Bîn-cho̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Bîn-cho̍k (區別).

民族 (Bîn-cho̍k) (漢字 (Hàn-jī): 民族; 英語 (Eng-gí): nation) () (chi̍t) (khoán) (lâng) (ê)集體 (chi̍p-thé)詳細 (siông-sè)意思 (ì-sù) (chē)而且 (jî-chhiáⁿ) (toè)時間 (sî-kan) (leh)改變 (kái-piàn)。民族的概念 (khài-liām) ()族群 (cho̍k-kûn) (khah)抽象 (thiu-siōng) ()chhiá (khah)政治性 (chèng-tī-sèng) (kiam)非個人性 (hui-kò-jîn-sèng)逐个 (Ta̍k-ê)民族 (tiāⁿ) (ū) (in)家己 (ka-kī)起源 (khí-goân)神話 (sîn-ōe) (kah)歷史 (le̍k-sú)另外 (lēng-gōa) (iáu)可能 (khó-lêng)仝款 (kāng-khoán)文化 (bûn-hòa)地緣 (tē-iân)語言 (gí-giân)

民族, (chiàu)nation用法 (ēng-hoat) (ia̍h)倚近 (óa-kīn) "國家 (kok-ka)" 的意思,包括 (pau-koat)政治性的邦國 (pang-kok) (state) (kap)地女性 (tē-lí-sèng)國家 (country)。 (Chhiūⁿ)民族,邦國,國家,族群等等 (téng-téng)遮的 (chia-ê)用語 (iōng-gí)嚴格 (giâm-keh)的意思有 (chha)總是 (chóng-sī)使用 (sú-iōng)當中 (tang-tiong)加減 (ke-kiám)曖昧 (ài-māi)所在 (só͘-chāi)

有的 (Ū-ê)國家本身 (pún-sin) () (thang) (sǹg)一个 (chi̍t-ê)民族,總是嘛有 (chin)濟民族 ()建立 (kiàn-li̍p) (khí)主權性 (chú-khoân-sèng)的國家,比論 (pí-lūn)美洲 (Bí-chiu)Iroquois人.[1]

用語[edit]

"民族" (chit) ()近代 (kīn-tāi) (tùi)西洋 (se-iûⁿ)言語 (giân-gí)比論英語nation翻譯 (hoan-e̍k)代先 (tāi-seng)來源 (lâi-goân)法語 (Hoat-gí)nacion,有 "誕生 (tàn-seng)" (naissance), "出身地 (chhut-sin-tē)" 的意思。語源 (Gí-goân)是Latin-gí的natio照字 (chiàu-jī)意思 (to̍h)是 "出生 (chhut-siⁿ)"。

Nation ()參考 (chham-khó)華語界 (Hôa-gí-kài)的這款 (sin)翻譯,通 (kóng) "國族 (kok-cho̍k)" (國族),總是若考慮 (khó-lū) (tio̍h)關聯 (koan-liân)的用語,比論nation-state (ē)造成 (chō-sêng)循環 (sûn-khoân)定義 (tēng-gī)問題 (būn-tê).[2]

民族的觀念 (koan-liām)[edit]

國家佮公明晰 (kong-bîn-sek)[edit]

()餐槍 (chhan-chhiuⁿ)英國 (Eng-kok)法國 (Hoat-kok)西班牙 (Se-pan-gâ)荷蘭 (Hô-lân)美國 (Bí-kok)加拿答 (Ka-ná-tah)一款的國家,怹的 (in-ê)民族是一 (chióng)政治室 (chèng-tī-sek),公明晰佮領土性的 (léng-thó͘-sèng--ê)用語,毋是 (m̄-sī)倚靠 (óa-khò)宗教 (chong-kàu)種族 (chéng-cho̍k),族群,或者 (he̍k-chiá)是文化 ()kuh咧使用,是照自新 (chū-sin)邦國 (state) 的領土 (léng-thó͘)定出來 (tēng--chhut-lâi)政治 (chèng-tī)成員 (sêng-oân)。照這款理路 (lí-lō͘) (lâi)講民族的成員 (tiō)是怹國家的公民 (kong-bîn)不管 (put-koán)出世 (chhut-sì) (chò)本國人 (pún-kok-lâng)或者是後來 (āu--lâi)歸化 (kui-hòa)的.[3]

文化佮族群飾 (cho̍k-kûn-sek)[edit]

嘛有一款民族觀念是倚靠種族,族群,宗教,歷史,抑其他 (kî-tha)文化元素 (goân-sò͘)決定的 (koat-tēng--ê)。怹的成員有可能是繼承的 (kè-sêng--ê)非自願的 (hui-chū-goān--ê) (mi̍h)特別 (te̍k-pia̍t)關心 (koan-sim)共同 (kiōng-tông)祖先 (chó͘-sian)的概念。若照這款意思,怹的民族是天生 (thian-seng)生成 (seⁿ-chiâⁿ)代誌 (tāi-chì)。這款文化抑族群飾的民族觀念,產生 (sán-seng)的所在是18世紀 (sè-kí)德國 (Tek-kok),而chhiá (hiòng) (Tang)歐洲 (Au-chiu)世界 (sè-kài)其他所在布揚 (pò-iông).[3]

族群飾的民族,雖罔 (sui-bóng)一般 (it-poaⁿ)嘛有建國 (kiàn-kok)目標 (bo̍k-phiau),總是會當 (ē-tàng)佇無建國的情形 (chêng-hêng)當中存在 (chûn-chāi) (Che)對一 (kóa) (jīn)家己 (ka-tī)做民族,毋過 (m̄-koh)無國家的人群 (jîn-kûn)來講是特別合用 (ha̍h-ēng)無國家 (Bû-kok-ka)民族 (stateless nation),有比論西班牙的Catalunya人,英國的蘇葛蘭人 (So͘-kat-lân-lâng) (koh)有加拿答的Quebec人者的 (Chiá-ê)民族無一定 (it-tēng) (beh)建國。怹是m̄是有國家,大份 (tōa-hūn)關係 (koan-hē) (tio̍h)權力 (khoân-le̍k)政治的問題。比論對Kurd民族來講,已經 (í-keng) (ūi)建國拍拚 (phah-piàⁿ)真濟年冬 (nî-tang),總是 ()oân (siū)國際 (kok-chè)政治的阻礙 (chó͘-gāi).[3]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. Nenad Miscevic. "Nationalism". Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2018-03-23 khòaⁿ--ê. 
  2. 施正鋒 (2015). "台灣民族主義的發展、現況、以及挑戰". 臺灣國際研究季刊. 11 (4). 
  3. 3.0 3.1 3.2 Krishan Kumar (2006). "nationalism". Chū Bryan S。 Turner. The Cambridge Dictionary of Sociology. Cambridge University Press. ISBN 978-0-511-37145-5. 

關聯[edit]