Hūi-tō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

緯度 (Hūi-tō͘) (英語 (Eng-gí): latitude) ()設使 (siat-sú) (ùi) (kok)所在 (só͘-chāi) (ūi)一條 (chi̍t-tiâu) (thàng)南極 (Lâm-ke̍k)北極 (Pak-ke̍k)兩點 (nn̄g-tiám)中心 (tiong-sim) (ê)一條直線 (ti̍t-soàⁿ) (kok)所在這條 (chit-tiâu)直線 (kah)地球 (tē-kiû) ()南極北極這兩點 (chit-nn̄g-tiám) (kāng)距離 (kū-lî)潑平面 (phoah-pêng-bīn) (só͘)挾出來 (gia̍p-chhut--lâi)彼牙 (hit-gê)角度 (kak-tō͘)

國際 (Kok-chè)公定 (kong-tēng)地球而南北極 (lâm-pak-ke̍k)兩點共距離的潑平面周圍 (chiu-ûi)彼踅 (hit-se̍h)是0 (tō͘)向北 (Hiòng-pak)開始 (khai-sí) (sǹg)佮0度線 (tō͘-soàⁿ)平衡 (pêng-hêng)東西向 (tang-sai-hiòng) (soàⁿ) (lán) () (i)叫做 (kiò-chò) "北緯 (pak-hūi)",向南 (hiòng-lâm)開始算佮0度線平衡東西向 (tang-sai-hiòng)的線咱共伊叫做 "南緯 (lâm-hūi)",南北 (lâm-pak) (ū)90度。