Oán-tang

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
遠東的大概範圍。

遠東 (Oán-tang)一般 (it-poaⁿ) () (kóng)東亞 (Tang-a) (kap)東南亞 (Tang-lâm-a)閣有 (koh-ū)露西亞 (Lō͘-se-a) (ê)遠東地區 (tē-khu)有時 (ū-sî) ()包括 (pau-koat)南亞 (Lâm-a)

(Chit) (ê)名詞 (bêng-sû) (khiā) ()歐洲 (Au-chiu) (chò)中心 (tiong-sim)概念 (khài-liām)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiong)[edit]