Ò-chiu

From Lohankhapedia
(Redirected from Australia)
Jump to navigation Jump to search
澳洲聯邦
Commonwealth of Australia
Flag of Australia.svg Coat of Arms of Australia.svg
國旗 文章
自然地理
(實際控制地區)
Ò-chiu 的所在
Ò-chiu 的所在。
首都 Canberra
面積
  • 國土面積: 7,692,024 km² 排世界第6 名
人民生活
人口
  • 總人口: 23,618,884 人 2014 年 普查,排世界第 55 名
  • 人口密度: 2.8 人/km2 2014 年
政治文化
領導人

澳洲 (Ò-chiu) (澳洲,英語: Australia), () (thang) (kiò) (chò)O͘-sú-to-lá-lí-ah (オーストラリア),嘛 (pat)濠洲 (Hô-chiu) (豪洲/濠洲)[1]濠太剌利 (Hô-thài-la̍t-lī) (濠太剌利) 抑是 (ia̍h-sī)澳大利亞 (Ò-tāi-lī-a) (澳大利亞),全名 (choân-miâ)Australia聯邦 (Liân-pang)/澳大利亞聯邦 (Commonwealth of Australia), () (chôan)世界土地 (thó͘-tē)面積 (bīn-chek) ()6 (tōa) (ê)國家 (kok-ka) (i)嘛是大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu)上大 (siāng-tōa)的國家。澳洲本身 (pún-sin)地球 (tē-kiû) (téng)土地面積上細 (siōng-sè)的1 ()陸地 (lio̍k-tē) ()澳洲的東南方 (tang-lâm-hong)New Zealand北爿 (pak-pêng)3 (ê)國家是Papua New Guinea印尼 (Ìn-nî) (kah) (Tang)Timor。 "Australia" 這个 (chit-ê)英文 (Eng-bûn)單詞 (tan-sû)源頭 (gôan-thâu)Latin ()的 "terra australis incognita" (猶未 (iá-bōe)了解 (liáu-kái)南方 (lâm-hong)大陸 (tāi-lio̍k))

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

佇50000 () (chêng),澳大利亞這个所在 (só͘-chāi) (to̍h) (ū)人類 (jîn-lūi)活動 (o̍ah-tōng)跤跡 (kha-liah)這陣 (chit-chūn)當地 (tng-tē)遐的 (hia-ê)原住民 (gôan-chū-bîn)祖先 (chó͘-sian)就是 (to̍h-sī) (ùi)東南亞 (Tang-lâm-a)搬徙 (poaⁿ-sóa)過來的 (kòe--lâi-ê)歐洲 (Au-chiu) (lâng)到甲 (kàu-kah)17世紀 (sè-kí) (chiah)發現 (hoat-hiān)這塊 (chit-tè)大陸。 1770年,英國 (Eng-kok)宣佈 (soan-pò͘)開始 (khai-sí) (tùi)澳大利亞行使 (hêng-sú)主權 (chú-kôan), 1788年了後 (liáu-āu),澳大利亞正式 (chèng-sek)成做 (chiâⁿ-chòe)英國的流放地 (liû-hòng-tē) (penal colony)。

1901年,澳大利亞成做英國的聯邦抑是 (a̍h-sī) (kóng)號做 (hō-chòe)自治 (chū-tī)領土 (léng-thó͘) (sǹg)獨立 (to̍k-li̍p) (ah) (不過 (put-kò)實際 (si̍t-chè) (siōng)並無 (pēng-bô)完全 (ôan-chôan)獨立)。

現此時 (Hiān-chú-sî)的澳大利亞是君主 (kun-chú)立憲 (li̍p-hiàn) (chè)的國家, " 君主 " 就是國家元首 (gôan-siú)根據 (Kun-kù)澳大利亞的法律 (hoat-lu̍t), "英國君主" 就是澳洲的君主。 1999年,澳大利亞舉行 (kú-hêng)全民 (chôan-bîn)公決 (kong-koat) (iōng)共和 (kiōng-hô)體制 (thé-chè)取代 (chhú-tāi)女皇 (lú-hông)提案 (thê-àn) (siū)否決 (hó͘-koat)

政佇 (Chèng-tī)[edit]

英國女王 (lú-ông)是澳大利亞聯邦的國家元首,總督 (chóng-tok)是女王的代表 (tāi-piáu)不而 (Put-jî)-kò事實 (sū-si̍t)上 "君主" 只是 (chí-sī)1 (chióng)象徵 (siōng-tin)。國家的行政 (hêng-chèng)權力 (kôan-le̍k) ()內閣 (Lōe-koh)控制 (khòng-chè)總理 (chóng-lí)是內閣的領導人 (léng-tō-lâng)總理一般 (it-poaⁿ) (lâi)著是 (to̍h-sī)眾議院 (Chiòng-gī-īⁿ)多數黨 (to-sò͘-tóng)領袖 (léng-siù)

聯邦議會 (gī-hōe)由2个議院 (gī-īⁿ)組成 (cho͘-sêng) : 眾議院 (150 (se̍k)) 佮參議院 (Chham-gī-īⁿ) (76席)。 2个議院每逢 (múi-hông)3年舉行1 (pái)選舉 (sóan-kí)

澳洲政黨 (chèng-tóng)[edit]

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

As-map.png

Australia全國 (chôan-kok)分做 (pun-chòe)6个 (chiu), 3个領土 (kap)7个海外 (hái-goā)領土。

[edit]

領土[edit]

海外領土[edit]

主要 (Chú-iàu)城市 (siâⁿ-chhī)[edit]

地理 (Tē-lí)[edit]

澳大利亞國內 (kok-lāi)大多數 (tōa-to-sò͘)的所在是沙漠 (soa-bo̍k)或者 (he̍k-chiá)半沙漠 (pòaⁿ-soa-bo̍k)地帶 (tē-tài) (沙漠 (chiàm)40%)。國家的東南部 (tang-lâm-pō͘)西南部 (sai-lâm-pō͘) (sio̍k)溫帶 (Un-tài)氣候 (khì-hāu)塗質 (thô͘-chit) (khah) (pûi); 北部 (pak-pō͘)所在是熱帶 (Jia̍t-tài)氣候, 1 (pòaⁿ)熱帶雨林 (ú-nâ) (koh)1半是草原 (chháu-gôan); 東北部 (tang-pak-pō͘)有1个全世界上大 (siōng-tōa)珊瑚礁 (san-ô͘-chiau): 大堡礁 (Tāi-pó-ta) (Great Barrier Reef; 大堡礁)

經濟 (Keng-chè)[edit]

澳大利亞是1个 (chiâⁿ)繁榮 (hôan-êng)西式 (se-sek)混合型 (hūn-ha̍p-hêng)經濟的國家,人均 (jîn-kun)GDP歐洲四大 (sù-tāi)經濟體 (keng-chè-thé)有地 (ū-tè) ()最近 (Chòe-kīn)這站 (chit-chām),澳大利亞的經濟受著 (siū-tio̍h)全球 (chôan-kiû)經濟落軟 (lo̍h-nńg)影響 (éng-hiáng)原仔 (ôan-á)放慢 (pàng-bān)增長 (cheng-tióng)速度 (sok-tō͘)

人口 (Jîn-kháu)[edit]

澳大利亞大多數國民 (kok-bîn)的祖先是19, 20世紀的時期 (sî-kî)移民 (î-bîn)過來 (kòe--lâi)英國人 (Eng-kok-lâng) (Che)以外 (í-gōa),閣有1 (kóa)希臘 (Hi-lia̍p)Italia亞洲 (A-chiu)國家的移民搬來 (poaⁿ-lâi) (chia) (tòa)原住民占的比例 (pí-lē) () (kàu)1%。 (Chham)真濟 (chin-chōe)發達 (hoat-ta̍t)國家相常 (sio-siông),人口老化 (ló-hòa)問題 (būn-tôe)原仔困擾 (khùn-jiáu) (tio̍h)澳大利亞。

澳大利亞的通用語 (thong-iōng-gí)英語 (Eng-gí)。 1寡仔 (kóa-á)原住民到今 (kàu-taⁿ)猶原 (iu-gôan)保留 (pó-liû) (in)族語 (cho̍k-gí)。移民族群 (cho̍k-kûn)的第2 (tāi)往往 (óng-óng)會曉 (ē-hiáng)母語 (bú-gí)佮英語。

宗教 (Chong-kàu)[edit]

佇澳大利亞,普略 (phó͘-lio̍k)有7,8 (siâⁿ)的國民信奉 (sìn-hōng)天主教 (Thian-chú-kàu)抑是新教 (Sin-kàu)

文化 (Bûn-hòa)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. (Tân)清中 (Chheng-tiong) (1927-07) 世界 (Sè-kài)第一 (Tē-it). 芥菜子 (Kòa-chhài-chí).

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]