Ho̍h-ló

From Lohankhapedia
(Redirected from Hô-ló)
Jump to navigation Jump to search

()台灣 (Tâi-oân)鶴佬 (Ho̍h-ló) (Hō-ló[1][2][3]) (chit) () (chí)所有 (só͘-ū) (kóng)鶴佬話 (Ho̍h-ló-oē) (ê) (lâng)抑是 (a̍h-sī) (in)文化 (bûn-hoà)

(Ū)認為 (jīn-ûi)相對 (siong-tùi)閩南 (Bân-lâm)福建 (Hok-kiàn)台灣等等 (téng-téng)相關詞 (siong-koan-sû)鶴佬 ()明顯 (bêng-hián)地域 (tē-he̍k)範圍 (hoān-ûi)。這 (tiám) (hām)客家 (Kheh-ka)類似 (lūi-sū)所在 (só͘-chāi)總是 (Chóng--sī) ()有人認為 ()福建 (福建),抑是指洛陽 (Lo̍k-iông) (洛陽) 地大 (tē-tāi)河洛 (Hô-lo̍k) (河洛)。目前 (Bo̍k-chêng)台灣內部 (loē-pō͘) (pēng) (chi̍t) (ê)定論 (tēng-lūn)

鶴佬漢字 (Hàn-jī)寫法 (siá-hoat)從佮今 (chêng-kah-taⁿ) (lóng)有人議論 (gī-lūn)會當 (Ē-tàng) (hun)這幾種 (chit-kúi-chióng)主要 (chú-iàu)的寫法 (kap)觀點 (koan-tiám):

  • 福佬 - 強調 (kiông-tiāu)和福建有關係 (koan-hē)
  • 河洛 - 強調號佬人 (Hō-ló-lâng)久長 (kú-tn̂g)歷史 (le̍k-sú)
  • 鶴佬 - 強調漢字 (tùi)現代 (hiān-tāi)讀音 (tho̍k-im) ( (Âng)惟仁 (Ûi-jîn))
  • 貉獠 - 強調是外族 (goā-cho̍k)譬相 (phì-siùⁿ)人的話語 (oē-gí),無應該 (èng-kai) (iōng)
  • 河老,河佬 - (chiàu)歷史文現 (bûn-hiān) (天下郡國利病書天哈 (Thian-ha)郡國 (kūn-kok)二兵師 (Lī-peng-su)) 的寫法。

佇台灣,以上 (í-siōng) (chêng) (saⁿ) (chióng)漢字寫法攏 (chin) (chia̍p)出現 (chhut-hiān)。 “河洛” 佮 “福佬” 比較德 (pí-kàu-tek) (khah)普遍 (phó͘-phiàn),“河洛”有 (kín) (lâi)捷用 (chia̍p-iōng)趨勢 (chhu-sè)主流 (Chú-liû)的觀點欽鄉 (khim-hióng) ()當做 (tòng-chò)正面 (chiàⁿ-bīn)或者 (he̍k-chiá)中立 (tiong-li̍p)的話語。

台灣統派 (thóng-phài) (ia̍h) ()獨派 (to̍k-phài)抑好,攏無明顯的偏愛 (phian-ài)文化台獨 (Tâi-to̍k)對“河洛”卡反感 (hoán-kám)感覺 (kám-kak)是一種無 (ha̍h)時代 (sî-tāi)中原 (Tiong-goân)意識 (ì-sek)所以 (só͘-í) (bat)有人共 (kái) (chò) “和樂”,表示 (piáu-sī)和平 (hô-pêng)快樂 (khoài-lo̍k)”。

因為 (In-ūi)漢字的寫法佮意義 (ì-gī)攏無確定 (khak-tēng),有人贊成 (chàn-sêng) (lia̍h) (im) (siá)羅馬字 (Lô-má-jī) ()好。

客話 (Kheh-oē)鶴佬 (Ho̍k-ló)[edit]

客語 (Kheh-gí)關係詞 (koan-hē-sû)鶴佬,漢字在來 (chāi-lâi)寫做 (siá-chò) “學老”,掠音 (lia̍h-im)鬥的 (tàu--ê)。 “福佬” 的客話讀音是 “Fuk ()” (客語白話字 (Pe̍h-oē-jī)可比 (khó-pí) “福建” 是 “Fuk-kien”),毋過 (m̄-koh)客話無這種講法 (kóng-hoat)。現代的鶴佬無明顯有輕視 (khin-sī)意味 (ì-bī)

關聯 (Koan-liân)文章 (bûn-chiuⁿ)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. 臺語大成,劉克明, 1923
  2. 吳守禮 (2003-04-02). "一百年來的閩南系臺灣話研究回顧". 台語天地. 2011-01-27 khòaⁿ--ê. 
  3. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "福佬". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 2. p. 829.