Tāi Put-lia̍t-tian

From Lohankhapedia
(Redirected from Britain)
Jump to navigation Jump to search
大不列顛

(Tāi)不列顛 (Put-lia̍t-tian) (大不列顚[1]英語: Great Britain) () ()歐洲 (Au-chiu) (ê)西爿 (sai-pêng)的1 (ê)島嶼 (tó-sū) (kap)法國 (Hoat-kok)中間 (tiong-kan) (keh)1个海峽 (hái-kiap) (Taⁿ)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok) (siōng) (tōa)的1部分 (pō͘-hūn)頂懸 (téng-kôan) (ū)3个族群 (cho̍k-kûn): 英蘭 (Eng-lân)蘇葛蘭 (So͘-kat-lân),佮威力士 (Ui-le̍k-sū)

參考 (Chham-khó)[edit]