Tiong Bí-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Mittelamerika-Pos.png

(Tiong)美洲 (Bí-chiu) () (Pak)美洲 (siāng)南爿 (lâm-pêng) (ê)部分 (pō͘-hūn)範圍 (hoān-ûi)包括 (pau-koah)México (khah) (lâm) (kàu)Colombia卡北的地帶 (tē-tài)總是 (Chóng--sī) () (ū)地理學 (tē-lí-ha̍k) (ka)認為 (jīn-ûi)中美洲是1 (ê) (tōa)地峽 (tē-kiap),有包括México的南爿部分。

中美洲的國家 (kok-ka):

中美洲 (kap)南美洲合起來 (ha̍p--khí-lâi)號做 (hō-chò)中南 (Tiong-lâm)美洲簡稱 (kán-chheng)中南美 (Tiong-lâm-bí)。中南美 (hām)Latin美洲 ()完全 (oân-choân)對同 (tùi-tâng)因為 (in-ūi)Belize官方 (koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)英語 (Eng-gí)