Jîn-bîn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

人民 (Jîn-bîn) (漢字 (Hàn-jī): 人民; 英文 (Eng-bûn): People), (chiàu)場合 (tiûⁿ-ha̍p)有時 (ū-sî) (kóng) (lâng) (ia̍h)民族 (bîn-cho̍k) ()代表 (tāi-piáu) (ê)群體 (kûn-thé)親像 (chhin-chhiūⁿ)民族 (kah)族群 (cho̍k-kûn)

譬喻 (Phì-jū)母語 (bú-gí)閩南語 (Bân-lâm-gí)的群體 (chiū)號做 (hō-chòe)河老 (Hô-ló) (河老); ()台灣 (Tâi-oân)出世 (chhut-sì)的群體就號做台灣人 (Tâi-oân-lâng) (台灣人)。

相關 (Siong-koan)[edit]