Kok-ka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Kok-ka (區別).

國家 (Kok-ka) ()1 (ê) (ū)土地 (thó͘-tē)主權 (chú-koân) (ê)政治 (chèng-tī)單位 (tan-ūi)。國家有政府 (chèng-hú)發落 (hoa̍t-lo̍h)行政 (hêng-chèng)包括 (pau-koat)利用 (lī-iōng)警察 (kéng-chhat)軍隊 (kun-tūi)制度 (chè-tō͘)執行 (chip-hêng)法律 (hoat-lu̍t) (chhin-chhiūⁿ kā人民 (jîn-bîn)khioh (sòe))。現代 (Hiān-tāi)的國家一般 (it-poaⁿ)憲法 (hiàn-hoat); 包括一寡 (chi̍t-kóa)王國 (ông-kok) ()是。

有寡 (Ū-kóa)國家 ()歷史上 (le̍k-sú-siōng) ()1个主要 (chú-iàu)族群 (cho̍k-kûn)/民族 (bîn-cho̍k)建立 (kiàn-li̍p)抑是 (a̍h-sī)建國 (kiàn-kok)過程 (kòe-têng) (kúi)ā的族群成做 (chiâⁿ-chò)1个有意識 (ì-sek)群體 (kûn-thé)。有 (lâng)稱呼 (chheng-ho͘) (chit) (khoán)國家是民族國家。嘛有國家由幾ā的有傳統 (thoân-thóng)土地的民族組成 (chó͘-sêng)後來 (āu--lâi)繼續 (kè-sio̍k)維持 (î-chhî)家己 (ka-kī)文化 (bûn-hòa),政治意識 (kap)行政單位,甚至 (sīm-chì)自治權 (chū-tī-koân)旗仔 (kî-á)國歌 (kok-koa)這款 (Chit-khoán)國家內底 (lāi-té)的單位有時 (ū-sî)宛若 (oân-nā)有人千戶 (chheng-hō͘)是 "國家"; (in)一般 ()發落外交 (gōa-kau)權利 (koân-lī)聯合 (Liân-ha̍p)王國Cymru西班牙 (Se-pan-gâ)CatalunyaDanmarkFøroyar ()露西亞 (Lō͘-se-a)內部 (lāi-pō͘)Mordva共和國 (Kiōng-hô-kok) (Мордовскяй Республикась)。

國家的領土 (léng-thó͘)有時毋是 (m̄-sī) (kui) () (kiap)做伙 (chò-hóe)親像 (Chhin-chhiūⁿ) (Tang)Timor細塊 (sè-tè)土地 (Oecussi-Ambeno) 佇印尼 (Ìn-nî)統治 (thóng-tī)西 (Se)Timor。

參照 (Chham-chiàu)[edit]

相關 (Siong-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]