Pak Hui-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
UNAF-Map.svg

(Pak)非洲 (Hui-chiu) ()非洲北部 (pak-pō͘) (óa)地中海 (Tē-tiong-hái) (ê)第方 (tē-hng)範圍 (Hoān-ûi) (thang) (tùi)西爿 (sai-pêng)Morocco大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)海墘 (hái-kîⁿ) (hâⁿ) (kàu)東爿 (tang-pêng)Suez運河 (Ūn-hô) (kap)紅海 (Âng-hái)