Pak-ke̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

北極 (Pak-ke̍k) (北極), () (kiò)地理 (Tē-lí)北極 (ia̍h)地球 (Tē-kiû)北極 () (Pak)半球 (Pòaⁿ-kiû) (ê) (chi̍t) (ê) (tiám),嘛是地球自轉 (chū-choán) (tiû)

北極是地球 (siāng)北的點, ()南極 (Lâm-ke̍k)對面 (tùi-bīn) (Chia)北緯 (pak-hūi)90°,嘛是真北 (chin-pak)方向 (hong-hiòng)。佇北極,所有 (só͘-ū)方向 (lóng) (hiòng) (lâm); 所有的荊豆 (keng-tō͘) (sòaⁿ)攏佇遮匯集 (hōe-chi̍p) (beh) (kóng)遮是 (kúi) (tō͘) (tio̍h)是幾度。沿 (Iân)緯度 (hūi-tō͘) (se̍h)逆時針 (ge̍k-sî-chiam)東爿 (tang-pêng)順時針 (sūn-sî-chiam)西爿 (sai-pêng)。北極是北半球的中心 (tiong-sim)

南極為地 (ūi-tī)大陸 (tāi-lio̍k)南極洲 (Lâm-ke̍k-chiu)頂懸 (téng-koân) (ah)北極為地北極洋 (Pak-ke̍k-iûⁿ)海冰 (hái-peng)頂懸,所以 (só͘-í)欲佇北極點建造 (kiàn-chō)一个建築物 (kiàn-tio̍k-bu̍t)無可能的 (bô-khó-lêng--ê)毋過 (M̄-koh)蘇聯 (So͘-liân) ( (taⁿ)露西亞 (Lō͘-se-a)) (ùi)1937 ()開始 (khai-sí)逐年 (ta̍k-nî) (hia)起造 (khí-chō)浮冰 (phû-peng)據點 (kì-tiám) (ū)一寡 (chi̍t-kóa) (chiâⁿ) (óa)北極點。對2002年開始,露西亞嘛逐年佇北極點周邊 (chiu-piⁿ)起造據點,號做 (hō-chò)Barneo。 2000年代 (nî-tāi)研究 (gián-kiù)預測 (ī-chhek)講,未來 (bī-lâi)對2016年開始 (kàu)21世紀 (sè-kí)結束 (kiat-sok),北極佇熱人 (joa̍h-lâng) () (peng)可能 (khó-lêng) (ē)陽去 (iûⁿ--khì)