Tó-sū

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Island Pokonji Dol.jpg

島嶼 (Tó-sū)有時陣 (ū-sî-chūn)干焦 (kan-taⁿ) (kóng) ()。島嶼 ()1 () (lóng) (hō͘) (chúi)圍起來 (ûi--khí-lâi) (ê)土地 (thó͘-tē)毋過 (m̄-koh) ()大陸 (tāi-lio̍k) (khah) (),比海礁 (hái-ta) (tōa)