Lâm-a

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

南亞 (Lâm-a) (Lâm)亞洲 (A-chiu),亞洲大陸 (tāi-lio̍k) (ê)南爿 (Lâm-pêng)地待 (tē-tāi)面積 (Bīn-chek)約略 (iok-lio̍k)4,480,000 km², (A-chiu tāi-lio̍k ê 10%)。

下跤 (Ē-kha)國家 (kok-ka) ()南亞:

  • Afghanistan有時陣 (ū-sî-chūn)予人當做 (tòng-chò)南亞的部分 (pō͘-hūn)