%), Ukrainian (~2.9%),其他 (kî-thaⁿ)7.4%

宗教 (Chong-kàu) (1997): 東方正教 (Chèng-kàu)80%,其他 (包括 (pau-koat)羅馬 (Lô-má)天主教 (Thian-chú-kàu), Uniate,新教 (Sin-kàu)猶太教 (Iû-thài-kàu)Islam (kàu)) 20%。 (Chia)數據 (sò͘-kì)是根據人的報告 (pò-kò); 無神論者 (bû-sîn-lūn-chiá)比例 (pí-lē)可能 (khó-lêng)真權。

政治 (Chèng-tī)[edit]

Belarus有國會 (kok-hōe) (Natsionalnoye Sobranie),毋過 (m̄-koh)權力 (koân-le̍k) (khah) ()總統 (chóng-thóng)濟。 (Chū)獨立到 (taⁿ),政權原在 (goân-chāi)是Lukashenko總統 (teh) (hoāⁿ)2004年10月17个公民 (kong-bîn)投票 (tâu-phiò)通過 (thong-kòe)總統連任 (liân-jīm)限制 (hān-chè) (àn)