Hoat-lu̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

法律 (Hoat-lu̍t) () (lâng) ()社會 (siā-hoē) (iah)國家 (kok-ka)內底 (lāi-té) (hō͘)想做 (siūⁿ-chò) (tio̍h)順趁 (sūn-thàn) (ê) (ū)系統 (hē-thóng)規則 (kui-chek)司法 (Su-hoat) (kap)警察 (kéng-chhat)執行 (chip-hêng)遮的 (chiah-ê)規則, ()處罰 (chhú-hoa̍t)違反 (ûi-hoán)法律的人,處罰的醜陋 (chhiú-lō͘)比論 (pí-lūn)罰金 (hoa̍t-kim)關監 (koaiⁿ-kaⁿ)等等 (téng-téng)。佇古早 (kó͘-chá)時代 (sî-tāi),法律四常 (sù-siông)頭人 (thâu-lâng) (só͘)制定的 (chè-tēng--ê) (lâi)濟行 (chè-hâng)人就按怎 (án-choáⁿ)生活 (seng-hoa̍t)作穡 (choh-sit) (chò)生理 (seng-lí)現此時 (Hiān-chhú-sî)大多數 (toā-to-sò͘)的國家ni̍h,法律是立法 (li̍p-hoat)機構 (ki-kò͘)內面 (lāi-bīn) (siū)選舉出來 (soán-kí--chhut-lâi)政治 (chèng-tī)人物 (jîn-bu̍t)制定 (chè-tēng)投票 (tâu-phiò)通過的 (thong-koè--ê) (khah) (chē)

法律的具體 (kū-thé)款式 (khoán-sek) ()是法律條文 (tiâu-bûn) (法案 (hoat-àn)), (i)內容 (loē-iông)包括 (pau-koat)警察法院 (hoat-īⁿ)佮處罰的方式 (hong-sek)律師 (Lu̍t-su)研究 (gián-kiù) (ūi)被告 (pī-kò)辯護 (piān-hō͘)專業 (choan-gia̍p)人員 (jîn-oân)

透過 (Thàu-koè)司法機構 ()法律執行, (thang)制限 (chè-hān)政府 (chèng-hú)干焦 (kan-taⁿ)會當 (ē-tàng)佇伊佮人民 (jîn-bîn)約束 (iok-sok)範圍 (hoān-ûi) (lāi)使用 (sú-iōng)權力 (koân-le̍k) (che)號做 (hō-chò) "法治 (hoat-tī)"。政府的權力主要 (chú-iàu)憲法 (hiàn-hoat)數暴 (sok-pok)。法治通避免 (phiah-bián)獨裁 (to̍k-chhâi),嘛保護 (pó-hō͘)人民的權利 (koân-lī)西元前 (Se-goân-chêng)350 ()希臘 (Hi-lia̍p)哲學家 (tiat-ha̍k-ka)Aristotle (bat)寫講 (siá-kóng): "法治 (khah)好過 (hó-koè)認何 (jīn-hô)個人 (kò-jîn)統治 (thóng-tī)."

文化 (Bûn-hoà)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)濟濟 (chē-chē)法律原則 (goân-chek)的主要來源 (lâi-goân)親像 (chhin-chhiūⁿ)家庭 (ka-têng)觀念 (koan-liām),佮社會慣勢 (koàn-sì) (lóng) (ē)影響 (éng-hióng)法律的規定 (kui-tēng)另外 (Lēng-goā) (chin) (chē)國家,宗教 (chong-kàu)佮宗教 (chheh)比論Vedas聖經 (Sèng-keng)Koran嘛捌是法律內容要緊 (iàu-kín)的來源。

法律的類型 (lūi-hêng)[edit]

成文法 (Sêng-bûn-hoat)無成文法 (bô-sêng-bûn-hoat)[edit]

成文法是佇 (taⁿ)大多數國家所使用的司法系統,伊是 (ēng)根據 (kin-kì)憲法所制定的法律條紋 (tiâu-bûn)猶是 (iah-sī)政府工補 (kong-pó͘)的規定,來做基礎 (ki-chhó͘)。成文法 (koh) (ū)1 (ê)部分 (pō͘-hūn),是根據慣勢的法律程序 (thêng-sū)。佇採取 (chhái-chhú)成文法的國家內短 (lāi-té)法官 (hoat-koaⁿ)一般的 (it-poaⁿ-tek) () (hiah) (toā) (koân)大部分 (toā-pō͘-hūn)的法律佮判例 (phoàⁿ-lē)攏是國會 (kok-hoē)議員 (gī-oân)做的 (chò--ê)

無成文法是用往過 (éng-koè)法官所判決 (phoàⁿ-koat)結果 (kiat-kó)做基礎的行統 (hēng-thóng)。伊的源頭 (goân-thâu)England,閣今佇濟濟大英 (Tāi-eng)帝國 (Tè-kok)以早 (í-chá)領土 (léng-thó͘)殖民代 (si̍t-bîn-tē)嘛有採用 (chhái-iōng)。 (毋過 (M̄-koh)ScotlandQuebec就無.) 伊共是 (kāng-sī)嘛是美國 (Bí-kok) (siōng)主要的法律形式 (hêng-sek)雖罔 (sui-bóng)美國國會通過 (thong-koè)濟濟法案,毋過有閣較濟的法律規定是因為 (in-ūi)以早法庭 (hoat-têng)的判決。

無成文法佇中世紀 (Tiong-sè-kí)就有a,原起頭 (goân-khí-thâu)John國王 (Kok-ông)貴族 (kùi-cho̍k)強迫 (kiông-pek)簽署 (chhiam-sú)大憲章 (Tāi-hiàn-chiuⁿ)

宗教法律[edit]

宗教法律是根據宗教信仰 (sìn-gióng)猶宗教冊的法律。比論猶太教 (Iû-thài-kàu)HalakhaIslamSharia,佮基督教 (Ki-tok-kàu)教會法 (Kàu-hoē-hoat)一直 (It-ti̍t) (kah)18世紀 (sè-kí)Sharia (iáu)Islam世界 (sè-kài)的主要法律系統。佇親像Saud的阿拉伯 (A-la-pek)Iran (in) (kok)規个 (kui-ê)法律系統基本的 (ki-pún-tek)就是 (chhú)Sharia做根底的 (kin-té--ê)

宗教法律 (tùi)一寡 (chi̍t-koá)非宗教 (hui-chong-kàu) (hoat)ni̍h的輕罪 (khin-choē)定定有真庫行 (khò͘-hêng)的處罰,對婦女 (hū-lú)少數 (chió-sò͘)族群 (cho̍k-kûn)有較不利 (put-lī)

法律的歷史 (le̍k-sú)[edit]

司法[edit]

立法[edit]

行政 (Hêng-chèng)佮國家的頭人[edit]

司法系統的其他 (ki-tha)組成 (cho͘-sêng)[edit]