Iû-thài-kàu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

猶太教 (Iû-thài-kàu)形成 (hêng-sêng) ()公元前 (kong-gôan-chêng)2000 () (ê)中東 (Tiong-tang)地區 (tē-khu)建立 (kiàn-li̍p)猶太教 (Iu-thài-kàu)民族 (bîn-cho̍k) ()彼當時 (hit-tong-sî)遊牧 (iû-bo̍k)民族希伯來 (Hi-pek-lâi) (lâng)

猶太教嘛是 (mā-sī)一神論 (it-sîn-lūn)宗教 (chong-kàu)崇拜 (chông-pài) (chú) (sîn)亞射乃 (A-tò͘-nái) (阿窦乃)。猶太教是希伯來人 (Hi-pek-lâi-lâng)內部 (lōe-pō͘)的民族宗教。基督教 (Ki-tok-kàu) (kah)伊斯蘭教 (I-su-lân-kàu) (Islam) (chit)2 (ê)世界 (sè-kài) (siōng) (tōa) (è)宗教,攏是 (lóng-sī) (ùi)猶太教碳出去的 (thòaⁿ--chhut-khì--ê)古早時 (Kó͘-chá-sî)希臘 (Hi-lia̍p) (kok) (ông)亞利山大 (A-lī-san-tāi)大地 (tāi-tē)phāi (peng)征服 (cheng-ho̍k)希伯來人建立的猶太國 (Iu-thài-kok)導致 (tō-tì) (chiâⁿ) (chōe)希伯來人流浪 (liû-lōng) (kàu)希臘帝國 (tè-kok)四線五路 (sì-sòaⁿ-gō͘-lō͘)。公元前3世紀 (sè-kí),希臘國王 (kok-ông)亞利山大逃列密 (Tô-lia̍t-bi̍t)二世 (jī-sè) (亚历山大 陀勒密二世) 招集 (chiau-chi̍p)70外的 (gōa-ê) (ē) (bat)希臘語 (Hi-lia̍p-gú)猶太人 (Iu-thài-lâng)命令 (bēng-lēng) (in)整理 (chéng-lí)猶太 (Iu-thài)文獻 (bûn-hiàn)並且 (pēng-chhiáⁿ)翻譯 (hoan-e̍k) (chò)希臘語, (che)就是 (to̍h-sī)憲此時 (hiàn-chú-sî)Kit督教 (tok-kàu) (teh)用的 (iōng--ê)希臘語聖經 (sèng-keng)當中 (tang-tiong)舊約全書 (Kū-iok-chôan-su) (hit)部分 (pō͘-hūn),人叫做 (kiò-chò)70主譯本 (e̍k-pún)路尾 (Lō͘-bóe),猶太國又閣 (iū-koh)受著 (siū-tio̍h)羅馬 (Lô-má)帝國徹底 (thiat-té)滅亡 (bia̍t-bông) (iah)..佇咧 (tī-leh)埃路曬冷 (Ia-lō͘-sà-léng) (Jerusalem/耶路撒冷) 的猶太教殿堂 (tiān-tn̂g) () ()毀掉 (húi-tiāu)干焦 (kan-ta) (chhun)1 (chat) (圣殿) 爛糊糊 (nōa-kô͘-kô͘)牆仔 (chhiûⁿ-á) (哭牆 (khàu-chhiûⁿ))。猶太人嘛 (soah)分散 (hun-sòaⁿ) (Au) (A) (kok)所在 (só͘-chāi)

公元 (Kong-gôan)6世紀的 ()有的 (ū-ê)猶太學者 (ha̍k-chiá) () "70主聖經" (the̍h)出來 (chhut-lâi) (koh)整理校對 (kàu-tùi)刣柱 (thâi-thiāu)1寡仔 (kóa-á) (kah)希伯來源文 (gôan-bûn)抑是 (a̍h-sī)阿拉伯 (A-la-pek)文本 (bûn-pún) () (koan)內容 (lōe-iông),並且共經過 (keng-kòe)重新 (tiông-sin)整理的彼部份 (hit-pō͘-hūn)文字 (bûn-jī)閣共翻譯做希伯來文 (Hi-pek-lâi-bûn)成做 (chiâⁿ-chòe)猶太教的聖經。毋過 (M̄-koh)質的 (chit-ê)講法 (kóng-hoat)只不過 (chí-put-kò)希伯來語 (Hi-pek-lâi-gú)聖經形成的1 (chióng)講法 (niâ)

2000 (gōa) (lâi),猶太人 (lóng)分散佇世界各地 (kok-tē)國人 (kok-lâng)語言 (gí-giân)文化 (bûn-hòa) (chin) (chá) (to̍h)分化 (hun-hòa),怹攏是 (khò)統一 (thóng-it) (共同 (kiōng-tông)) 的總教 (chóng-kàu)信仰 (sìn-gióng)維持 (ûi-chhî)民族認同 (jīn-tông)。猶太教認為 (jīn-ûi)救世主 (kiù-sè-chú)到今 (kàu-taⁿ)猶未 (iá-bōe)降生 (kàng-seng) (出世 (chhut-sì)),怹無承認 (sêng-jīn)基督 (ki-tok)埃蘇 (Ia-so͘) ()救世主 (這就是猶太教 (hām)基督教上蓋 (siōng-kài)根本 (kin-pún)區別 (khu-pia̍t)),因為 (in-ūi)按呢 (án-ne),猶太教嘛直直 (ti̍t-ti̍t)受著基督教徒 (Ki-tok-kàu-tô͘)客絕 (kheh-che̍h)看輕 (khòaⁿ-khin)猶太教徒 (Iu-thài-kàu-tô͘)透底 (thàu-té)欣慕 (him-bō͘)藏湯 (chông-siong) (pún)民族精焱 (chiaⁿ-iāⁿ)過去 (kòe-khì)。 19世紀了後 (liáu-āu),猶太 (hok)思想 (su-sióng)全球 (chôan-kiû)興起 (heng-khí),國所在的猶太人到底 (tàu-té)倒轉起 (tó-tńg-khí)巴列斯坦 (Pa-lia̍t-su-thán)買收 (bóe-siu)土地 (thó͘-tē)田園 (chhân-hn̂g),了後怹建立以色列 (Í-sek-lia̍t)質的國家 (kok-ka)。嘛因為按呢,煞來和阿拉伯人 (A-la-pek-lâng) (人 (kóng)阿拉伯人已經 (í-keng) (tiàm)這tè土地 (khiā) (beh)2000年 (lo͘h)) 發生 (hoat-seng)嚴重 (giâm-tiōng)衝突 (chhiong-tu̍t)

因為有的猶太教,基督教佮伊斯蘭教這3个教歹 (kàu-phái) (ū)承認舊約 (Kū-iok)聖經當中的亞伯拉罕 (A-pek-la-hán) (Abraham/亚伯拉罕),所以 (só͘-í)有的宗教學者 (chôaⁿ)共猶太教,基督教佮伊斯蘭教統統 (thóng-thóng)叫做 (kiò-chòe)亞伯拉罕到 (A-pek-la-hán-kàu) (Abraham到/亚伯拉罕教)。