Tāi-lio̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


地理學 (Tē-lí-ha̍k) (ê)大陸 (tāi-lio̍k) (chí)地球 (tē-kiû) (tōa) () ()一般 (It-poaⁿ) (lâi) (kóng), 1 (ê)大陸 (tio̍h) (ū) (tōa)面積 (bīn-chek),第應該 (èng-kai) ()水面 (chúi-bīn)頂懸 (téng-koân)邊界 (piⁿ-kài) (ài)地理 (tē-lí) (siōng)意義 (ì-gī)因為 (In-ūi) () (kāng)文化 (bûn-hoà)學科 (ha̍k-kho)有無仝款 (kāng-khoán)標準 (phiau-chún)到底 (tàu-té) (kúi)的大陸 (pēng)一定 (it-tēng)。有 (lâng)認為 (jīn-ûi)極加 (ke̍k-ke)有4~5塊大陸; 上普遍 (phó͘-phiàn)數目 (sò͘-bo̍k) ()6~7个。

上大的爭議 (cheng-gī)牽涉 (khan-sia̍p) (tio̍h)Europa/亞洲 (A-chiu) (kap)北美洲 (Pak-bí-chiu)/南美洲 (Lâm-bí-chiu)可比 (Khó-pí)講,Europa亞洲定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (hō͘)當做 (tòng-chò)1个Euro亞洲 (Eurasia)。 (Lâm) (pak)美洲 (Bí-chiu) ()有人認為 (lóng)仝的 (kāng-ê)美洲大陸。

海島 (Hái-tó)一般予人當做是上 (kīn)的大陸的1部分 (pō͘-hūn)所以 (Só͘-í)Britain () (sǹg)Europa大陸的1 (koe̍h)海南島 (Hái-lâm-tó)日本 (Ji̍t-pún)嘛算是亞洲大陸的1部分。

通俗 (Thong-sio̍k)政治 (chèng-tī)語言 (gí-giân)講的中國 (Tiong-kok)大陸中華 (Tiong-hôa)人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok)實際 (si̍t-chè)統治 (thóng-tī)領土 (léng-thó͘)包括 (pau-koat)沿海 (iân-hái)管轄 (koán-hat) (lāi)島嶼 (tó-sū)

大陸的分類 (hun-lūi)系統 (hē-thóng)[edit]

  • 7大陸: 非洲 (Hui-chiu)南極 (Lâm-ke̍k)大陸,亞洲,Australia (Oceania), Europa,北美洲,南美洲。
  • 6大陸: 非洲,南極大陸, Australia (Oceania), Euro亞洲,北美洲,南美洲。
  • 6大陸: 非洲,美洲,南極大陸,亞洲, Australia (Oceania), and Europa。
  • 5大陸: 非洲,美洲, Australia (Oceania),南極大陸, Euro亞洲。
  • 4大陸: 美洲, Australia (Oceania),南極大陸,Euro菲亞 (hui-a)

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Continents

  • Supercontinent
  • Subcontinent