Lâm-ke̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

地球 (Tē-kiû) (téng) (ê)南極 (Lâm-ke̍k) (hun)磁場 (Chû-tiûⁿ)南極 (kap)地理 (Tē-lí)南極有時 (ū-sî) "南極" () (chí)南極洲 (Lâm-ke̍k-chiu)