Tiong-tang

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
中東地區的地圖。

中東 (Tiong-tang)一般 (it-poaⁿ) () (kóng)西南亞 (Sai-lâm-a) (kap)北非 (Pak-hui)毋過 (m̄-koh) ()確定 (khak-tēng) (ê)定義 (tēng-gī)意思 (ì-sù)佮 "近東 (Kīn-tang)" 差不多 (chha-put-to)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]