Suez Ūn-hô

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
NASA 的衛星圖

Suez運河 (Ūn-hô) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): قناة السويس, Qanā al-Suways) ()1 (tiâu)地中海 (Tē-tiong-hái) (thong)紅海 (Âng-hái) (ê)運河踮佇 (tiàm-tī)西乃 (Se-nái)半島 (Poàn-tó) (sai) (piⁿ)埃及 (Ai-ki̍p) (kèng) (lāi) (tn̂g)163km (siōng) (e̍h)所在 (só͘-chāi)干焦 (kan-taⁿ)300m (khoah)。運河 (hō͘) (chûn)會得 (ē-tit) (ùi)歐洲 (Au-chiu)南部 (lâm-pō͘) (ti̍t)使 (sái) (kàu)亞洲 (A-chiu)西南 (sai-lâm)毋免 (m̄-bián) (se̍h)非洲 (Hui-chiu)1 (liàn)現代 (Hiān-tāi)的Suez運河 ()1869 ()通船,了後 (liáu-āu)運輸 (ūn-su) () (lóng)會當 (ē-tàng) (séng) (koh) (kiâⁿ)陸地 (lio̍k-tē)

運河頭起先 (thâu-khí-seng)法國 (Hoat-kok)公司 (kong-si)控制的 (khòng-chè--ê)後來 (āu--lâi)佇1886年 (hō͘)Britain提去 (the̍h--khì)。 1956年埃及強強 (kiông-kiông) ()國有化 (kok-iú-hoà)引起 (ín-khí)法國, Britain,以色列 (Í-sek-lia̍t)3 (kok) (phài) (kun)交戰 (kau-chiàn)佔領 (chiàm-niá); (kāng) (hit) (hêng)埃及。 1967年到1975年中間 (tiong-kan) (khì)予埃及封鎖 (hong-só)