Hui-chiu-kak

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
非洲角的國家。

非洲角 (Hui-chiu-kak)非洲 (Hui-chiu)東爿 (tang-pêng) (ê)1 (ê) (toā)半島 (poàn-tó) (pak) (piⁿ) ()紅海 (Âng-hái) (kap)Aden (oan) (thóng)出去 (chhut-khì)Arab (Hái)數百公里 (sò͘-pah-kong-lí) (Che) ()非洲大陸 (tāi-lio̍k) (siāng) (tang) ()

國家 (Kok-ka)[edit]